Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 414     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
1600 De Geschiedenis van Warga en Wartena
1600 De Geschiedenis van Warga en Wartena
Een impressie van hoe Warga en Wartena zijn ontstaan en hoe de gemeenschap in elkaar stak. Vanaf het begin van deze stamboom tot aan 1853 hebben onze voorouders altijd in Warga of Wartena gewoond. Na 1800 kwam er langzaam wat verandering in dit patroon. Voor 1853 maakten Warga en Wartena nog deel uit van de gemeente Idaarderadeel.
 
2
1649 Proclamatie uit 1649
1649 Proclamatie uit 1649
Aete Botes, schuitevaarder koopt een huis in Warga
 
3
1650 Oude getekende kaart van Dokkum
1650 Oude getekende kaart van Dokkum
 
4
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker
De steen in de voorgevel met bouwjaar
 
5
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (oostkant)
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (oostkant)
Aanzicht vanaf de oostkant
 
6
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (vooraanzicht)
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (vooraanzicht)
 
7
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (westkant)
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (westkant)
 
8
1700 De Koning van Wartena
1700 De Koning van Wartena
Een van onze voorvaderen was Lolcke Gerrijts. Hij was zo rijk dat hij alle grond rondom Wartena bezat. Daarom werd hij de "Koning van Wartena" genoemd, en hij handelde daar ook naar
 
9
1730 Warga, de oude schuilkerk
1730 Warga, de oude schuilkerk
Lang is men er vanuit gegaan dit de tekening was van de boerderij met de Schuilkerk in de Jornahuistermeer. Tegen de boerderij aan zou een glimp te zien zijn van de oude schuilkerk, waar alle katholieke familieleden van voor 1850 zijn gedoopt, getrouwd en van waaruit ze zijn begraven. Op deze boerderij zou dan tot 1836 Tjerk Hanses van der Meer, de schoonvader van Johannes Botes hebben gewoond. Nadere bestudering van deze tekening door ingewijden geeft aan dat de tekening niet overeen kan komen met de werkelijke situatie ter plaatse, waardoor grote twijfel is ontstaan over de juistheid van die eerdere bevindingen.
 
10
1733 Het Drama van Eernewoude
1733 Het Drama van Eernewoude
Het gevolg van niet nagekomen huwelijksbeloften
 
11
1798 1e Pachtcontract uit 1798
1798 1e Pachtcontract uit 1798
Het eerste pachtcontract uit 1798 waarbij Johannes Botes, gesterkt door zijn vader Bote Abes, pachter (huurder) wordt van het Hooghiem. Johannes was toen 26 jaar oud. Ik neem aan dat Bote Abes garant moest staan voor Johannes Botes voor het betalen van de eerste huursom en daarvoor mede moest ondertekenen. Er wordt voor 160 florenen een Sathe met 39 pondematen (ongeveer 14,5 ha.) gehuurd voor een periode van 5 jaar van Arent Johannes van Sminia.
Op 5 februari 1802 wordt het 2e pachtcontract getekend, dan niet in het bijzijn van Bote Abes, maar in het bijzijn van echtgenote Trijntje Tjerks. In dit pachtcontract wordt dan ook voor het eerst gerept en geschreven over "Tjallehem of doorgaans 't Hooghiem genoemd". Hij betaalt dan ineens aan pacht 500 gulden.
In het pachtcontract van 22-08-1817 wordt gesproken over de huur van 70 pondematen (bijna 26 ha.) voor de huur van 580 gulden.
Als ik die huurbedragen vergelijk neem ik aan dat die oppervlakte ook al in 1802 van toepassing was.
 
12
1811 Naamsaanname HOOGHIEMSTRA
1811 Naamsaanname HOOGHIEMSTRA
De eerste keer dat de familienaam Hooghiemstra verschijnt (27-12-1811)
 
13
1825 De watersnood
1825 De watersnood
Een relaas over de gebeurtenissen in 1825 e.e.a. zoals Johannes Botes en Tjerk Johannes dit destijds beleefd hebben
 
14
1830 Veepest
1830 Veepest
Bijgaand item toegevoegd om een indruk te geven wat een boer vroeger overkwam indien het vee werd besmet met veepest
 
15
1832 De eigendommen van Jorrit Broers
1832 De eigendommen van Jorrit Broers
De eigendommen van Jorrit Broers de Boer, zoals ze bij aanvang van het Kadaster in 1832 geregistreerd stonden. De totale oppervlakte bedroeg destijds 30.91.00 ha.
 
