Aantekeningen


Treffers 301 t/m 400 van 529

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
301 Johanna woonde in Joure, samen met broer Johannes, eerst in de Houtmolensteeg, later aan de Geert Knolwegnr. 53. Op 2 december 1959 liet zij zich in het Theresiahuis te Joure inschrijven.  Hooghiemstra, Johanna (I131)
 
302 Johannes Bernardus heeft de volgende beroepen achter zijn naam staan: opzichter, caféhouder en vervener. Egbring, Johannes Bernardus (I4008)
 
303 Johannes is geboren als buitenechtelijk kind van Marijke de Vries en is bij zijn geboorte met de achternaam van moeder Marijke ingeschreven in het geboorteregister van Sneek als Johannes de Vries. Spoelstra, Johannes (I4071)
 
304 Johannes verbleef tijdens de oorlog bijna een jaar in Halle (Duitsland), daarna afgekeurd en ondergedoken. Hooghiemstra, Johannes (I271)
 
305 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bosma, Johannes (I194)
 
306 Johannes vertrekt op 28 mei 1896 vanuit Dantumawoude naar Dongjum (gemeente Franekeradeel) waar hij vermoedelijk zijn oudere broer Hendrikus bijstaat of opvolgt. Ze hebben beide volgens mijn naspeuringen gewerkt bij J.Ypma, boer te Dongjum. In april 1900 heeft hij het hier dan al weer bekeken en vestigt zich op de vierde van deze maand te Arum. Samen met zijn gezin verhuisde hij op 12 mei 1914 naar Witmarsum, waar zij aan het Oostend op nr. 77 woonden. Dit adres is op 2 augustus 1948 vernummerd en heette vanaf die datum Schoolstraat nr. 9.  Hooghiemstra, Johannes (I295)
 
307 Johannes vertrok volgens het bevolkingsregister te Grouw op 12 mei 1859 naar Joure. Hijlkema, Johannes (I278)
 
308 Johannes was boer te Joure, in de Houtmolensteeg, en verhuisde nadien (met zijn zuster Johanna) naar Westermeer, Geert Knolweg nr. 53. Op 2 december 1959 gaat hij in het Theresiahuis (RK bejaardenhuis in Joure)wonen.  Hooghiemstra, Johannes (I127)
 
309 Johannes woonde met zijn gezin (o.a. Sjoerd en Bennie) in de Hobbe van Baerdtstraat op nr.36. Vanaf 26 februari 1972 woonden zij aan de Uilke Boonstralaan nr. 55 te Joure. Johannes werkte van 17 juni 1919 tot 8 maart 1968 bij Douwe Egberts te Joure. Hooghiemstra, Johannes (I156)
 
310 Johannes-Hendriks, dienende bij het 3e Bataljon Infanterie als Flankeur, krijgt toestemming tot het aangaan van een wettig huwelijk. Kleinberend, Johannes Hendriks (I135)
 
311 Joseph is overleden kort na de doop. van der Werf, Joseph (I309)
 
312 Joure I 30
Bron: BevolkingsregisterSoort registratie: inschrijvingBlad: 30
Geregistreerde
Luitzen Epkes Huitema
geboren 12-12-1841 te Joure

In bovengenoemd bevolkingsregister staat Luitzen Epkes genoemd als inwonende. Tevens staat hierin vermeld de datum van overlijden. 
Huitema, Luitzen Epkes (I4259)
 
313 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Joyce Riekje (I2514)
 
314 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F659)
 
315 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Klaas Beint (I31)
 
316 Klaas was bij zijn overlijden ongehuwd. Rijpkema, Klaas (I4083)
 
317 Kornelia is om 8 uur s'avonds geboren en overleed s'morgens om 07.30 uur. van der Kolk, Kornelia Botes (I650)
 
318 Kornelis is in april 1854 vertrokken naar Noord-Amerika.

Bronvermelding
Memories kantoor Heerenveen, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 8036, aktenummer 1540
Gemeente: Heerenveen 
Brouwer, Kornelis Jans (I2915)
 
319 Kornelis Pieter had bij de militaire keuring de volgende kenmerken: groot 1 el en 713 strepen, aangezigt ovaal, een hoog voorhoofd, oogen grijs, neus breed, mond ordinair, kin idem, haar bruin en wenkbrauwen idem. Merkbare teekenen: pokdalig.

Op 17 maart 1869 werd Kornelis Pieters vrijgesteld van militaire dienst wegens "broederdienst". 
Paulusma, Kornelis Pieters (I2573)
 
320 Lambertus trekt volgens het bevolkingsregister op 18 januari 1941 naar Wieringen. Hofmeijer, Lambertus Tjietzes (I1185)
 
321 Lange tijd werd al aangenomen dat Bokke een broer moest zijn van Boote Abes. Deze conclusie werd getrokken uit het feit dat Bokke vaak getuige was bij familieaangelegenheden van Boote. Bovendien werd Bokke vaak als getuige opgeroepen bij notarië‰le verkopen (bijlbrieven) voor Boote, wanneer Boote weer eens een schip verkocht.

