Aete Bottes

Mannelijk ca. 1575 - vóór 1617  (< 42 jaar) • Naam Aete Bottes 
  Geboorte ca. 1575 
  Geslacht Mannelijk 
  Overlijden vóór 13 mrt 1617 
  Aantekeningen 
  • Aete Bottes koopt in 1603 #zie IDA J1 folio 25, nieuw IDA 29, blz 49 en verder# uit een boelgoed van Joucke Piers
   1e: 4 eenden voor 14 stuivers
   2e: 1 bed voor 4 gg en 11 stuivers.
   1 goudgulden=28 stuivers
   1 koe kostte destijds tussen 25 en 32 goudgulden.

   Op blz. 158, nieuw IDA 29, wordt geschreven over Anne, Durk en Lieuwe Sijbrandtzn en Jitse Sjouckezoon als curatoren over jongste weeskinderen wijlen Jacob Sijbrants en de Thiets Wijggersdr. (eerder getrouwd met Willem) in tijden echtelieden, erfgelaten voor Pieter en Claes Willemszonen en Janszen Willemsdr. als te kinderen van moeders erfgenamen in (ongeveer nov.)1606 moet betaald worden Aete Bottes tot Warga.
   In een akte van lening van 06-02-1611 staat vermeld:#IDA R1 folio 3 en 5# Aete Bottes en Aet (er wordt hier geen tweede naam vermeld)echtelieden te Warga lenen 25.0.0 goudgulden voor "betaling huis waar wij nu in wonen". De akte werd opgemaakt door ene Sijbren Keimpes.
   In het Recesboek IDA. inv.nr. 5, datum 13 maart 1617 wordt op blz. 117 vermeld: "Geertsen Tiaards curator over d'onmondige kinderen van wijlen Ate Botes, in leven wonende te Warga". M.a.w. Ate Botes is dan overleden en zijn 'onmondige' kinderen zijn in 1617 jonger dan 25 jaar!!

   In meerdere oude stukken uit deze tijd (o.a. IDA 4, folio 98V van 4 mrt 1613) duikt de naam van ene Bote Auckes op. Deze naam duikt ook op bij de "Personele Impositie" in 1578 (arch.nr. Copie 4000). De personele impositie was een ingestelde belasting op het dragen van "zijdenen lakenen", gebaseerd op een placaat dat uitgevaardigd werd door de Generale Staten te Brussel op 11 januari 1578. Het dragen van zijden lakenen (=kleding) was destijds een vorm van welgesteldheid. Boete Auuckes ofwel Bote Auckes (de enige Bote op de lijst van Idaarderadeel),afkomstig van Wartena, werd aangeslagen voor 4 stuivers. Wat zijn aanslag betreft werd hij ongeveer op gelijke hoogte aangeslagen als de plaatselijke geestelijkheid. Ter vergelijking; de hoogste aanslag, voorzover ik tegen kwam in de lijst van Idaarderadeel, betrof een aanslag van 15 stuivers.
   Gezien de tijd, plaats en steeds weerkerende namen in deze omgeving is het denkbaar dat Bote Auckes een volgende schakel kan zijn.
  Persoon-ID I168  Het Hooghiem
  Laatst gewijzigd op 25 dec 2021 

  Vader Botte Auuckesz,   geb. ong. 1550 
  Gezins-ID F1335  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Aet,   geb. ca. 1575 
  Huwelijk vóór 06 feb 1611 
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Wyb Ates
   2. Wyts Ates
  +3. Bote Ates,   geb. ca. 1600   ovl. na 23 jul 1655 (Leeftijd > 55 jaar)
  Gezins-ID F32  Gezinsblad  |  Familiekaart