Aantekeningen


Treffers 401 t/m 500 van 529

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
401 om 02.00 uur Kapper, Marijke Eeltjes (I667)
 
402 om 06.00 uur Kapper, Jacobus Eeltjes (I1517)
 
403 om 07.00 uur Kapper, Jacob Eeltjes (I666)
 
404 om 09.30 uur Kapper, Antje Eeltjes (I1519)
 
405 om 10.00 uur Kapper, Pieter Eeltjes (I1518)
 
406 om 12.15 uur van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
407 om 17.00 uur van der Kolk, Johannes Hessels (I659)
 
408 om 23.30 uur Kapper, Beitske Eeltjes (I664)
 
409 om acht uur s'avonds Westra, Beitske Pijters (I1516)
 
410 om acht uur s'avonds Westra, Beitske (I1774)
 
411 om drie uur s'ochtends Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
412 om half drie s'middags van der Kolk, Anna Hendrika (I791)
 
413 om half tien s'avonds van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
414 om half vijf s'middags van der Kolk, Hessel Botes (I645)
 
415 om half vijf s'ochtends van der Kolk, Cornelia (I1787)
 
416 om negen uur s'avonds van der Kolk, Folkert Botes (I649)
 
417 om tien uur s'avonds van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
418 om zes uur s'ochtends van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
419 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Huitema, Jan Theodorus (I338)
 
420 ongehuwd, om 14.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
421 Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes.

Botte was de vermoedelijke vader van Aete Bottes (Botte Auckes wonende te Wartena rond 1600. Botte Auckes 10 schar gras, 71 pond meden d'Erfgenamen van Ewerardus Nicolaii ende de griffier Boymer seggen des convents koy met 42 pond Lants sonder floreen in erfpacht te hebben, Sjaers voor 10 gg. daeraff Douwe Keimpes ende Ryurdt Douwes gebruickers sijn, fc) 
Auuckesz, Botte (I3928)
 
422 Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes. Gezin (F1336)
 
423 Ook Gesina trekt haar twee boers achterna en laat zich op 15 juni 1897 te Franeker inschrijven. Na omzwervingen (o.a. Harlingen en Groningen) woonde Gesina haar verdere leven in Leeuwarden. In Leeuwarden heeft zij in de Hobbemastraat op nr. 5 gewoond. Op 21 maart 1939 gaat ze in de Hondecoeterstraat op nr. 59 wonen. Op 31 maart 1941 gaat ze weer terug naar de Hobbemastraat, maar dan gaat ze op nr. 3 wonen. Vanaf 2 oktober 1963 woonde ze nog op Achter de Hoven nr. 268. Hooghiemstra, Gesina Baukes (I296)
 
424 Oorspronkelijk was de plaatsnaam "Op de Heide". In 1835 is deze plaatsnaam veranderd in "Sint Nicolaasga". Gezin (F914)
 
425 Op 1 augustus 1921 vertrokken Anne en Minke uit Lemsterland en lieten zij zich in Amsterdam inschrijven. Na aanvankelijk op diverse adressen gewoond te hebben, vestigden zij zich per 28 april 1933 aan de Prins Hendrikkade op nr. 105. Op 29 juni 1942 verhuisden zij naar de Haarlemmerdijk nr. 21, twee hoog. Een goed half jaartje later, op 2 februari 1943 vertrekken ze naar een bovenhuis op het adres Spreeuwenpark nr. 21. Gort, Anne (I1150)
 
426 Op 12 mei 1883 staat het gezin van Gerardus ingeschreven in Sloten (Friesland). In het bevolkingsregister wordt aangegeven dat het gezin zich op 3 oktober 1889 in Amsterdam vestigt.
 