Op 29 april 1997 werd ik door de heer G. Wartena uit Stiens op een proclamatie (coopbrief) van 11 juli 1763 geattendeerd (inv. nr. 59, folio 313?) waarin het huis "eertijds van Bokke Abes mr.Cuiper en Aaltje Lolkes yder voor een gedeelte bewoond" werd verkocht, en waarin wordt vermeld dat "Albert Bauckes coopman tot Wartena bij strijkgeld in coop becomen van Bokke en Bote Abes, beide tot Wartena ten profijte voor de Crediteuren van haar Wijlen Grootvader voornoemt voor de somma van Eenhonderd en vier Goltguldens van 28 stuivers 't stuk te Betalen in Clinkende Munt en niet met Landschaps Obligatie op twee termijnen op den 7 july.

Omdat Fedde hierbij niet wordt genoemd is het waarschijnlijk dat Fedde dan al is overleden.

Bovengenoemde akte geeft in feite letterlijk aan dat Bokke Abes(1672-1756) hun beider grootvader was. Bokke werd niet in de kerkboeken vermeld als zoon van Abe Bokkes. Omdat het vroeger traditie was om de ouders te vernoemen zou Bokke de oudste zoon moeten zijn van Abe Bokkes. Gezien de trouwdatum van Abe Bokkes en Ydje Feddes is het mogelijk dat hij een buitenechtelijk kind was en dat hij daarom niet in het kerkboek vermeld staat! Een andere optie is dat Bokke buiten de gemeente of op een schip is geboren. 
Abes, Bokke (I10)
 
322 Langweer, Goingarijp, Broek, Ouwsterhaule, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Teroele, (In)Dijken, Boornzwaag, Legemeer
Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Langweer

Bijzonderheden:
Kind(eren):
Jacobus 12, Johannes 9, Joseph 7, Lukas 6, Grietje 3

Ingeschreven
Reinder Jacobus Groenendal wonende te St. Nicolaasga
 
Gezin (F963)
 
323 Levenloos geboren N.N. (I898)
 
324 Levenloos geboren à Nijeholt, Tecla (I2636)
 
325 Levenloos geboren N.N. (I2022)
 
326 Levenloos geboren Rijpkema, NN (I2811)
 
327 Levenloos geboren Groenendal, NN (I2878)
 
328 Levenloos geboren N.N. (I27)
 
329 Levenloos geboren de Boer, N.N. (I3024)
 
330 Levenloos geboren N.N. (I2145)
 
331 Levenloos geboren dochtertje Hettinga (I3765)
 
332 levenloos geboren jongetje de Boer (I3497)
 
333 Levenloos geboren jongetje. Siemonsma, N.N. (I3608)
 
334 Levenloos geboren kind Rijpkema, N.N. (I3140)
 
335 Levenloos geboren kind Rijpkema, N.N. (I3141)
 
336 Levenloos geboren meisje de Boer (I3498)
 
337 Levenloos geboren meisje. de Boer, N.N. (I3536)
 
338 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Douma, N.N. (I3502)
 
339 Lid v/d Heilige Familie. Hooghiemstra, Elisabeth (I130)
 
340 Lijsbert Ekas woont als weduwe in bij haar dochter Pietertje maar vertrekt na de dood van Pietertje per 08-04-1915 naar Sneek. Ekas, Lijsbert (I146)
 
341 Lodewijk boerde aan de Slachtedijk nr.26 hetgeen destijds bij Snikzwaag hoorde. Deze boerderij werd later bewoond door Henny Hogeterp en is ongeveer met kerstmis in 1957 afgebrand. Op 16 mei 1939 vestigde hij zich te Nijega (Doniawerstal), op nr. 5. Op 1 juni 1948 veranderde hij van adres en woonde hij vanaf dat moment te Scharsterbrug, op nr. 188. Vanaf 12 mei 1965 woonde hij te Joure, Hobbe van Baerdtstraat nr. 27. 14 augustus 1984 verliet hij deze straat weer. De laatste jaren woonde hij op de Woudfennen nr. 14 dat officieel bij Scharsterbrug hoorde. Hooghiemstra, Lodewijk (I134)
 
342 Lodewijk en Cilia woonden eerst op het Achterom, nr. G40 (tegenwoordigBrugstraat nr. 22). In 1962 zijn ze tweehonderd meter oostelijker aan deTitus Brandsmaweg 4 gaan wonen.

