Aantekeningen


Treffers 201 t/m 300 van 568

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Doopdatum is geverifieerd via DTB Ameland. Metz, Janke Hanzes (I454)
 
202 doopnaam Fabianus Jorrits, Foppe (I3053)
 
203 Doopnamen Elisabeth Helena Maria. Caelers, Elisabeth Helena Maria (I414)
 
204 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Ypma, Theodora Geertruida Johanna (I1405)
 
205 Duwke overleed om 14.00 uur. van der Kolk, Duwke Hessels (I607)
 
206 Eigendommen ingeschreven bij het Kadaster in 1832:

Gemeente Wirdum B1
Sectie B
Legger 18

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
188 Huis en Erf 250 1 27
188 a Huis 70 1 27

Gemeente Rauwerd C1
Sectie C
Legger 25

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
88 Hooiland 10140 1
212 Huis 119 1 39
213 Erf 1940 1
214 Houtzaagmolen 190 1 250
216 Huis en Erf 112 1 30

Gemeente Rauwerd B1
Sectie B
Legger 25

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
146 Weiland 42860 1
147 Weiland 13160 1
148 Weiland 24360 1
149 Weiland 760 1
150 Huis en Erf 2110 1 3
151 Boomgaard 660 1
152 Tuin 400 2
153 Weiland 35730 2
154 Weiland 18970 2
155 Weiland 28800 2
156 Watermolen en Erf 165 1
448 Weiland 19350 2

Totaal aan eigendommen: 20.01.46 ha. 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
207 eigenerfde te Zweins, Kingma State Kingum, Jelle Pyttersz (I5192)
 
208 Elisabeth is o.a. dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman wonendeaan de Midstraat 73 te Joure. Van 15-05-1907 tot 28-09-1907 werkt zij inSneek. Hooghiemstra, Elisabeth (I141)
 
209 Elizabeth vertrekt op 27 aug. 1936 naar Bloemendaal, Rustenburgerwegnr.17 en op 2 juni 1939 naar Haarlem, p/a Cohen als dienstbode. Hooghiemstra, Elizabeth (I268)
 
210 Elske is geboren op het woonschip van Jan Gort dat tijdens de geboorte van Elske in Sint Jacobiparochie lag. Gort, Elske (I5074)
 
211 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lem, Emma Susanne Nicoline (I2501)
 
212 en omstreeks 1930/1931 opnieuw begraven op de R.K. Begraafplaats te Joure. Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
213 Fedde noemt zich bij naamsaanname "Van der Werf" vanwege de helling in Wartena. Johannes Botes en Trienke Tjerks worden bij het huwelijk van Fedde en Dieuwke voor het eerst samen vermeld. Zij waren namelijk beide getuige bij dit huwelijk. Fedde overleed om 18.00 uur. Botes (VAN DER WERF), Fedde (I71)
 
214 Feddrick is overleden vóór 18 december 1811 (zie naamsaanname vader). Hijlkema, Feddrick (I620)
 
215 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Rose Telma Greetje (I2500)
 
216 Franciscus en Susanne Sophie woonden in Amsterdam aan de Ruijsdaelkadenr. 257 (3 hoog). Op 27 januari 1955 verhuisden zij naar de Orteliuskadenr. 86. Dit pand verlieten zij op 27 april 1972 om zodoende en vervolgens in de Reimerswaalstraat (nr. 5) te kunnen wonen. Franciscus was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de heilige Gregorius de Grote. In leven is hij bestuurslid geweest van Woningbouwvereniging "Het Oosten". Hij is bijgezet in het familiegraf. Hooghiemstra, Franciscus (I314)
 
217 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Franciscus Henricus Bonifatius (I1411)
 
218 Frans en Agnes hebben van 1959 tot 1968 in Castricum aan de Lindenlaan op nr. 41 gewoond. Na 1968 woonden zij op het adres Braveld nr. 43 te Castricum. Gezin: Willem Frans Kamphuis / Agnes Susanna Maria Hooghiemstra (F363)
 
219 Frappant is dat Hieltje ook in Leeuwarden, in de Breedstraat gedoopt is, met als doopgetuige Feijke Baukes Wartena, #aldus de gegevens van pastoor Wartena te Bolsward, maar volgens hem is dit op 9 october!! 1771 gebeurd. Verifiëren!#
Volgens de gegevens is Hieltje "plotseling" overleden. Hieltje was ten tijde van haar overlijden ongehuwd. 
Bokkes, Hieltjen (I13)
 