Gezin (F1412)
 
427 Op 12 mei 1883 staat het gezin van Gerardus ingeschreven in Sloten (Friesland). In het bevolkingsregister wordt aangegeven dat het gezin zich op 3 oktober 1889 in Amsterdam vestigt. Gezin (F1421)
 
428 Op 22 december 1656 is Andries Pieters curator over het weeskind Pieter Hessels, voor scheiding moederlijke goederen, in 1683 afgedaan, waarbij Gerrit Lolckes als getuige. #IDA 37-270# Lolcke Hessels en Fook Hessels, echtgenote van Albert Hieltjes te Wartena, bij absentie van haar man indeze gesterkt met haar genoemde broer, Hylke Jenties als moeder en Tutrix over hun kinderen bij wijlen Feije Hessels en Antie Hessels als moeder en Tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen Pieter Hessels beide in deze gesterkt met hun tegenwoordige mannen, tezamen erfgenamen van wijlen Hessel Lolckes. Lolcke Hessels verklaart dat het relique tot 456 cg bedraagt, belove tezamen ick voornamelijck (Lolcke Hessels) dat deze telling neffens allen een ieder en speciaal neffens de kinderen van mijn genoemde broers voor goede betaling zal verrekenen. Een en ander is ondertekend door: Lolcke Hessels, Fook Hessels, Hylcke Jentes, Gerrit Jolles en Saepe Hommes. Lolcke Hessels wonende te Wartena bekenne van Aggeus Nicolai, secr. Idaarderadeel te hebben ontvangen etc.etc. met ondertekening van zijn merk. (IDA 53-38v. 15 mei 1693, weesboeknr. 36)  Lolckes, Hessel (I515)
 
429 Op 26 november 1844 staat tussen de Besluiten van de Gemeente Leeuwardenonder punt 20 het volgende vermeld:
Overgaande tot de benoeming van eenige ontbrekende spuitgasten, bij de brandweer alhier, is overeenkomstig de daartoe aan deze Vergadering gedane voordragt van het Collegie van Brandmeesters bij missive van den 25 dezer no. 80, besloten:
Tot Spuitgasten bij de brandspuiten te Leeuwarden, te benoemen, zooals geschiedt bij deze:
Pieter van Beemen
Jacob van der Veen
Hoseus Slaterus
G. Dijkstra
G. van der Wal
Bokke Bokkes!!!!
Laurens Eekhof
Hartog Mozes Kramer
En zal aan de benoemde personen de vereischte acte van aanstelling worden uitgegeven en tevens een afschrift van dit besluit worden gezonden aan Heeren Brandmeesters bovengenoemd. 
Bokkes, Bickor Petrus (I5)
 
430 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F825)
 
431 Op 27 januari 1798 trekt Johannes Botes, gesterkt door zijn vader, naar Leeuwarden om met zijn vader zijn handtekening te zetten onder een 5-jarig pachtcontract (zie hoofdpagina en "Alle Media nr.11")en wordt Johannes Botes zelfstandig boer op Tjallehem.
"Tjallehem", ook wel "Het Hooghiem" genoemd, is nu gelegen aan de weg halverwege tussen Warga en Wartena direkt aan de noord- en overkant van het water "Het Langdeel". Deze weg is pas omstreeks 1870 aangelegd. Aan de zuidkant van het Langdeel lag de Jornahuisterpolder, volledig eigendom van Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer was zodoende de buurman van Johannes Botes. In 1799 trouwt Johannes Botes met Trientje Tjerks, de dochter van zijn buurman Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer is achteraf dus de oorsprong van de vele keren dat de naam van Tjerk binnen onze stamboom voorkomt.

NAAMSAANNAME op 27-12-1811 (zie hoofdpagina van deze website en "Alle Media nr.12")

Johannes Botes was getuige bij het huwelijk van zijn broers Hessel en Fedde. Bij het huwelijk van Fedde komen we voor het eerst de naam Trienke Tjerks tegen. Zij was namelijk ook getuige bij dit huwelijk. Na het overlijden van Trienke Tjerks hertrouwt Johannes Botes op 24-10-1812 met Elisabeth Sijbrens.