In de zomer van 1940 staat het volgende artikel in de krant:
Joure. Zondagmiddag zijn twee jonge mannen uit Joure van een wissen doodgered door een veertienjarige jongen. De beide jonge mannen, Theodorusvan der Sloot en Lodewijk Hooghiemstra, waren met een veertienjarigeloge‚ (neefje Herman Nijholt uit Baarn) aan het zwemmen in deScharsterrijn bij de Langweerder Wielen. Plotseling zag LodewijkHooghiemstra dat Theodorus van der Sloot zonk. Hij dook onmiddelijk enkreeg hem te pakken. In angst sloeg echter eerstgenoemde de handen om dehals van zijn vriend, waardoor deze niets kon doen. De jongen die eeneindje verder zwom en niets van de hachelijke toestand waarin de beideanderen verkeerden af wist, zag ineens beroering in het water. Toen hijde beide anderen niet meer zag, dook hij direct naar de diepte. Hetmocht hem gelukken de handen van Theodorus van der Sloot los te krijgenen met behulp van Lodewijk Hooghiemstra kregen beiden het slachtoffernaar boven en aan wal.
Later vernamen zij, dat kramp in ‚‚n der beenen de oorzaak was. Opkranige wijze heeft de veertienjarige loge‚ beide jonge mannen van eenverdrinkingsdood gered. 
Hooghiemstra, Lodewijk (I162)
 
343 Lodewijk is ongehuwd overleden. Bokkes, Lodewijk (I8)
 
344 Lolcke Feyens is volgens de gegevens "plotseling" overleden. Wartna, Lolcke Feyens (I480)
 
345 Lolcke Gerrijts erfde van zijn ouders o.a. een gedeelte (5/18) van sate Emkema te Wartena, evenals zijn broer Rinse en zijn zuster Willemke. Van hun vader Gerrijt Lolckes is helaas (tot nu toe) geen inventaris of scheiding en deling van goederen gevonden.
In 1749 wordt Lolcke Gerrijts in het quotisatie kohier als de hoogst aangeslagene vermeld voor ruim 78 gulden en in het personele kohier (vermogensbelasting) van 1768 worden z'n erven aangeslagen voor een vermogen van 13000 gulden tegen betaling van 156 gg jaarlijks. In 1744 werd hij vermeld als houtkoper te Wartena met 3 gezinsleden evenals in 1749.
Lolcke Gerrijts zal gedoopt zijn als Ludovicus, dus zijn patroonsheilige, een oude Franse en Roomse Koning. Eé‚n van zijn schepen droeg dan ook de, in die tijd, provocerende naam "Ludovicus rex" en mede daardoor verkreeg hij al snel de bijnaam "de Koning van Wartena". Een tweede kofschip van hem droeg de naam "Rex Lodewijkus Wartna" waarop in 1754 Wytse Fockes Vliegendehond schipper was en welk schip te Harlingen op 7 juni 1755, een paar maanden voor Lolcke overleed, werd verkocht. In het scheepvaartmuseum te Amsterdam is daar een getuigd model van aanwezig.
Dat hij Rooms Katholiek was en zijn geloof trouw bleef in die tijd van hervorming en wetten tegen de Rooms Katholieke leer, bewijst het feit dat hij in 1715 in de voorgevel van zijn huis een crucifix metselde, waarvoor het Hof van Friesland hem veroordeelde en ordonneerde het crucifix binnen acht dagen te verwijderen, de plaats weer toe te metselen en tevens tot betaling van de proceskosten. Dit crucifix is op de een of andere manier in de kerk van Warga beland en ca. 200 jaar later, in 1947, terug gevonden op de zolders van het Fries Museum te Leeuwarden. (Gegevens overgenomen van Schaafsma).

Frappant detail is dat Boote Abes en niet één van zijn kinderen de opvolger op de werf werd.  
Gerrijts, Lolcke (I354)
 
346 Lolke Broers is in het ziekenhuis van St. Tönis (bij Krefeld) in Duitsland overleden aan een zware longontsteking. Het bericht van overlijden is destijds verzonden naar het klooster in Bennebroek, waar dochter Beitske de Boer novice was. de Boer, Lolke Broers (I36)
 
347 Lolke heeft in 1927 zijn gezin in Joure verlaten en is naar Duitsland getrokken. Tot dusver zijn de volgende locaties getraceerd waar hij als melker/boerenknecht geregistreerd was:
In het bevolkingsregister van Haskerland staat vermeld dat Lolke op 14 december 1927 ambtshalve is uitgeschreven en dat er een afschrift is verstuurd naar Carlsfeld (Duitsland), p/a Arnold Wedewer.

Op 23 augustus 1933 schrijft Lolke nog een brief aan dochter Wietske om haar geluk te wensen met haar huwelijk op 24 augustus 1933. Navraag bij de Gemeente Weeze levert daarna op dat hij zich op 26 juni 1933 in Weeze, komende vanuit Essen, heeft ingeschreven op het woonadres Höst nr. 1 en het gemeentehuis Weeze meldt dan dat hij zich op 21 november 1933 heeft laten uitschrijven naar Krefeld. In de huwelijksakte van dochter Wietsche en Bruno op 24 augustus 1933 wordt vermeld dat Lolke als melkknecht werkte in Wesel. Op 5 december 1933 meldt hij zich in Krefeld met de mededeling dat hij vanuit Weeze komt. Hij geeft als (voorlopig?) woonadres Kanalstrasse 146 te Krefeld op. Op 22 december 1933 verhuist hij binnen die stad naar een adres in de Bayerstrasse. Op 9 februari 1934 meldt hij bij de gemeente Krefeld dat hij naar Verden vertrekt. Vanuit Verden wordt echter gemeld dat hij daar niet geregistreerd is. Waarschijnlijk heeft Lolke zijn plannen tussentijds veranderd.