220 Frederik Hendrik was "commies" van beroep. ten Brummelhuis, Frederik Hendrik (I3965)
 
221 Friese militairen onder Napoleon

Bron: Militairen 1795-1815 Soort registratie: Militairen 1795-1815 inschrijving(Akte)datum: 1815
Bijzonderheden:
Boer, Bouwe Broers de, geb. maart 1793, wonende te Irnsum, zoon van Broer Annes, (overl.) en Baukje Jorrits loteling lichting 1813 mairie Rauwerd; plaatsvervanger Pieter Klazes Romkes, boerenknecht te Mantgum die eind 1813 nog niet is teruggekeerd; bij aanneming familienaam 18 jaar Bronnen: Tresoar toegang 8/4069. 517; Raf Rauwerd fol. 120v; OA Rauwerderhem ongenummerde doos met opschrift: Militie Franse Tijd, Journaal van de maire van de gemeente Rauwerd dienende tot inschrijving van manspersonen van 17-45 jaar etc.

Vermeld
Baukje Jorrits
Vermeld
Pieter Klazes Romkes
Vermeld
Bouwe Broers de Broer
Vermeld
Broer Annes
Bronvermelding
Friese militairen onder Napoleon, archiefnummer 1819, Friese militairen in leger en marine 1795-1815 - Tresoar, inventarisnummer NN_01, aktenummer 391
Periode: 1795-1815
 
de Boer, Broer Annes (I2100)
 
222 Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815Soort registratie: Militairen 1795-1815 inschrijving(Akte)datum: 1815
Bijzonderheden:
Gestra, Anne Sytzes, geb. 1785, wonende te Franeker, zoon van Sytze Annes Gestra en Maaike Hanses aangenomen vrijwilliger; legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam geschreven als Geststra, 26 jaar in dienst Bronnen: Raf Franeker fol. 16

Vermeld
Maaike Hanses
Vermeld
Vermeld
Anne Sytzes Gestra
Vermeld
Sytze Annes Gestra
Bronvermelding
Friese militairen onder Napoleon, archiefnummer 1819, Friese militairen in leger en marine 1795-1815 - Tresoar, inventarisnummer NN_01
Periode: 1795-1815
 
Gestra, Anne Sytses (I4668)
 
223 Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
Datum: 1815

Bijzonderheden:
Romkes, Pieter Klazes boerenarbeider, geb. 1792 doop RK Wytgaard 29.01.1792, wonende te Mantgum, zoon van Klaas Cornelis Romkes en Anne Harmens lichting 1813 mairie Rauwerd; plaatsvervanger voor Bouwe Broers de Boer (geb. 1792) te Irnsum; krijgsmachtonderdeel onbekend; is eind 1813 nog niet teruggekeerd Bronnen: Tresoar toegang 8/4069.517; OA Rauwerderhem ongenummerde doos met opschift: Militie Franse Tijd, Journaal van de maire van de gemeente Rauwerd dienende tot inschrijving van manspersonen van 17-45 jaar etc., bij Bouwe Broers de Boer
 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
224 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Friso Rindert (I1957)
 
225 gebruiker/eigenerfde te Zweins, Kingma State

Hij was lid van de gedeputeerde staten 
Sjaarda, Dirck Jellesz (Kingma op) (I5188)
 
226 Geertruida Johanna Maria was slachtoffer van het oorlogsgeweld tijdenshet bombardement van Venray. van der Borg, Geertruida Maria Johanna (I727)
 