Op 3 en 4 februari 1825 werd Friesland getroffen door een watersnood. Verslag hiervan wordt gedaan bij "Alle Media nr.13".

In het floreencohier van 1838 van Wartena wordt genoemd als meier(se)van Tjallehem, alias "Het Hooghiem" (floreennr. 1, bijlage 2): Johannes Botes weduwe. Eigenaar: Marius van Heloma. Floreenen: acht floreenen, achtien stuivers.
In 1848 is bruiker (=pachter): Ate Sijtzes van der Meer.(zie "Alle Media nr.15".)
Kad.nrs. Warga, sectie B, nrs. 1, 3 t/m 11, 33, 786, 795. Oppervlakte 25ha en 72 are (70 pondemaat), (bijlage 4).
Aannemende dat Tjerk Johannes het bedrijf na 1828 voortzette en het feit dat Bonifacius (zoon van Tjerk Johannes) op 13 maart 1845 nog in Warga gedoopt is en dat in 1848 Ate Sijtzes van der Meer pachter van Tjallehem geworden is, neem ik aan dat Tjerk Johannes v¢¢r 1848 al geen "boer" meer was.
"Het Hooghiem" heeft volgens mijn gegevens in 1938 een rigoreuze verbouwing ondergaan. Van deze boerderij heb ik nog een foto gevonden (zie afb. "Alle Media nr.96"). In 1967 (zie "Alle Media 172") is deze boerderij afgebrand. Op precies dezelfde plaats is daarna nieuwbouw gepleegd (zie afb. "Alle Media nrs. 179 en 180"). Ondanks dat dit een naar mijn mening prachtige boerderij was, is deze boerderij omstreeks 2010 weer afgebroken om plaats te maken voor een recreatieve functie.
 
Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
432 Op 28 september 1835 is door het gemeentebestuur van Leeuwarden onder punt 15-2 als volgt besloten: Naar het bedelaarsgesticht te Ommerschans, op daartoe gedane aangifte, op te zenden de persoon van Ytjen Bokkes, hier ter Stede onderstandsdomentie etc.


Op 11 maart 1837 wordt onder de gemeenteraadsbesluiten van Leeuwarden onder punt 7 (zie bijlage ) het volgende vermeldt:

Is gelezen eene beschikking van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 9e dezer No 89/2144 geleidende, tin? fine? van berigt, centideraten en advies, een adres van Ytje Bokkes, aan Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend ter bekoming van haar ontslag uit het bedelaarsgesticht te Ommerschans, op grond dat zij zich vleit om met den aanstaanden Zomer werk te zullen kunnen bekomen en in hare behoeften daardoor te zullen kunnen voorzien.
Waarvoor beraadslaagd zijnde is besloten:
Onder terugzending van het bedoelde adres en vermelding van het een en ander ter zake dienende, ten aanzien van het daarbij gedane verzoek den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie gunstig te adviseren.


Op 29 augustus 1845 is op het gemeentehuis te Leeuwarden een extract ontvangen uit het sterfregister der Gemeente Norg, provincie Drenthe, waaruit geblijkt dat Ytze! Bokkes, geboren te Wartena, oud twee en zestig jaren, van beroep kolonist, laatstelijk woonachtig te Leeuwarden, ongehuwd, dochter van Bokke Bokkes en van Antje Baukes, beide overleden, in het jaar eenduizend achthonderd vijf en veertig op den zesden dag der maand Maart des voormiddags te elf ure te Veenhuizen, Gemeente Norg is overleden etc. 
Bokkes, Ydjen (I18)
 
433 Op 29 mei 1908 traden 6 koppels in het huwelijk. Hooghiemstra, Dirkje (I129)
 
434 Op 30 juni 1815 verschenen op het gemeentehuis te Grouw (Idaarderadeel):
Eelko Eeltjes Kapper, oud 30 jaar, van beroep arbeider, woonachtig te Warga en Jacobus Eeltjes Kapper, oud 28 jaar, van beroep timmerknecht, wonende te Warga, beiden voogd van de overledene Jacobus Bernardus, oud 24 weken, in leven gewoond hebbende te Wartena en aldaar geboren, zoon van Marijke Eeltjes Kapper, van beroep dienstmeid, woonachtig te Wartena des voormiddags 7 uur in het huis met no. 62a te Wartena.

