Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 490

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 #geboortedatum verifiëren.# à Nijeholt, Antje (I177)
 
52 #Gegeven datum overlijden uit IDA 13-21, nr. 58, blz. 251# Ates, Meyndert (I851)
 
53 #gegevens komen van een gevonden grafsteen# Hanses, Trintje (I877)
 
54 #gegevens uit Ida.17 fol.211# Jouckes, Abe (I382)
 
55 #Hendrik is overleden in huis no.78 in Tjalleberd, voormiddags om 11uur.# Kleinberend, Hendrik (I468)
 
56 #Het laatst bekende adres van Egbert was: Liebergerweg 17 te Hilversum# Bosma, Egbert (I189)
 
57 #IDA-R5, 437v.# Volgens akte van 06-09-1696, geregistreerd 03-01-1698; Bonne Rinx te Grou lient fan Tieerd Aetes, Warrega, als erfgenaam van zijn vader Aete Botes 180 caroly gulden. Botes, Aete (I166)
 
58 #Ik heb twee data voor het overlijden van Hendrika Catharina, n.l. 9januari 1974 te Amsterdam en de reeds vermelde. 6 oktober 1982 lijktmij gezien het formulier logischer. Nakijken!!!# Wolff, Hendrika Catharina (I711)
 
59 #In een akte van 24 mei 1610 wordt Wijts Abedr. als weduwe van Meile Bartels vermeld. Hoe zit dit nu? Uitzoeken!# Abes, Wijts (I174)
 
60 #in IDA. R4, fol. 52 V. staat als huwelijksdatum?? vermeld: Reg.24-04-1663# Dirks, Trijntie (I111)
 
61 #Is dit misschien Laurens Botes, de peter van Joseph van der Werf? Er komt ook een Laurens Botes omstreeks 1810 in Winsum voor. Volgens de Floreencohieren is hij tussen 1800 en 1840 boer te Wartena. #Rense Botes (alias Lourens Botes) is s'ochtends om 4 uur overleden in huis nummer 96 te Dronrijp. Volgens de overlijdensakte was hij ongehuwd.  Botes (VAN DER KOLK), Rense (I72)
 
62 #Nog eens nakijken waar Grietje geboren is. Was dit op het Ameland?# Wartna, Grietje Baukes (I455)
 
63 #Of is Daniel getrouwd met Nynke?# van der Werf, Daniel? (I1389)
 
64 #overlijden datum akte# Hijlkema, Durk Jans (I618)
 
65 #overlijden datum akte# Hijlkema, Aafke Durks (I621)
 
66 #Procl. Ida. 16-01-1688 wordt vermeld Bote Aebes en Sio–ck Sioerts, e.l.aan de Hilleburen te Warga.# Abes, Bote (I112)
 
67 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Paulusma, Pietje (I41)
 
68 #stamt af van de Andringa's# Jorna, Minke (I859)
 
69 #volgens gegevens van Koos is Susanna Boersma overleden te Amsterdam op 09-01-1974# Boersma, Susanna Sophia (I702)
 
70 #zie Hof v. Friesland/37 en Crim.Sent. 18-12-1714# Wiebes, Trijntje (I388)
 
71 ('s nachts om twee uur). van der Kolk, Hessel Wijbes (I640)
 
72 (15.00 uur) Westra, Beitske Pijters (I1516)
 
73 (18.00 uur) Kapper, Jacobus Eeltjes (I1733)
 
74 (Huize "Theresia") Hooghiemstra, Jeltje (I744)
 
75 (Jozef overleed na een ernstig ongeval, Jozef had geen kinderen#checken!#) Hooghiemstra, Jozeph (I159)
 
76 (ongehuwd) Hooghiemstra, Johannes (I127)
 
77 (ongehuwd) Hooghiemstra, Johanna (I131)
 
78 (ongehuwd) Kapper, Joeke Johannes (I1778)
 
79 (R.K. begraafplaats) Hooghiemstra, Jeltje (I744)
 
80 (waarschijnlijk kinderloos) Hooghiemstra, Tjerk (I157)
 
81 -------------------------------------------------------

Een anekdote verteld door Koos:

Oom Wouter en tante Riek hadden verkering. Toen tante Riek in Dokkum kwam voor kennismaking, mocht ze van tante Jet niet naast oom Wouter aan tafel zitten maar ging tante Jet tussen hen in zitten.