Op 22 mei 1936 trouwt zijn oudste dochter Martha. In de huwelijksakte wordt aangegeven dat Lolke van beroep nog steeds melkknecht is en in Graverdyk (Duitsland) woont. Graverdyk is een gehucht vlakbij St. Tönis, de plaats waar hij in 1940 aan longontsteking is overleden.

Op 19 juni 1938 schrijft Lolke een brief aan zijn jongste dochter Beitske vanuit Bockum, een gehucht dat nu opgeslokt is door Krefeld.  
de Boer, Lolke Broers (I36)
 
348 Lolke is zijn hele leven vrijgezel geweest. de Boer, Lolke (I3479)
 
349 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Esch, Lourens Henricus (I1018)
 
350 Lucas was slager van beroep Sinnema, Lucas Folkerts (I1792)
 
351 Margaretha overleed in het verzorgingstehuis "De Flecke" te Joure. Swart, Margaretha (I1171)
 
352 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Maria Boudina (I1225)
 
353 Maria vertrekt op 18 april 1933 naar Tilburg. Daar is zij op 30 oktober 1933 ingetreden als Lid der Congregatie Zusters van Liefde van Tilburg. Zij was werkzaam als liefdezuster onder de kloosternaam Bonefatio. Hooghiemstra, Maria (I570)
 
354 Marijke Johannes is overleden te Wytgaard onder Wirdum, huizinge nr.61, des avonds om 19.00 uur. Hooghiemstra, Maria Johannes (I63)
 
355 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lem, Marloes Joseline (I2464)
 
356 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hofmeijer, Martha Maria (I1189)
 
357 Martha was ongehuwd. de Boer, Martha Cecilia (I2686)
 
358 Maycke heeft vermoedelijk geen gelukkig leven gehad. Tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk werd ze geconfronteerd met het drama van haar aanstaand(e) schoonzus(je) Froukje (zie elders in dit boek). Ruim zeven jaar duurde het voor haar eerste kind werd geboren. Pas negen jaar na de geboorte van het eerste kind kwam het vierde kind, een jongetje, die dan ook naar haar vader werd genoemd. Bokke overleed echter. Drie dagen na de geboorte van haar vijfde kind, weer een jongetje (Bokke), is Maycke in het kraambed overleden.  Bokkes, Maycke (I100)
 
359 Meindert was van beroep slager. Boersma, Meindert Jans (I1775)
 
360 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 137
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Pieter Tjebbes Witteveen, boer & Trijntje Arjens; broer van Arjen, idem, Afke (vrouw van Pier Jans de Vries, idem Zuid-Broek), reeds overleden Klaas, reeds overleden Marijke en minderjarige Pieter, Aukje, Klaaske, Joseph, Grietje en Kornelis Pieters Witteveen.

Overledene
Tjebbe Pieters Witteveen overleden op 24-04-1826 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Tjebbe Pieters (I3148)
 
361 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 139
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Cornelis Tjebbes Witteveen, huisman & Corneliske Lodewijks Zwarts; broer van Tjebbe van boerenbedrijf, Joseph, idem, Marijke (vrouw van Michiel Pieters Oeben, koperslager Irnsum) en minderjarige Klaas, Meindert, Maaigje, Pieter en Johannes Cornelis Witteveen.

Overledene
Lodewijk Cornelis Witteveen overleden op 20-01-1835 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Lodewijk Cornelis (I3156)
 
362 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 1401
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

man van Fogeltje Meintes Bonthuis, boerin; vader van Tjebbe, boer Heelsum o/Parrega, Marijke (vrouw van Jarig Thomas Symensma, idem aldaar), Meinte, van boerenbedrijf, Hylkje (vrouw van Pieter Jacobs Andringa, idem Wytgaard) en minderjarige Trijntje, Cornelis en Harmen Josephs Witteveen.

Overledene
Joseph Tjebbes Witteveen overleden op 26-06-1841 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Joseph Tjebbes (I3152)
 
363 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 141
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

66 jaar (geboren Terkaple 17/6/1777); boerin; vrouw van Pieter Tjebbes Witteveen, boer (erft vruchtgebruik); moeder van Arjen, idem Terkaple, Afke (vrouw van Pier Jans de Vries, idem Akmarijp), Antje (vrouw van Sjouke Ages Engwirda, idem Rauwerd), Pieter, idem Akmarijp, Jozef, idem aldaar, Kornelis, van boerenbedrijf, Klaaske en wijlen Grietje Pieters Witteveen (vrouw van Theodoris S. Franken, zich gewoonlijk noemende Doris Franken, koopman te Grouw; moeder van minderjarige Symen Doris Franken).