Uit deze overlijdensaangifte constateer ik dat Jacobus Bernardus zeer waarschijnlijk een onecht kind was van Marijke Eeltjes. 
Kapper, Jacobus Bernardus (I1789)
 
435 Op 7 aug 1918 wordt in het bevolkingsregister aangegeven dat Hendrikus Johannes bij het trambedrijf werkt en tot deze datum in de gemeente Schoterland woont. Op 1 november 1919 wordt Hendrikus Johannes uitgeschreven en vertrekt hij naar Sneek. ten Brummelhuis, Hendrikus Johannes (I3949)
 
436 Op 8 november 1643 houdt Lolcke Hessels boelgoed van turf. De opbrengst van de boelpenningen bedraagt 62 goudgulden. Het betreft zo'n 20x een "halve schuit", 3x een kwart (farndel) schuit en 1x een "hele schuit". #IDA51-356/357# Hessels, Lolcke (I516)
 
437 Otte Sjoerd is per 12-09-1939 naar Schinnen gegaan. Hooghiemstra, Otte Sjoerd (I253)
 
438 Paspoortgegevens van Tjerk: lengte: 1.66 m. en 6 millimeter.
aangezicht: ovaal
mond: gewoon
kin: rond, wenkbrauwen: bruin
merkbare teekenen: geene
stamboeknr.: 44228
Den 6 mei 1874 ingedeeld als loteling van de ligting 1874 uit de gemeente Haskerland, onder no. 41., den 1 juli 1875 met groot verlof. Tjerk was ingedeeld bij het 1e regiment Infanterie.
31 juli 1876 bij het korps terug.
29 aug. 1876 met groot verlof.
4 aug. 1877 bij het korps terug.
7 sept.1877 met groot verlof.
Met een certificaat van goed gedrag ontslagen.

Tjerk was aanvankelijk los arbeider die in de landbouw werkte of als turfsteker in de veenderij. 's Maandagsmorgens, wanneer het donker was ging Tjerk omstreeks half juni met de boot of lopende, al naar gelang het land van bestemming, over het water of over de weg te bereiken was; met de zeis, hamer en harspit en voor drie dagen erwten of bonen naar het land van bestemming. Hij maaide de gehele dag, sliep 's middags een uurtje en maaide daarna verder tot het donker was.
Later kocht hij enkele koeien, enig landbouwgerief, huurde enkele percelen grasland en/of bermen en werd boer. 
Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
439 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F588)
 
440 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Petrus Michael (I1199)
 
441 Pierkje was geestelijk minder valide. Zij was een bekende verschijning in de omgeving van de Kakelsteeg. Na de dood van haar vader bleef Pierkje in de Kakelsteeg wonen. De kinderen van haar broer Tjerk, Johannes en Johanna (Hannie), hielden daarna toezicht op de woning en op Pierkje.  Hooghiemstra, Pierkje (I118)
 
442 Pieter Wiebes nam in 1725 de bakkerij over van zijn moeder. In 1749 wordt er over hem geschreven: "een bakker die gemakkelijk zijn kost kan winnen". In 1754 doet hij de zaak van de hand voor "seeven Hondert en Vijf Goltguldens en seeven stuivers" aan Durk Jans en Antsje Sikkens omdat hij blijkbaar genoeg van het bakken had en wegens gebrek aan een opvolger. Hij overleed zittend in zijn stoel. Wiebes, Pieter (I390)
 