227 Gegevens o.a. verkregen vanaf bidprentje. Sinnema, Rinze Lucas (I668)
 
228 Gegevens o.a. verkregen vanaf bidprentje. Sinnema, Wiebe Rinzes (I670)
 
229 Gegevens zie IDA-37 (Oud IDA-I9) Feije (I1990)
 
230 Getuigen waren Sieuwke Douma en Abraham Joannes Kamstra Gezin: Tjerk Pieter Douma / Maria Helena Bijl (F1173)
 
231 Gosling vertrekt op 27 juni 1920 naar Venray. Vogelaar, Gosling (I199)
 
232 Gosse Wybes is in 1700 meyer met Sytse Wybes over 72 pondemaat van Sate Emckema te Wartena (stemnr. 7). Hij wordt in 1687 genoemd als naastligger (c.s.) ten oosten van 13 mad miedlanden, "'t Ertlandt" genaamd, die dat jaar gekocht wordt door Jan Hessels te Wartena (IDA56-391b).
Op 15 mei 1695 compareerde Wybe Jetses als grootvader over de vier kinderen van wijlen Pijtie Dircks bij Gosse Wybes in echte verwekt. Gosse Wybes hertrouwt Hendrickje Gerrijts. Het betreft een akkoord overscheiding en deling van goederen, waarbij Gosse Wybes zich verplicht aan ieder van zijn vier kinderen, wanneer ze hun zelf kunnen of menen te kunnen redden 100 gg uit te keren. Verder om hen behoorlijk te onderhouden en iets te laten leren. Op 20 januari 1696 verklaart Lolcke Gerrijts als man en voogd over Antie Gosses dat schoonvader Gosse Wybes hem deze 100 gg heeft voldaan. (IDA 43-79) #te bevragen bij Schaafsma#
(Gegevens overgenomen van Schaafsma)  
Wybes, Gosse (I367)
 
233 Hans Tjerks van der Meer overleed om 17.30 uur. #Volgens het bevolkingsregister te Grouw komt in mei 1857 ene Trijntje-Hanzes van der Meer inwonen. Zij is dan weduwe en is geboren op 09-01-1832!!!# van der Meer, Hans Tjerks (I609)
 
234 Hendrik Jans is overleden tussen 30 mrt 1836 en 11 mei 1845. Veltkamp, Hendrik Jans (I4357)
 
235 Hendrik Kramer richtte in 1901 in Joure het vervoersbedrijf "LIBRA" op. Eerst met een stoomschip over water en later ook over de weg met vrachtwagens. In de jaren 30 namen zijn zonen Hendrik en Hijlke het bedrijf van hun vader over. In 1952 splitste Hijlke zich af en startte een eigen vervoersbedrijf met de F.R.E. Het Libra-bedrijf werd in 1965, vlak na het overlijden van Hendrik, verkocht. Kramer, Hendrik Hendriks (I2859)
 
236 Hendrik was sigarenmakersknecht. Blumers, Hendrik (I3883)
 
237 Hendrikus vertrekt naar Makkum (zie algemeen register 160-352) en naar Franeker, omstreeks 1915?# Hendrikus vertrekt vanuit Dantumawoude en laat zich op 9 juni 1894 te Dongjum (gemeente Franekeradeel) inschrijven. Drie jaar later vertrekt hij dan om zich per 21 mei 1897 in Franeker te vestigen.
Hendrikus werd op 21 december 1892 goedgekeurd voor de militaire dienst. Bij de keuring bleek dat hij 1,749 meter groot was en dat hij blond haar, blauwe ogen en een smal voorhoofd had. Hij had een ovaal gezicht. Zijn mond en neus werden gekenmerkt als zijnde "ordinair", hetgeen destijds "gewoon" betekende. Verder waren er geen speciale uiterlijke kenmerken op te noemen. 
Hooghiemstra, Hendrikus (I293)
 
238 Hermanus was van beroep linnenwever. Duipmans, Hermanus Berends (I575)
 
239 Hessel is geboren om 23.30 uur.  van der Kolk, Hessel Wijbes (I640)
 
240 Hessel is om 05.00 uur geboren. Langhout, Hessel (I654)
 
241 Hessel Jans noemt zich bij naamsaanname "De Jong". Jans, Hessel (I598)
 
242 Hessel Lolckes boerde op "Het Hooghiem" onder Wartena. Lolckes, Hessel (I84)
 
243 Hessel neemt de naam van der Kolk aan. (zie akte, bijlage 1). Hessel is in 1855 weduwnaar en woont dan tot zijn overlijden bij dochter Ydje in. Botes (VAN DER KOLK), Hessel (I70)
 
244 Hessel werd om 16.00 uur geboren. Boersma, Hessel (I796)
 
245 Hessel Wijtses is overleden door verstikking Wijtses, Hessel (I541)
 
246 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Franciscus Theodorus (I733)
 
247 Het gezin vertrekt volgens het bevolkingsregister te Joure per 09-06-1884 naar Woudsend. Omdat Jacobus schipper was woonden Minke en Jacobus op het schip. Laagland, Jacobus (I218)
 
248 Het gezin woonde in de Boterstraat op nr.2 te Joure, het pand waar later de fam. T. Gorter woonde. Hooghiemstra, Bauke (I122)
 