Tante Jet overleden. Op de dag van de begrafenis was de hele familie bij elkaar om haar spullen te verdelen. Tante Jet droeg ouderwetse witte broeken met banden. Van die broeken trokken oom Frans en oom Tjerk elk een aan.
Er was een mooie vaas, zowel oom Frans als oom Tjerk wilde die hebben. Ze gingen om touwtrekken, ieder een witte broek aan. Ze trokken zo hard dat het touw brak en zij vielen allebei achterover. De vaas viel van de tafel in honderd stukken.

Oom Bouke en oom Frans waren koorzangers in de kerk. In die tijd was er nog een voorzanger. Oom Frans ging op een zondagmorgen wat vroeger als anders. Toen zei tante Jet, waar moet jij al heen, ik moet wat bidden zei oom Frans. Maar wat deed hij. Hij besmeerde het zangboek van de voorzanger met niespoeder. De Mis begon, het orgel zette in en de voorzanger deed niets als niezen. Grote hilariteit op het koor.

Tante Barbara in Lourdes. Ze nam voor oom Frans en oom Tjerk ieder een kaars mee. Een tijdje later ging ze logeren bij oom Frans. Oom Frans en oom Tjerk stonden haar op te wachten aan de deur met beide een brandende kaars in de hand. 
Hooghiemstra, Heiko Johan Henricus (I730)
 
82 Aan was van beroep timmerman.  Tolsma, Aan Oenes (I2569)
 
83 Abe Botes is vermoedelijk overleden tussen 1775 en 1811. Het zou mogelijk kunnen zijn dat hij, als oudste van het gezin, in de oorlog betrokken is geraakt.  Botes, Abe (I68)
 
84 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Marga (I422)
 
85 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Robertus Bonifatius (I737)
 
86 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Bernoldus Heiko (I735)
 
87 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Lodewijk Henderikus (I973)
 
88 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F409)
 
89 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F706)
 
90 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F707)
 
91 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Ronald (I434)
 
92 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Wouter Bonifatius Franciscus (I729)
 
93 Aete Bottes koopt in 1603 #zie IDA J1 folio 25, nieuw IDA 29, blz 49 en verder# uit een boelgoed van Joucke Piers
1e: 4 eenden voor 14 stuivers
2e: 1 bed voor 4 gg en 11 stuivers.
1 goudgulden=28 stuivers
1 koe kostte destijds tussen 25 en 32 goudgulden.

Op blz. 158, nieuw IDA 29, wordt geschreven over Anne, Durk en Lieuwe Sijbrandtzn en Jitse Sjouckezoon als curatoren over jongste weeskinderen wijlen Jacob Sijbrants en de Thiets Wijggersdr. (eerder getrouwd met Willem) in tijden echtelieden, erfgelaten voor Pieter en Claes Willemszonen en Janszen Willemsdr. als te kinderen van moeders erfgenamen in (ongeveer nov.)1606 moet betaald worden Aete Bottes tot Warga.
In een akte van lening van 06-02-1611 staat vermeld:#IDA R1 folio 3 en 5# Aete Bottes en Aet (er wordt hier geen tweede naam vermeld)echtelieden te Warga lenen 25.0.0 goudgulden voor "betaling huis waar wij nu in wonen". De akte werd opgemaakt door ene Sijbren Keimpes.
In het Recesboek IDA. inv.nr. 5, datum 13 maart 1617 wordt op blz. 117 vermeld: "Geertsen Tiaards curator over d'onmondige kinderen van wijlen Ate Botes, in leven wonende te Warga". M.a.w. Ate Botes is dan overleden en zijn 'onmondige' kinderen zijn in 1617 jonger dan 25 jaar!!