443 Pietertje en Jan woonden aan de Sinnebuorren nr.19 #foto nog te vinden bij Abma?# te Joure. Jan overleed des avonds om acht uur. De moeder van Pietertje woonde lange tijd bij haar in. Het pand is ten prooi gevallen aan de saneringsdrift van Joure.  Hooghiemstra, Jan (I119)
 
444 Pietertje vertrekt op 07-10-1931 als dienstbode naar Amsterdam, Witte de Witstr. nr.101 en keert op 17-02-1932 weer terug naar Joure. Na hun huwelijk vestigden zij zich in Westermeer, Oosterstraat nr.10. Daarna hebben zij nog in de Visstraat en Op de Bouwen gewoond. Pietertje woonde daarna nog in het Theresiahuis. Hooghiemstra, Pietertje (I267)
 
445 Plaats: Langweer
Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer E5
Sectie E
Legger 321

Eigenaar
Meye Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te Doniaga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
387 Weiland 1540 3
388 Weiland 130720 3
389 Polderdijk als Weidland 930 4
390 Hooiland 88550 3
391 Hooiland 54960 3
478 Hooiland 70700 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25451
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer D3
Sectie D
Legger 321

Eigenaar
Meye Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te Doniaga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
238 Weiland 8920 2
239 Huis en Erf 3240 1 21
240 Weiland 1040 2
241 Moestuin 430 2
242 Weiland 46070 2
243 Weiland 27920 2/3
244 Weiland 13190 2/3
245 Hooiland 1360 2
246 Water 1140 Min.
251 Weiland 30330 2
356 Hooiland 16510 2
357 Water 3600 Min.
380 Hooiland 37530 2
381 Water 2900 Min.
382 Hooiland 1970 1/2

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25312
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832 
Rijpkema, Meye Tjitskes (I2728)
 
446 Popke Joukes kreeg op 2 juni 1783 in Emmerik het vormsel toegediend. Deelsma, Popke Joukes (I3029)
 
447 Popke komt, als hij trouwt, van Rinsumageest Gezin (F1020)
 
448 Popke Lolkes is niet gehuwd geweest.  de Boer, Popke Lolkes (I2227)
 
449 Regina Frederika, ongehuwd, is s'avonds om 7 uur overleden. Bokkes, Regina Frederika (I7)
 
450 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Rindert Jan (I248)
 
451 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Yntema, Ringenerus Julia (I1269)
 
452 Rinze is overleden toen hij als "Milicien in dienst was bij het eerste bataljon van het achtste regiment infanterie". Boersma, Rinze (I797)
 
453 Rinze werd om 10.00 uur geboren. Boersma, Rinze (I797)
 
454 Roelofje werd geboren om 23.30 uur. van der Kolk, Roelofje Jacobs (I788)
 
455 Romke Botes noemt zich vanaf 1811 "Riemersma". Botes, Romke (I1603)
 
456 Romke Ypes is bediend en buiten Warga overleden. Ypes, Romke (I878)
 
457 Ruurd was van beroep slager Sinnema, Ruurd Lucas (I1794)
 
458 s'middags om twaalf uur Wartna, Lodewika Baukes (I54)
 
459 s'morgens om 8 uur Kramer, Jantje Hijlkes (I47)
 
460 s'ochtends om zeven uur van der Kolk, Folkert Botes (I649)
 
461 Sake Pieters was in 1811 arbeider te Bergum. Paulusma, Sake Pieters (I3907)
 
462 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Yntema, Schelte (I1267)
 
463 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Sibbele Jozef (I1180)
 
464 Sibren is volgens de gegevens samen met zijn broer tijdens de vaart overleden.  Fookes, Sibren (I1573)
 
465 Sietske is nooit getrouwd geweest. de Boer, Sytske (I2228)
 
466 Sietze Gerbens neemt in 1811 de naam Fluitman aan. Het huwelijk van Sietze en Durkjen wordt zowel rk als hervormd ingezegend. In de katholieke kerk werd de inzegening gedaan door pastoor A. Gerritzen. Fluitman, Sietze Gerbens (I448)
 
