Aantekeningen


Treffers 501 t/m 529 van 529

      «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
501 Vermoedelijk werkte Boote Abes als jong gesel reeds op de werf van Lolcke Gerrits. Blijkbaar voldeed hij goed. Door het huwelijk van Boote met een kleindochter van de "Koning van Wartena" en het feit dat Boote een kleinzoon van de zwager van deze Lolcke Gerrits was is blijkbaar besloten om de werf aan hen over te laten, waardoor de werf in de familie bleef. In een akte van 1 april 1771 noemde Boote zichzelf meester scheepstimmerbaas. Op de werf in Wartena werden boten voor heel Friesland gemaakt. Ik heb bijlbrieven teruggevonden waarbij o.a. aan klanten uit Bakkeveen en Menaldum. In het hoofdkantoor van Douwe Egberts in Utrecht staat een model van een kofschip waarvan het origineel ook op de werf in Wartena gebouwd is. Abes, Boote (I66)
 
502 Via deze familie Dijkstra komen wij regelrecht bij de wereldberoemde kunstrijdster Sjoukje Rosalie Dijkstra terecht. Dijkstra, Fettje Sjoukes (I1715)
 
503 Volgens de gegevens heeft Janke na het overlijden van Wouter in Den Bosch gewoond. Per 4 mei 1934 keert zij dan weer terug naar Friesland, alwaar zij zich per voornoemde datum aan de Leeuwarderweg nr. 3 te Sneek heeft gevestigd. Erich, Janke (I311)
 
504 Volgens de gegevens uit de overlijdensakte is Feijkje ongehuwd gebleven. Bokkes, Feijkje (I20)
 
505 Volgens de overlijdensakte is Huite des morgens ten zeven ure gestorven. Hij was ongehuwd. Bokkes, Huite Johannes (I1484)
 
506 Volgens een akte van 26-02-1714 wonen vanaf 1686 Tieerd Aetes en Griet Jelles in het 1e huis aan de Hilleburen.# (Procl. 26-02-1714)#
Volgens een akte van 03-01-1696 leent Bonne Rienx te Grouw op 06-09-1696 180 Carolyguldens van "Tjeerd Aetes te Warrega als erfgenaam van sijn vader Aete Botes". In dezelfde akte wordt een zekere Ruijrdt Wijbes genoemd, waarschijnlijk als borg. #IDA. Hypotheken R5. fol. 437 #  
Ates, Tieerd (I850)
 
507 Volgens het bevolkingsregister vertrekt Jozeph op 6 augustus 1949 naar Sneek. Hooghiemstra, Jozeph (I159)
 
508 Volgens het bidprentje is Trijntje op 6 augustus geboren. van der Kolk, Trijntje Wijbes (I638)
 
509 Volgens het register van inscheping vertrekt Eeltje op 24 jarige leeftijd (dus omstreeks 1895) naar Atkinson, Illinois in de VS. Hij wordt op 19 juli 1902 weer ingeschreven bij zijn ouders in Oosterwierum. Op 12 mei 1903 wordt hij dan weer uitgeschreven met de vermelding dat hij naar Hijdaard vertrekt. Hij is getrouwd op 9 mei 1903.  de Boer, Eeltje Broers (I2232)
 
510 Volgens overlevering had Bauke eigen boerderij en vee te Driesum. Na een veepest ging de helft van zijn veestand verloren. Een tijd later, toen hij weer met veeziekte werd geconfronteerd, raakte hij alles kwijt. Bauke is toen in loondienst gegaan bij Ypma die een grote boerderij had op de Hogedijken onder Dokkum. Hij woonde in het huis aan de Hoge Dijken waar later zijn zoon Bote in woonde.
Het was destijds traditie dat zonen het beroep van vader kozen, in deze situatie dus veehouder. Omdat zoon Wouter niet sterk was, adviseerde vader Bauke aan Wouter om timmerman te worden, en zo gebeurde. Wouter volgde de verschillende fases in het vak en werd zelfstandig timmerman-aannemer.
Bauke overleed s'avonds om elf uur. 
Hooghiemstra, Bauke (I57)
 
511 Volgens procl. Ida. nr. 233a op 27-01-1656 woont Abe Bootes c.u. in het 1e huis aan de Hilleburen. Dit pand moet volgens mevr. Rem uit twee woningen hebben bestaan. Voorzover bekend heeft Abe met zijn gezin hier in ieder geval tot 05-09-1683 gewoond. In een akte #Procl. Ida. 246b# van 27-02-1682 wordt vermeld dat Abe Botes koper is gebleven van 't huis bij't Kerkhof.  Botes, Abe (I108)
 