Overledene
Trijntje Arjens overleden op 12-09-1843 wonende te Akkrum
 
Arjens, Trijntje (I3134)
 
364 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 142
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

44 jaar (geboren 17/2/1802); boer; man van Lucia Jans de Vries, boerin; vader van minderjarige Trijntje, Grietje, Jan, Maria en Pieter Arjens Witteveen.

Overledene
Arjen Pieters Witteveen overleden op 04-03-1846 wonende te Terkaple
 
Witteveen, Arjen Pieters (I3131)
 
365 Memories kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 191
Register IV:
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

boerin; vrouw van Sjouke Ages Engwirda, landbouwer; moeder van minderjarige Age, Trijntje, Lijsbeth, Grietje, Pieter en Maria Sjoukes Engwirda.

Overledene
Antje Pieters Witteveen overleden op 24-01-1845 wonende te Rauwerd
 
Witteveen, Antje Pieters (I3163)
 
366 Memories kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 194
Register IV: 6004
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

weduwe van Durk Jiskes v.der Meulen; moeder van Joukje (vrouw van Ate Durks de Klaver, landbouwer), Botje (vrouw van Hendrik Klazes Haringsma, werkman) en Jisk Durks v.der Meulen.

Overledene
Jantje Broers de Boer overleden op 15-10-1852 wonende te Irnsum
 
de Boer, Jantje (I3033)
 
367 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; vader van Meye, idem Doniaga, Hielkje (wed. Pieter Lodewijks Zwart), boerin, Epke, winkelier, Pieter, boer, Johannes, koopman en Grietje Tietskes Rypkema (vrouw van Jakobus Reiders Groenendal, slager).

Overledene
Tietske Meyes Rypkema overleden op 23-08-1826 wonende te St. Nicolaasga
Bronvermelding

Memories kantoor Lemmer, archiefnummer  
Rijpkema, Tjitske Meyes (I2665)
 
368 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; vader van Wiebe, idem Teroele, Grietje, Jozef, Johantje (vrouw van Sikke Gosses Palsma, mr.scheepstimmerman Heeg), Andersje (vrouw van Roel Jakobs de Ree, boer Houtwolde), wijlen Klaas, in leven te Teroele (man van wijlen Afke Jakobs de Ree; vader van minderjarige Tjitske, Akke en Geeske Klazes Rypkema: voogd is oom Sikke; toeziend voogd is Jitte Sierds Feenstra, onderwijzer Doniaga) en wijlen Marike Tjitskes Rypkema (vrouw van Hendrik Beints Vos, mr.schoenmaker Joure; moeder van minderjarige Tjitske Hendriks Vos).
 
Rijpkema, Tjitske Claeses (I2049)
 
369 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

broer van Imkje (vrouw van Egbert Durks Rypkema, huisman Wyckel), Tjetske, huisman St.Nicolaasga, Klaas, idem, Jochem, idem en wijlen Johantje Meyes Rypkema (moeder van Antje Olts, vrouw van Christoffel Sluiter, zadelmaker Joure). Saldo fl. 5.025,13.
Overledene
Cornelis Meyes Rypkema overleden op 20-04-1823 wonende te Goingarijp

Cornelis Meyes is ongehuwd overleden. 
Rijpkema, Kornelus Meyes (I2667)
 
370 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

schipper; man van Sijke Folkerts Jellesma; vader van minderjarige Folkert, Gatske en Lykle Wierds Zijlstra.

Overledene
Wierd Lykles Zijlstra overleden op 26-09-1835 wonende te Idskenhuizen
 
Zijlstra, Wierd Lykles (I3296)
 
371 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

wed. Lykle Sietzes Zijlstra; moeder van Geeske (vrouw van Pieter Lubberts de Vries, van boerenbedrijf), Pieter, schipper, wijlen Wierd (1e man van Sijke Folkerts Jellesma, thans vrouw van Sippe Lammerts, van boerenbedrijf Nijega; vader van minderjarige Folkert, Gotske en Lykle Wierds Zijlstra) en wijlen Sietze Lykles Zijlstra (vader van minderjarige Akke Sietzes Zijlstra, dienstmeid Nijland: voogd is oom Pieter). (op omslagvel 'Gotske Wierds Stalma')

Overledene
Gotske Wierds overleden op 28-06-1838 wonende te St. Nicolaasga
 
Stalma, Gatske Wierds (I3299)
 
372 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

77 jr (geboren Lutkezijl o/Oldemarkt/Ov); boer/koemelker; gehuwd; vader van Jakobus, slager Joure, Johannes, idem, Jozef, arbeider, doch thans in huis van tuchtiging/opsluiting te Heerenveen, Lukas, arbeider Nijehaske en Grietje Reinders Groenendal (vrouw van Ruurd Freerks de Groot, idem).