467 Sijbren was steenhouwer van beroep. van Balen, Sijbren (I2353)
 
468 Sjouke Pieters was koopman te Bergum. In 1810 was hij ingeschreven als vervener. Paulusma, Sjouke Pieters (I3912)
 
469 stillborn N.N. (I421)
 
470 stillborn N.N. (I1785)
 
471 tel. 0513-413728 Rekers, Henk (I943)
 
472 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Theodorus Franciscus (I1410)
 
473 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Huitema, Thecla Maria (I337)
 
474 Titrianus was schoenmaker van beroep. Huisman, Titrianus (I3365)
 
475 Tjeerd Grabal was van beroep schoenmaker. Grabal, Tjeerd (I3750)
 
476 Tjeerd was van beroep goudsmid. Rekers, Tjeerd (I3866)
 
477 Tjerk en zijn gezin woonden vanaf 18 augustus 1953 aan de Verlengde Schrans (op nr. 75). Op 1 maart 1955 verhuisden zij naar de Cornelis Trooststraat nr. 14b. Vanaf 29 juli 1957 wonen ze aan de Harlingerstraatweg, op nr. 27. Hooghiemstra, Tjerk (I257)
 
478 Tjerk is om 17.00 uur geboren. van der Meer, Tjerk (I613)
 
479 Tjerk is opgegroeid bij het gezin van Yeb Boersma en Wytske de Boer. Douma, Tjerk Pieter (I3504)
 
480 Tjerk koopt op 19 maart 1921 bij akte 1729/93 (zie bijlage ) de percelen Akkerwoude G 13 (een aandeel in de toegangsweg), 14 en 1429, plaatselijk bekend als "de Boksmolen" voor f3800,-. Het perceel was gesitueerd (zie bijlage ) tussen het Dokkumer Grootdiep en de Stroobosser Trekvaart onder Dokkum. Dit gebied wordt nu voornamelijk als industrieterrein gebruikt. Het pand is destijds enige tijd na aankoop gesloopt.
Tjerk ging op 10 maart 1880 in militaire dienst en werd toen ingedeeld bij het 1e regiment Infanterie. Hij was 1.750 meter groot, had blauwe ogen, ovaal gezicht, hoog voorhoofd en bruin haar. Bij in dienst treding was hij arbeider.  
Hooghiemstra, Tjerk (I286)
 
481 Tjerk vertrekt op 4 mei 1953 naar de gemeente Baarderadeel. Hij verhuisde in 1964, dan nog als boerenarbeider, naar Broek-Zuid (gemeente Doniawerstal) bij Joure, waar hij boerde met zwager Piet Altenburg in een maatschap. In 1977 wordt hij zelfstandig boer te Haskerdijken. In 1981 gaat hij een maatschap aan met zijn zoon Jan die daarna in 1986 zelfstandig verder gaat. Hij woonde aan de Bielzen nr.23 te Heerenveen. Hooghiemstra, Tjerk (I238)
 
482 Tjerk was groenteman en had zijn winkel op het eind van de Torenstraat(nr. 8). Ik kan mij nog herinneren dat hij met zijn kleine, slanke en gedrongen gestalte de groentekar voortduwde. Vanaf 14 mei 1971 woonde hij in de Uilke Boonstralaan op nr. 29. Hooghiemstra, Tjerk (I157)
 
483 Tjerk werd om 21.00 uur geboren. van der Meer, Tjerk (I610)
 
484 Tjerk woonde in Joure in de Bouwmanssteeg, waar hij "onder het afdakje" zijn schoenmakersbedrijfje had.
Op 13 november 1900 vertrekt Tjerk naar Hengelo(O). Toch trouwt hij in 1906 in Joure. Het gezin vertrekt op 11 april 1910 naar Zwolle. Op 25 maart 1911 wordt het gezin ingeschreven in Zutphen, waar ze aan de Beekstraat op A6 en de David Evekinkstraat E3 hebben gewoond. Op 25 januari 1916 vestigt hij zich van uit Zutphen in Enschede, waar hij eerst aan de Borkentsgang nr. 24 woont en vervolgens op 15 november 1923 naar de De Bouterstraat nr. 16 verhuist.