In meerdere oude stukken uit deze tijd (o.a. IDA 4, folio 98V van 4 mrt 1613) duikt de naam van ene Bote Auckes op. Deze naam duikt ook op bij de "Personele Impositie" in 1578 (arch.nr. Copie 4000). De personele impositie was een ingestelde belasting op het dragen van "zijdenen lakenen", gebaseerd op een placaat dat uitgevaardigd werd door de Generale Staten te Brussel op 11 januari 1578. Het dragen van zijden lakenen (=kleding) was destijds een vorm van welgesteldheid. Boete Auuckes ofwel Bote Auckes (de enige Bote op de lijst van Idaarderadeel),afkomstig van Wartena, werd aangeslagen voor 4 stuivers. Wat zijn aanslag betreft werd hij ongeveer op gelijke hoogte aangeslagen als de plaatselijke geestelijkheid. Ter vergelijking; de hoogste aanslag, voorzover ik tegen kwam in de lijst van Idaarderadeel, betrof een aanslag van 15 stuivers.
Gezien de tijd, plaats en steeds weerkerende namen in deze omgeving is het denkbaar dat Bote Auckes een volgende schakel kan zijn.  
Bottes, Aete (I168)
 
94 Afzonderlijk van elkaar komen Henk Nieuwland, de schrijver van het verhaal over Froukje Hayes, en ik tot dezelfde conclusie. De jaartallen passen in ieder geval goed bij elkaar. Bovendien is dit de enige Haye Idzards die ik binnen de gegevens van Warga/Wartena tegen kom. Vervolgens heb ik de andere kinderen kunnen toevoegen vanwege de naam en de passende leeftijden.  Idzards, Haye (I1553)
 
95 Akke is geboren om 04.00 uur en overleed s'morgens om 07.00 uur. van der Kolk, Akke Hessels (I660)
 
96 Akke is om 01.00 uur geboren. van der Meer, Akke Hanzes (I612)
 
97 Akke Jans komt bij Louis volgens het doopboek voor als Akke Hessels. Uitzoeken!! Waar komt datum van 6 april 1808 vandaan? Jans, Akke (I623)
 
98 Akke werd om 14.00 uur geboren. Zij overleed om 22.15 uur. van der Kolk, Akke Wijbes (I641)
 
99 Akte gerectificeerd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 23 juni 1903, waarbij voornaam kind veranderd wordt in "Petrus Willebrordus"; akte ingeschreven in de gemeente Haskerland op 11 juli 1903 de Jong, Popke (I3566)
 
100 Albert Bauckes was in 1795 armvoogd.


Op 19 maart 1777 is een successieakte gepasseerd, waarbij Albert Bauckes Wartna, coopman, wonende te Leeuwarden voor hemselfs en als last- en procuratie hebbende van:

Gerrijt Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Rinse Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Trijntie Lolckes, huisvrouw van Wighle Jans, old smakschipper, wonende te Leeuwarden, gesterkt met deselve haar man
Sijbren Wijtzes, coopman, wonende te Leeuwarden
Pieter Lolckes, coopman, wonende te Dockum
Anna Gosses, weduwe van Jetze Jans de Vries, Dockum, in leven insgelijks coopman, en de erven van
Hessel Lolckes, in leven huisman, wonende te Wartena
Minke Baukes, gesterkt met haar man Lolcke Feyens, schipper te Wartena

als gezamentlijke Erfgenamen van:

Lolcke Gerrijts, coopman, en Anna Gosses, in leven echtelieden te Wartena en gezamenlijke erfgenamen van de Zathe en Landen met huisinghe, sch–ire, Hovinge, Bomen en Plantage cum annexis gelegen onder Wartena ten stemcohiere aldaar opno. 16, bekent en tegenwoordig bij Jacob Gjolts als huirder gebruikt, Excumpt 't Hornleger en Stem dier Zathe, 't welke aan vrouwe A–relia van Haarsma, do–ariere van Camstra, wonende te Menald–m in Eigendom toebehoort, verklaren bij deze: overdragt van 'tEeuwig huurrecht van 't Hornleger.
Albert Bauckes woonde aan de "Lange pijp" te Leeuwarden.  
Wartena, Albert Bauckes (I439)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»