Overledene
Reinder Jacobus Groenendal overleden op 25-03-1839 wonende te St. Nicolaasga
 
Groenendal, Reinder Jacobus (I2868)
 
373 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vrouw van Wiebe Willems Bosma, boer (erft vruchtgebruik); geen kinderen; zuster van Wybe, boer Teroele, Joseph, idem Goingarijp, Andriesje (wed. Roelof Jacobs de Ree), boerin Eesterga, Johannesje (vrouw van Sikke Gosses Palsma, scheepstimmerman Heeg), wijlen Klaas (vader van Tjitske, boer Goingarijp, Akke, vrouw van Folkert Tjerks Huitema, idem Heeg en Geeske Klazes Rypkema, vrouw van Klaas Johannes Atsma, te Follega) en wijlen NN(=Marike) Tjitskes Rypkema (moeder van Tjitske Hendriks Vos, schoenmaker Joure). Saldo fl. 11.320,91. - bijgevoegd is verzoek dd. 23/12/1862 van Reinske Buddes Koopmans (wed. Libbe Bonnes Bouma), winkeliersche Joure, als dochter en erfgenaam van Afke Willems Bosma, overleden Ouwsterhaule 24/10/1860, die een volle zuster was van op 10/12/1862 overleden Wiebe Willems Bosma, wednr. en vruchtgebruiker van Grietje Tjitskes Rypkema, om afschrift te krijgen van deze memorie.
Overledene
Grietje Tjitskes Rypkema overleden op 11-06-1850 wonende te Ouwsterhaule
 
Rijpkema, Grietje Tjitskes (I2715)
 
374 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie. Soort registratie: Memorie van successie inschrijving. Plaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 276
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

67 jaar; rentenier; testamentair erfgenamen zijn Adriaantje (vrouw van Hans Willems Ferwerda, landbouwer Bayum), Hessel, scheepstimmerman, Lourens, boer en Ytje Botes v.der Kolk (elk 1/6), Fedde Botes v.der Werf, boer Deersum (1/6) en kinderen van wijlen Johannes Botes Hooghiemstra, in leven boer, met namen Marijke (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, winkelier Wytgaard), Tjerk, boerenknecht en Antje Johannes Hooghiemstra, dienstmeid (elk 1/18: samen 1/6) (volle neven, nichten en nichtskinderen); Pieter heeft 3 testamenten nagelaten, met daarin vele legaten (zie ad a), maar waarvan niet duidelijk is of later testament het vorige heeft vervangen; met executeur testamentair Johannes Leonardus Zorn, RK pastoor wonend te Warga, is overeengekomen dat saldo voor helft aan legatarissen (pondsgewijs) en andere helft aan de testamentair erfgenamen toekomt. Saldo fl. 3.215,60.
ad a (legaten, toegezegd in 3 testamenten aan): 1) Age Symens v.der Zee & Elisabeth Alles (fl. 600,-- en huis ad fl. 400,--) en hun zoon Symen Ages v.der Zee (fl. 1.000,--), RK armvoogdij (fl. 1.000,--) en RK pastoor (fl. 1.650,--) (bij testament 2/11/1819); 2) Joeke Thomas v.der Werf, scheepstimmerman (lijfrente fl. 100,--/jr), Johannes Bokkes, timmerman Leeuwarden (fl. 50,--), Pieter Sybes v.den Akker, te Warga (fl. 250,--), de onder 1) genoemde zoon (fl. 1.000,--) en echtpaar (huis fl. 400,-- en fl. 200,--) (bij testament 3/7/1822); 3) genoemde Lijsbert Alles Jongsma (vrouw van Age Symens v.der Zee) (fl. 100,--) (bij testament 25/8/1829).

Overledene
Pieter Eesges van der Zee
wonende te Wartena, overleden op 17-07-1830 
Hooghiemstra, Tjerk Johannes (I53)
 
375 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 273
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van wijlen Broer Annes de Boer (weduwnaar van NN) & reeds overleden Baukje Jorrits (enige testamentair erfgenaam); broer van Jorrit, landbouwer, Bouwe, houtzaagmolenaar, Lolke, landbouwer Rauwerd, Wytze, van boerenbedrijf, Botje, boerin, Trijntje (vrouw van Jildert Jans Jorna, koopman Wytgaard o/Wirdum), Antje (vrouw van Ynte Yntes Kingma, mr.bakker Poppingawier) en Japke Broers de Boer (vrouw van Jan Pieters Houbin, koopman Oosterwierum: tekent 'Hoeben'); halfbroer van Beitske (weduwe van Teeke Doekes Roorda), boerin Wirdum en Jantje Broers de Boer (vrouw van Durk Yskes v.der Meulen) (uit eerder huwelijk vader; elk legaat fl. 130,-). Saldo fl. 3.642,-.