Tjerk werd vrijgesteld van de dienstplicht. Na hermeting werd hij toch te klein bevonden. Hij was slechts 1,436 meter lang. Ten tijde van de keuring voor de militaire dienst op 15 december 1892 was hij schoenmakersknecht. Waarschijnlijk was bij de meting wel duidelijk dat Tjerk afgekeurd zou worden. Men heeft namelijk destijds niet meer de moeite genomen om de overige van zijn uiterlijke kenmerken over de kleur van zijn haar, ogen, vorm van zijn gezicht en kin, nog in het militie-register te vermelden.
 
Hooghiemstra, Tjerk (I48)
 
485 Tjibbe was scheepstimmerknecht. de Vries, Tjibbe Jacobs (I2545)
 
486 Tjitte behoorde in 1901 tot de 9e lichting maar is buiten oproeping zijnde gebleven.
Hij verhuisde op 23 april 1928 naar Engwirden (annex Heerenveen). Op 1 juli 1934 vestigde hij zich aldaar in Terband op nr. 335.
13 mei 1939 trok hij naar Parrega nr. 33. Dit adres werd op 28 september 1949 vernummerd en werd zodanig bekend als Trekweg nr. 4 te Parrega.
Van hieruit vertrok hij per 12 mei 1951 naar Tjerkwerd, Jousterperweg nr.2a.
7 augustus 1952 vertrok hij naar de Secr. Haitsmalaan nr. 43. Zijn laatst bekende adres, Nieuwmarkt nr. 6 te Bolsward, betrok hij op 19 februari 1972.  
Bouwhuis, Tjitte Ages (I207)
 
487 Toen Bernard nog in Nederland woonde was hij meubelmaker van beroep. Het gezin is in januari 1951 geëmigreerd naar Australië. Zijlstra, Bernard (I1340)
 
488 Toen de familie Zijlstra nog in Nederland woonde was haar roepnaam Greetje. Zijlstra, Margaretha Wietske (I2473)
 
489 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jouke Jan (I32)
 
490 Toen Wilhelmus Joannes op 54 jarige leeftijd overleed was hij van beroep pakhuisknecht. Elsbeek, Wilhelmus Joannes (I2689)
 
491 Trijntje is om 21.00 uur geboren. Volgens de geboorteakte was vader Tette "uitgetrokken als plaatsvervanger bij de mobiele schutterij". Zodoende hebben Bote Hessels van der Kolk en Wijbe Hilles Feenstra de aangifte gedaan. Langhout, Trijntje (I652)
 
492 Trijntje werd om 14.00 uur geboren. Boersma, Trijntje (I798)
 
493 Trijntje werd om 18.00 uur geboren. Getuige bij de aangifte was Johannes Sieberens Zwart, oud 37 jaar en schipper te Wartena. Zij overleed om 01.00 uur. van der Kolk, Trijntje Wijbes (I638)
 
494 Trijntje werd om 20.00 uur geboren. van der Meer, Trijntje (I611)
 
495 Trijntje werd s'nachts om 1.00 uur geboren. Ze verlaat in mei 1856 de gemeente en vestigd zich te Bayum, gem.te Hennaardeadeel. Langhout, Trijntje (I653)
 
496 Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St. Nicolaasga)
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 01-07-1798
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Reinert Cobus

Bruid
Merte Lucas

 
Gezin (F963)
 