16
1832 De staat van eigendommen
1832 De staat van eigendommen
De kadastrale omschrijving van de percelen behorende bij het Hooghiem zoals ze bekend en in bezit waren bij de Van Heloma Stichting omstreeks 1832
 
17
1832 Pachtland kadastraal
1832 Pachtland kadastraal
Het pachtland bij het Hooghiem naar de situatie omstreeks 1832
 
18
1836a Boedelbeschrijving uit 1836
1836a Boedelbeschrijving uit 1836
De boedelbeschrijving van de nalatenschap van Hans Tjerks van der Meer, schoonvader en buurman van Johannes Botes en opa (pake) van Tjerk Johannes Hooghiemstra.
 
19
1836b Situatie pachtland Johannes Botes en eigendommen van zijn schoonvader Tjerk Hanzes van der Meer
1836b Situatie pachtland Johannes Botes en eigendommen van zijn schoonvader Tjerk Hanzes van der Meer
Een afdrukje van een oude kaart van Eekhoff omstreeks 1840. In het rood het pachtland van Johannes Botes Hooghiemstra. Het land van Tjerk Hanzes van der Meer is blauw ingekleurd. Eekhoff vermeldde destijds al de naam en plek van "Het Hooghiem" en de plek waar de schuilkerk stond. De RK schuilkerk stond naast en tegen de boerderij van Tjerk Hanzes van der Meer aan. Mooi is om te zien dat Eekhoff ook op details lette. Bij de poldersloot om de Jornahuisterpolder heeft Eekhoff 2 "Zetten" aangegeven. Een "zet" was een houten draaiplank over de sloot heen zodat voetgangers door de weilanden heen van het ene dorp Wartena naar het andere dorp Warga konden komen. Op een andere kaart van Eekhoff is bij "Het Hooghiem" een "Overzet" aangegeven. Dat was een plek waar men met een bootje naar de overkant kon worden gebracht. Alleen al op dit kaartje zijn een tiental molens terug te vinden. Johannes Botes werd op vrij jonge leeftijd boer en zal dus weinig ervaring hebben gehad. Waarschijnlijk heeft hij veel van zijn buurman en schoonvader kunnen leren.
 
20
1843 Prentje eerste Heilige Communie van Geeske Wouters Huising in 1843
1843 Prentje eerste Heilige Communie van Geeske Wouters Huising in 1843
 
21
1850 Boerderijtje Tjerk Johannes
1850 Boerderijtje Tjerk Johannes
Geboortehuis van Johannes Tjerks, Bauke, Trijntje, Minke en Bote. Het boerderijtje, nu nog steeds bestaand, aan de Gele Eker te Warga, is tot omstreeks 1850 bewoond door Tjerk Johannes en Lodewika. Het boerderijtje is na het jaar 2000 gerenoveerd en in een geel steentje (gedeeltelijk) opnieuw opgebouwd. Ook is de voorgevel toen veranderd. Hoe het geheel er nu uitziet is wel terug te vinden via google-maps. Ik ben blij dat ik er nog een foto van heb kunnen nemen toen ik nog in Warga woonde en zodoende het originele uiterlijk van het boerderijtje heb kunnen bewaren.
 
22
1851 Kopie Kadastrale Legger
1851 Kopie Kadastrale Legger
Hierbij een kopie van de kadastrale legger waarop de eigendommen vermeld stonden van Tjerk (art. 290) en Lodewika (art. 291). Duidelijk is dat het boerderijtje aan de Gele Eker op slechts 240m2 ondergrond op beider naam stond, ieder voor de helft. Daarnaast is Tjerk Johannes nog voor 1/12 eigenaar van meerdere percelen grond in de Jornahuister polder (ook wel "de Lytse Mar" genaamd, met een totale oppervlakte van een kleine 32 ha. De percelen behoorden tot de boedel en erfenis van de op 26 mei 1836 overleden pake Tjerk Hanzes van der Meer, vader van de eerste echtgenote van Johannes Botes, Trientje Tjerks van der Meer. Op 14 november 1846 is de laatste hypotheekinschrijving en wordt rechts daarvan verwezen naar de art. 1223, 1230 en 1254 BW, de reden waarom alle eigendommen in beslag zijn genomen en daarom doorgehaald zijn in de Kadastrale Legger.
 
23
1860 Kakelsteeg
1860 Kakelsteeg
In 1860 kocht Johannes Tjerks een woning in de Kakelsteeg. Uit de akte blijkt dat hij het kadastrale nummer Joure A 386 kocht. Op deze afdruk van de oude kadastrale is rood omlijnd aangegeven waar het gezin toen woonde.
 