Overledene
Anne Broers de Boer overleden op 12-08-1826 wonende te Irnsum
 
de Boer, Anne Broers (I3026)
 
376 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 275
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; weduwnaar van Trijntje Tjerks v.der Meer; man van Elisabeth Sybrens Zwart (gehuwd in 1812: erft testamentair 1/4); vader van Tjerk, boerenknecht, Antje, boerendienstmeid en Marijke Johannes Hooghiemstra (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, slager Wytgaard) (allen uit 1e huwelijk).
Saldo fl. 2.258,68.

Overledene:
Johannes Botes Hooghiemstra, overleden op 07-12-1828, wonende te Wartena
 
Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
377 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 283
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

51 jaar (geboren 1793 te Joure); weduwe; moeder van Margje (vrouw van Sake Jelles Bosma, timmerman Follega), Froukje (vrouw van Luitzen Johannes Dooper, van boerenbedrijf Hommerts), Lodewijk, te Woudsend, Tjitske, boer Hydaard, Grietje en Ymkje Pieters Zwart.

Overledene
Hylkje Tjitskes Rypkema overleden op 29-07-1843 wonende te Heeg
 
Rijpkema, Hylkjen Tjitskes (I2731)
 
378 met warm water als gevolg van de strenge winter Hooghiemstra, Theodora (I244)
 
379 Meye is gestorven in aug. 1782 als Rooms Katholiek te Sint Nicolaasga. Rijpkema, Meye Tjitskes (I2654)
 
380 Minne Meintes liet zich in 1793 RK dopen. Hij kreeg de doopnaam Minne Petrus. Zijn vader Meinte Foekes was Mennist. Boersma, Minne Meintes (I3282)
 
381 Minuut-akten 1835
Notaris: Carel Wilem Semler
Kantoor: Grouw
Repertoire: 046031

Bron: Notarieel archief.
Soort registratie: Notarieel archief akte
(Akte)datum: 16-04-1835.
Soort akte: huwelijkstoestemming
Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig

Vermeld
Antje Johannes Hooghiemstra (dienstmeid)
wonende te Wartena
Diversen: kleindochter van Tjerk Hanzes van der Meer, de grootvader woonachtig te Warga
huwelijkstoestemming door de grootvader

Vermeld
Johannes Durks Hylkema (boerenknecht)
wonende te Warga
Bronvermelding
Minuut-akten 1835, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 046022, aktenummer 00050
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1835

 
van der Meer, Tjerk Hanses (I622)
 
382 Minuut-akten 1835
Notaris: Carel Wilem Semler
Kantoor: Grouw
Repertoire: 046031

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 16-04-1835.
Soort akte: huwelijkstoestemming
Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig

Vermeld
Antje Johannes Hooghiemstra (dienstmeid)
wonende te Wartena
Diversen: kleindochter van Tjerk Hanzes van der Meer, de grootvader woonachtig te Warga
huwelijkstoestemming door de grootvader

Vermeld
Johannes Durks Hylkema (boerenknecht)
wonende te Warga
Bronvermelding
Minuut-akten 1835, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 046022, aktenummer 00050
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1835

 
Hooghiemstra, Anna Johannes (I65)
 
383 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archief Soort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927 Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder) wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder) wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927 
de Boer, Wietsche (I22)
 
384 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder)
wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder)
wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927


Broer de Boer voetbalde tijdens de oorlogsjaren en direkt na de oorlog bij het roemruchte Heerenveen. Hij was vaak voorhoedespeler naast Abe Lenstra.  
de Boer, Broer Lolkes (I40)
 
385 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder)
wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder)
wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927 
de Boer, Martha Maria (I38)
 
386 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder)
wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder)
wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927 
de Boer, Beitske (I39)
 
387 Na de lagere school werkte Meinze bij "omke" Johannes en de gebrs. Altenburg in Broek-Zuid bij Joure als boerenknecht. Hij volgde in die periode de landbouwcursus in Sint Nicolaasga.
Op 7 november 1946 moet hij in militaire dienst bij het bataljon Jagers in Ede. Van 30 mei 1947 tot maart 1949 diende Meinze in Nederlands-Indië bij de ondersteuningscompagnie die zorgde voor het vervoer van mortieren. Tijdens een tocht werd hij beschoten waarbij hij een kogel door zijn hoofd ging. Hij verloor daarbij zijn rechteroog, maar bracht het er "op wonderbaarlijke wijze" levend vanaf. Op maandag 14 september 1998 werd Meinze alsnog onderscheiden door burgemeester Kuiper van de gemeente Skarsterlân met het draaginsigne voor gewonden (zie foto ). Na de diensttijd volgde hij de Rijkslandbouwwinterschool in Sneek.
Op 1 december 1954 werd hij kassier van de Boerenleenbank. Na zijn huwelijk woonden zij op de Harddraversweg (nr. 1) te Joure. Later werd hij directeur van de Rabobank te Joure. Ter gelegenheid van zijn afscheid i.v.m. de VUT-regeling is door de Rabobank "Sneek-Joure" aan Meinze op 27 maart 1987 een receptie aangeboden. Deze receptie werd gehouden in Bowlingcentrum 't Haske te Joure. 
Hooghiemstra, Meinze (I242)
 