512 Watse is overleden tijdens de terugreis naar Warga. Hessels (Zwart), Watse (I680)
 
513 Wiebe Abes en Tjitske Andries kochten in november 1691 van Jacob Hilles een voor die tijd zeer royaal pand aan de Gele Eker (het nu nog steeds bestaande en zeer beeldbepalende pand op nr.2, zie foto's) te Warga, waar Wiebe het beroep van bakker uitoefende. Na het overlijden van Wiebe in 1717 zet Tjitske het bedrijf voort met hulp van zoon Pieter. Toen deze in 1725 trouwde en het bedrijf overnam verhuisde Tjitske naar een pand verderop aan de Gele Eker. Dit pand (waarschijnlijk het nu nog steeds bestaande pand Gele Eker nr. 42) huurde zij voor elf caroly guldens en tien stuivers per jaar van de Mennisten Gemeente, en dit op Petrie en meij te betalen. #Uit het feit dat Wiebe Abes volgens de hr. Nota uit Joure ger.IDA 9 febr.1685 gehuwd is met Tjitske Andries leidt ik af dat Wiebe bijna onmogelijk een zoon uit het tweede huwelijk van Abe Botes met Bauck Bockes (x 3e procl.IDA 24-10-1670) kan zijn. Gelet op de trouwdata van zowel Abe Botes en Wiebe Abes zou laatstgenoemde bij zijn huwelijk slechts 14 jaar oud zijn. Waarschijnlijker is dat Wiebe een zoon van Abe is uit het eerste huwelijk van Abe met Trijntje Dirks (x 24-10-1663). Bote Abes (geb.in 1664?) en Wiebe Abes zouden gelijk (tweeling) of vlak na elkaar (Wiebe dus in 1665 of hooguit in 1666) geboren kunnen zijn. Indien mijn theorie klopt dan is Wiebe vooraf misschien of mogelijk nog gehuwd geweest met Fed Bauckes (x 01-05-1682).#  Abes, Wiebe (I113)
 
514 Wiebe en Elisabeth laten zich op 30 oktober 1913 uit het bevolkingsregister van Haskerland uitschrijven om zich van hieruit in Heerlen, aan de Willemstraat nr. 15, te gaan vestigen. Zijlstra, Wiebe (I327)
 
515 Wierd was timmerman van beroep. Zijlstra, Wierd (I1338)
 
516 Wijbe is als eerste van de tweeling om 03.00 uur geboren. van der Kolk, Wijbe Jacobs (I787)
 
517 Wijbe is om 06.00 uur geboren. Hij is des avonds om elf uur overleden. Bij zijn overlijden was hij ongehuwd. van der Kolk, Wijbe Hessels (I661)
 
518 Wijbe werd om 11 uur s'ochtends geboren. Langhout, Wijbe (I656)
 
519 Wilhelmus Joannes was ten tijde van het huwelijk met Maria Middelkoop van beroep bakker. Elsbeek, Wilhelmus Joannes (I2689)
 
520 Willem Hendrik is in 1948 in Snikzwaag op nr. 19 komen wonen en in 1984 (toen zoon Jaring de boerderij had overgenomen) zijn ze naar Joure (Harddraversweg nr.73) verhuisd. Huitema, Willem Hendrik (I335)
 
521 Willem is o.a. boerehulp in Akmarijp en Friens. Op 19 mei 1911 laat hij zich weer in Joure inschrijven. Willem woonde nadien in de Visstraat, eerst op nr. 25, later met zijn gezin op nr.19. Vanaf 12 augustus 1965 was hij bewoner van het Theresiahuis te Joure.


Willem was een hartstochtelijk sportvisser. Naast sportvissen mocht hij ook wel eens een enkele keer met netten vissen, waarvoor natuurlijk geen vergunning aanwezig was.
Op een keer was hij in de Blokslootpolder bezig, waar je alleen met een roeibootje kon komen. Hiervoor moest je door een klein sluisje. Hij was echter door de waterpolitie waargenomen. Willem zag de politie het land inkomen. Hij is toen met zijn bootje naar de andere kant van de vaart gegaan, waar hij zich verstopte achter een in het land aanwezige mesthoop. Daar heeft hij gelegen tot het donker werd. In het donker is hij voorzichtig naar het sluisje gevaren. Het had de politie waarschijnlijk te lang geduurd, want zij waren vertrokken, waardoor Willem in het donker naar huis kon varen.  
Hooghiemstra, Willem (I140)
 
522 Willem Meintes laat zich RK dopen op 20 januari 1793 te Irnsum met de doopnaam Willem Martinus.

Doopboek R.K. par. Irnsum
Familysearch1: Klik hier voor suggesties scans.

Bron: DTB Geboortes/dopen
Soort registratie: DTB geboortes/dopen inschrijving(Akte)datum: 20-01-1793
Plaats: Irnsum
Bijzonderheden:

De vader is Mennist, de moeder is overleden

Dopeling
Willem Martinus
geboren 1765 te Flansum Rauwerd
Vader
Meinte Foekes
Peter
Popke Douwes

Bronvermelding
Doopboek R.K.par.Irnsum, archiefnummer 28,
Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken -
Tresoar, inventarisnummer 0585, aktenummer 763
Gemeente: Rauwerderhem
Periode: 1714-1811 
Boersma, Willem Meintes (I4184)
 
523 Willemke overleed s'morgens om negen uur. Hooghiemstra, Willemke (I52)
 
524 Wouter was oprichter van de firma Diamed.

Wouter Franciscus heeft op de volgende adressen gewoond:
Amsterdam: Ruijsdaelkade 257 3h, vervolgens
vanaf 25 aug.1948 Uiterwaardenstraat 222 2h
30 mei 1952 Jan van Schaffelaarplantsoen 19 I
01 jun 1959 Jan Tooropstraat 124 hs
02 jul 1968 AMSTELVEEN, Straat van Mozambique 44
 
Hooghiemstra, Wouter Franciscus (I703)
 
525 Wybe overleed om 16.00 uur. van der Kolk, Wybe Hessels (I604)
 
526 Wybe was, net als zijn vader Bruno, van beroep meubelmaker. √† Nijeholt, Wybe (I2023)
 
527 Wytse is volgens de gegevens samen met zijn broer Sibren tijdens de vaart overleden. Fookes, Wytse (I1574)
 
528 Ymkje is op 30 mei 1890 ingetreden in het klooster als liefdezuster bij de Zusters van de Soci√ęteit van Jezus, Maria en Jozef te Heeswijk. Rijpkema, Iemkje (I4081)
 
529 Zie tekst bij Jucke Juckes. Juckes, Jan (I1639)
 

      «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6