249 Het gezin woonde in de jaren zestig aan de Bûtsingel te Joure Gezin: Jan Hooghiemstra / Jantje Kingma (F319)
 
250 Het gezin woonde tot augustus 1964 te Joure in de Hobbe van Baerdtstraat op nr.37. De woning aan de Hobbe van Baerdtstraat (in 1933 nog "Simonsteeg") is in opdracht van Bruno en Wietske in 1933 gebouwd. Even na de oorlog was de hypotheek afbetaald. Bruno overleed een poosje later tengevolge van een hersentumor. Wietske bleef achter met negen kinderen. De oudste, Hijlke, was veertien jaar, de jongste, Jouke, was anderhalf jaar oud. Wietske heeft het destijds kunnen bolwerken omdat ze haar enige sociale zekerheid, ze had n.l. geen woonlasten meer, koesterde.  Hooghiemstra, Bruno (I21)
 
251 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Rudolf Hendrik Kiefer / Afra Johanna Maria Hooghiemstra (F653)
 
252 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Anthonius Hendrikus Gruter / Dorothea Wilhelmina Jeanette Hooghiemstra (F654)
 
253 Het huwelijk is waarschijnlijk kinderloos gebleven. Gezin: Jisk de Boer / Ynskje Baukes Palstra (F1208)
 
254 Het huwelijk van Popke en Anna is waarschijnlijk kinderloos gebleven. Nasporing in het geboorteregister heeft tot nu toe niets opgeleverd. Gezin: Popke Broers de Boer / Anna Huizinga (F1001)
 
255 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Zacharias Jan Zijlstra / Attje Jongstra (F389)
 
256 Het overlijden van Grietje werd aangegeven op het gemeentehuis door Jan Johannes Bult, oud 53 jaren, timmerknecht, en Aan Joeke Schepen, oud 33 jaren, schipperknecht, wonende beide te Joure. Huitema, Grietje Epkes (I4260)
 
257 Het was een drukke dag op het gemeentehuis te Joure. De gemeenteambtenaar moest op de trouwdag van Hijlke en Reinskje nog 10 huwelijken voltrekken. Ook de jongste zus van Reinskje, Antje, stapte deze dag, met Joeke Schepen, in het huwelijksbootje.  Gezin: Hijlke Hooghiemstra / Reinskje à Nijeholt (F4)
 
258 Hidde Paulus was boer en ontvanger kerkvoogd. Paulus, Hidde (I4024)
 
259 Hijlke had reeds de woning in de Vissteeg gekocht voordat hij trouwde, met de bedoeling om hier met zijn ouders te gaan wonen. Hij kocht van Arjen B.de Jong, ook kastmaker, het perceel kadastraal bekend als Joure, sectie A, nr.2951 aan de Vissteeg. De akte werd gepasseerd op 8 december 1900. Het was een overeenkomst met hypotheek. Het pand werd gekocht voor f 1.100,-. Hijlke betaalde f400,- ineens en het resterende bedrag lost hij à f50,- per jaar af, tegen een rente van 4%, beginnende op 1 november 1901 (zie "Aankoop Vissteeg"). Hijlke en Reinskje woonden te Joure in de Vissteeg op nr.21. Hijlke woonde daar met Reinskje tot het overlijden van Reinskje. Na het overlijden van Reinskje woonde Hijlke in het Theresiahuis in Joure. In de laatste jaren van zijn leven dementeerde Hijlke. Hooghiemstra, Hijlke (I33)
 
260 Hinke Lucas Sinnema overleed in het Ritske Boelema Gasthuis. Sinnema, Hinke Lucas (I643)
 
261 https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/6b42bc69-e113-46c3-8841-628cd7513d52?person=426700b0-1670-40d7-b833-936551f681c6 Wyske Aukes (I4495)
 
262 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Carolus Philippus (I736)
 
263 Hylke Klazes was van beroep timmermansknecht te Woudsend. Rijpkema, Hylke (I2645)
 
264 Idzard en Neeltje hadden volgens het DTB te Leeuwarden waarschijnlijk een gemengd huwelijk #zie ook IDA DTB 431#. Kinderen volgens IDA. DTB 431 NH gedoopt Gezin: Idzard Hayes / Neeltje Jans (F483)
 
265 IJzak en Jantje werden op 20 mei 1905 uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Baarderadeel en vertrokken toen vanuit Bozum naar Sneek. Ijzak staat dan vermeld in het bevolkingsregister als "spoorwegbeambte".  Gezin: IJzak Grabal / Jantje Arends Wildeboer (F38)
 