388 Na de landbouwschool te Bolsward was Johannes werkzaam op de ouderlijke boerderij. Toen het bedrijf, vanwege verkoop t.b.v. uitbreiding van Douwe Egberts-fabrieken werd opgeheven, werkte Johannes van 1957 tot 1964 op de melkfabriek te Akmarijp. Van 1964 tot aan de V.U.T. (juli1992) was hij produktiemedewerker bij Douwe Egberts te Joure.
Johannes was jaren woonachtig in de Hobbe van Baerdtstraat 32 bij zijn ouders. Vanaf 1994 woont hij aan de Pastorielaan 33 te Joure. De woning is in 2014 afgebroken om voor een nieuw te bouwen woning plaats te maken. 
Hooghiemstra, Johannes (I246)
 
389 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F658)
 
390 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F843)
 
391 Na het overlijden van Anne heeft Minke vanaf 27 juli 1967 nog aan het Savelsebos, op nr. 53 gewoond. Hooghiemstra, Minke (I51)
 
392 Na het overlijden van Bote is Saapke per 15 september 1953 verhuisd van de Hogedijken nr. E 186 naar de Strobosserweg nr. E 167. Op 26 juni 1956 staat ze dan nog even ingeschreven op het adres Achterom C 246, vanwaaruit zij op 23 juli 1956 vertrekt naar het bejaardencentrum aan de Schilkampen nr. 6 te Franeker. Duipmans, Sabina Hermanus (I567)
 
393 Na het overlijden van Johannes Georg vertrekt Minke uit Leeuwarden en gaat weer terug naar Dokkum en woont vanaf 28 mei 1935 aan de Waagstraat op nr. A 13. #Overlijdensdatum volgens gegevens persoonskaart!!!# Hooghiemstra, Monica Bernolda (I298)
 
394 Nooit zal Nieske de 2e wereldoorlog vergeten. Op een gegeven moment, terwijl zij de was op de bleek aan het neerleggen was, vielen er bommen op het erf van de ouderlijke boerderij. Door de luchtdruk kwam zij volledig onder de grond terecht, gelukkig met een goede afloop.  Hooghiemstra, Nieske (I239)
 
395 Notaris: Esge Taco Kuipers
Kantoor: Bolsward I
Repertoire: 016050

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 05-05-1843Soort akte: verkoping
Verkoper
Hylkje Tjitskes Rijpkema
wonende te Ypecolsga
Diversen: weduwe van Pieter Lodewijk Zwart
Bedrag: opbrengst fl. 2879
vee, boerengereedschap en hooi

Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 283
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

51 jaar (geboren 1793 te Joure); weduwe; moeder van Margje (vrouw van Sake Jelles Bosma, timmerman Follega), Froukje (vrouw van Luitzen Johannes Dooper, van boerenbedrijf Hommerts), Lodewijk, te Woudsend, Tjitske, boer Hydaard, Grietje en Ymkje Pieters Zwart.

Overledene
Hylkje Tjitskes Rypkema
wonende te Heeg, overleden op 29-07-1843 
Rijpkema, Hylkjen Tjitskes (I2731)
 
396 Notaris: Petrus Anastasius Bruinsma
Kantoor: Bolsward II
Repertoire: 017097

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 24-02-1910 Soort akte: koopakte
Verkoper
Titus Hendriks Brandsma
wonende te Bolsward
Diversen:
Ligging vastgoed: Bolsward
Bedrag: koopsom fl. 60.000
een zathe en landen

Koper
Michiel Jans de Boer
wonende te Bolsward
Bronvermelding
Minuut-akten 1910, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 017091, aktenummer 00019
Gemeente: Bolsward
Periode: 1910 
Gezin (F1483)
 
397 Notaris: Petrus Anastasius Bruinsma
Kantoor: Bolsward II
Repertoire: 017097

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 24-02-1910Soort akte: koopakte
Verkoper
Titus Hendriks Brandsma
wonende te Bolsward
Diversen:
Ligging vastgoed: Bolsward
Bedrag: koopsom fl. 60.000
een zathe en landen

Koper
Michiel Jans de Boer
wonende te Bolsward
Bronvermelding
Minuut-akten 1910, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 017091, aktenummer 00019
Gemeente: Bolsward
Periode: 1910 
Gezin (F1482)
 
398 om 01.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
399 om 01.00 uur Kapper, Wijbe Eeltjes (I663)
 
400 om 01.00 uur Kapper, Jeltje Eeltjes (I665)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»