497 Uit gegevens uit de oude kadastrale legger blijkt dat het (nu nog steeds bestaande) pand aan de Gele Eker nr.20 te Warga (kadastraal Warrega sectie A nr.172) in mei 1839 op naam stond van Tjerk en Lodewika, elk voor de helft eigenaar. Er wordt geleend voor een verbouw van het pand. Na nieuwe leningen vindt op 14 november 1846 op grond van art.1223 BW (zie bijlage ) gedwongen verkoop plaats. Op 7 mei 1850 (zie bijlage ) koopt Tjerk Johannes vlees bij de "publieken verkoop van vijf runderen, afkomstig van de stal van Jelle Johannes Meersma, landbouwer te Warga, en op hoger bevel gedood ter oorzake van de besmettelijke longziekte en zulks ten verzoeke enz".
Deze akte versterkt mijn vermoeden dat Tjerk Johannes eerder hetzelfde is overkomen als Jelle Johannes Meersma, maar een direkt bewijs hiervoor heb ik nog niet gevonden.
Volgens het bevolkingsregister te Grouw laten Tjerk, Lolkje (Lodewika) en de kinderen Bauke, Bote en Minke zich op 12 mei 1851 overschrijven naar de gemeente Dantumadeel. Bote is dan schoolleerling. De oudste zoon, Johannes Tjerks, werkt dan op 16-jarige leeftijd, dus op 12 mei 1851 al in Rinsumageest. In de huwelijksakten van de zonen Johannes Tjerks (in 1853) en Bauke (in 1856) wordt Rinsumageest als woonplaats opgegeven. In het bevolkingsregister te Joure worden vermeld als inwonenden: #datum nazoeken# Luitzen Epkes Huitema, geboren 12-12-1841, niet verwant, klokmakersknecht, en Johannes Hijlkema, geboren 11-03-1839, neef, schoenmakersknecht. De naam "Epkes" komen we ook tegen bij een neef van Tjerk Johannes, n.l. bij Bote van der Werf te Irnsum. Bote van der Werf is getrouwd met Antje Epkes. Vermoedelijk heeft Tjerk Johannes tijdens zijn verhuizing een bezoek gebracht of een stop gemaakt in Irnsum. Daar vandaan is Luitzen meegetrokken naar Joure. 
Hooghiemstra, Tjerk Johannes (I53)
 
498 Uit: Het Register der Notulen van de Mairie der Stad Leeuwarden.

Zaturdag den 27 april 1811
Door de Heer Maire gecommuniceerd zijnde eene op den 25 dezer aan den Heer Prefect geschrevene missive omtrent zekere Fedde Bokkes welke uithoofde van afwezendheid niet in het register der Conscriptie was ingeschreven.
Is dezelve onder dankbetuiging aan den Heeren Maire geapprobeerd en breder geï‹nsureerd in het register Uitgaande Brieven.
Fedde Bokkes werd destijds opgeroepen om zich te melden op het gemeentehuis te Leeuwarden maar volgens het bovenstaande is hij niet verschenen! M.a.w. Fedde is er zeer waarschijnlijk tussenuit gepiept ter voorkoming dat hij zou moeten dienen in het Franse leger. #Om hem ooit weer ergens te traceren wordt nu wel problematisch!!# 
Bokkes, Fedde (I16)
 
499 Van beroep: gardenier Blumers, Bernardus Hendriks (I3876)
 
500 Van de Stichting "Groenegraf.nl" ontving ik d.d. 26 mrt 2016 de volgende vraag:

Op uw mooie website heeft u een foto afgebeeld van Lolke Nijholt en Johanna Hooghiemstra. Onze stichting (Stichting Groenegraf.nl) brengt de geschiedenis van het Eemland in beeld, met name oude inwoners van Baarn. Op onze site staan de begraafgegevens van Lolke en Johanna. Zie http://groenegraf.nl/resultnw.php?id=13630

Zouden wij uw foto in onze beeldbank mogen plaatsen? Uiteraard met bronvermelding.
 
Nijholt, Lolke (I1228)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»