24
1862 RK Kerk te Warga
1862 RK Kerk te Warga
De aanleiding voor het bouwen van de huidige RK kerk te Warga was een brief, geschreven door de weduwe van Johannes Botes Hooghiemstra waarbij zij financien beschikbaar stelde voor de bouw
 
25
1863 RK Kerk te Warga
1863 RK Kerk te Warga
 
26
1863 RK Kerk te Warga
1863 RK Kerk te Warga
 
27
1865 Bidprentje (voorkant) uit 1865 voor Tjerk Johannes en Lodewika
1865 Bidprentje (voorkant) uit 1865 voor Tjerk Johannes en Lodewika
 
28
1865 Bidprentje Tjerk Johannes en Lodewika uit 1865
1865 Bidprentje Tjerk Johannes en Lodewika uit 1865
 
29
1880 Het Koetshuis van de familie Vegelin van Claerbergen
1880 Het Koetshuis van de familie Vegelin van Claerbergen
Toen Johannes Tjerks met zijn vader in Joure kwam wonen werd hij aangenomen als koetsier bij de adellijke familie Vegelin van Claerbergen die toen nog op Herema State woonde. Dit koetshuis op deze foto was toen onderdeel van Herema State. Later werd dit de boerderij van Hofstra aan de Appelwyk. Momenteel is er een afdeling van het gemeentehuis gevestigd
 
30
1880 Warga, de Gele Eker in 1880
1880 Warga, de Gele Eker in 1880
Sfeerbeeld van de straat waar Tjerk Johannes met zijn gezin tot ongeveer 1850 woonde. Linksachter is het silhouet van de (toen nog nieuwe) katholieke kerk van Warga te zien waar onze familie annex mee is. Het verhaal hierover is elders te vinden onder de noemer (levens)verhalen
 
31
1881 Ate Durks de Klaver
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
32
1881 b Brand in Joure overzichtskaartje
1881 b Brand in Joure overzichtskaartje
Een overzichtskaartje van de brand in 1881. Met een kruisje staat aangegeven waar de brand begonnen is. Jammer dat het kaartje niet noordgericht is.
 
33
1881a Brand in Joure de tekst
1881a Brand in Joure de tekst
De Brand in Joure van 1881. Hierbij de tekst uit de krant, daags na de brand. 14 panden gingen verloren. Ook panden in de Kakelsteeg waren bij deze brand betrokken.
 
34
1881c Brand in Joure, De Midstraat
1881c Brand in Joure, De Midstraat
Eeen foto van de Midstraat nadat de brand al een tijdje geblust was.
 
35
1881d Brand De Kakelsteeg
1881d Brand De Kakelsteeg
Een overzichtsfoto van de ravage na de brand gericht op de Kakelsteeg
 
36
1885 Het leven in Joure
1885 Het leven in Joure
Een "live-verslag" van een wandeling door Joure in augustus 1885 door Adila, die een reisje maakte langs de lijnen der Nederlandsche Tramwegmaatschappij.
 
37
1888 Popke Bouwes de Boer
1888 Popke Bouwes de Boer
 
38
1890 Bauke Tjerks in 1890
1890 Bauke Tjerks in 1890
Bauke woonde destijds in Dokkum
 
39
1890 Jitske Duipmans-Zuiderbaan
1890 Jitske Duipmans-Zuiderbaan
Jitske Duipmans-Zuiderbaan
 
40
1890 Maria Sleifer
1890 Maria Sleifer
Maria Sleifer omstreeks 1890
 
41
1893 Trouwkaart van Wouter en Janke
1893 Trouwkaart van Wouter en Janke
 
42
1893 Uit het trouwboekje van Bauke Hooghiemstra en Maria Huisman
1893 Uit het trouwboekje van Bauke Hooghiemstra en Maria Huisman
 
43
1895 Dokkum 19e eeuw
1895 Dokkum 19e eeuw
Dokkum zoals Bauke Dokkum gekend heeft. Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
44
1895 Douwe Bovenga
1895 Douwe Bovenga
Douwe Bovenga
 
45
1895 Eeltje de Boer op 24 jarige leeftijd naar Amerika
1895 Eeltje de Boer op 24 jarige leeftijd naar Amerika
 
46
1895 Ludovica Hooghiemstra
1895 Ludovica Hooghiemstra
Ludovica (Lolkje) op jonge leeftijd.
 
47
1895 Ruurdtje Sinnema
1895 Ruurdtje Sinnema
Portret van Ruurdtje Sinnema
 
48
1897 Geboorteregister Geertje Herrema
1897 Geboorteregister Geertje Herrema
Inschrijving geboorte Geertje.
 
49
1898 Pietje Boersma
1898 Pietje Boersma
Pietje Boersma, geboren in 1882.
 
50
1898 Sietske Annes de Boer
1898 Sietske Annes de Boer
Sietske Annes de Boer, ongeveer 13 jaar oud.
 

    1 2 3 4 5 ... Volgende»