266 In 1665 is ene Dirck Botes kuiper op de Lytse Buren. #Ik heb Dirck vanwege een vermoeden als kind geplaatst bij Bote Abes. Dit moet echter nog bewezen worden# Dirck Botes was gehuwd en is overleden voor 5 mei 1679. #Procl. Ida. 1672-1701, nr. 170a.#  Botes, Dirck (I167)
 
267 In 1824 is Johannes Bokkes 30 jaar oud en van beroep timmerman. De huurwaarde van zijn pand bedraagt f60,-- per jaar. Hij betaalt geen belastingbijdrage (LBN koh. 1824). Inwonende is wed. J. Henning. De huurwaarde voor haar is gesteld op f 175,--. Zij betaalt geen belastingbijdrage. Het adres te Leeuwarden waar zij wonen is F.002, een pand aan de Vleeschmarkt, nu deel uitmakend van de stille kant van de Nieuwestad te Leeuwarden en wel dat gedeelte wat gelegen is tussen de Bagijnesteeg en de Nieuwesteeg. Tegenwoordig maakt de Vleeschmarkt gewoon deel uit van de Nieuwestad.
Johannes overleed des avonds om 23.00 uur, aldus aangegeven door Johannes Henning, faakschipper?, voormalig schoonbroer, oud 43 jaar. 
Bokkes, Joannes (I1)
 
268 In 1830, bij de geboorteaangifte van zoon Willem, woonde het gezin in Beetsterzwaag en was Durk Hendriks schipper van beroep. Huisman, Durk Hendriks (I3938)
 
269 In 1864 werd Gerardus afgekeurd voor de militaire dienst. Bij meting bleek dat hij slechts 1 el en 536 strepen groot was.
Een streep stond voor 1mm. De el werd gelijk gesteld met 1 meter. Hij werd destijds dus afgekeurd vanwege gebrek aan lengte. Tijdens de keuring werd aangegeven dat hij van beroep boerenknecht was. In Amsterdam werkte hij als timmerman. 
Bult, Gerardus Jans (I4101)
 
270 In 1912 bij aangifte van de geboorte van Johannes was Tjibbe van beroep arbeider. Hoogerhuis, Tjibbe (I2527)
 
271 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Doeke (I245)
 
272 In Dantumawoude woonden Stephanus en Geeske op nr. H 2. Op 14 november 1947 lieten Geeske zich overschrijven naar Dokkum, Bronlaan E 161. Vanaf 13 juli 1959 is haar adres Birdaarderstraatweg nr. 25 te Dokkum. Hooghiemstra, Geeske (I301)
 
273 In de archieven staat vermeld dat de geboorteaangifte van Wybren pas op 14 oktober 1812 heeft plaats gevonden. Hoogerhuis, Wybren Lumes (I2547)
 
274 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Fichtor Kliffort / Klaaske Pieters (F863)
 
275 In de huwelijksakte staat vermeld dat de vader van Jacoba "niet bekend" is. Gezin: Taeke Meinderts van der Ark / Jacobje Ellerts Bonthuis (F1560)
 
276 In de huwelijksakte van Johannes Tjerks wordt als woonplaats Rinsumageest opgegeven. Daags na de huwelijksvoltrekking wordt de geboorte van een dochter, genaamd Pierkje aangegeven bij het gemeentehuis te JOURE! De eerste keer dat de naam HOOGHIEMSTRA te Joure verschijnt. Johannes Tjerks laat zich op 20-12-1853 inschrijven in het bevolkingsregister te Joure.
Johannes Tjerks is jarenlang koetsier geweest bij de adellijke familie "Vegelin van Claerbergen" op het slot Herema State te Joure. Johannes Tjerks woonde toen aan de Groene Dijk nr.4. Het pand stond dicht bij het voormalige koetshuis (zie onderstaande foto), nu onderdeel van de dependance van het gemeentehuis aan de Appelwyk.
Op 5 mei 1862 verkoopt Johannes Tjerks uit naam van zijn vrouw Dirkje Noppert hun aandeel in de Zathe uit de erfenis van Dirkje Noppert haar ouders. Dit leverde f 1170,-- op, voor die tijd een behoorlijk bedrag, hetgeen blijkt uit het feit dat hij een half jaar later in staat is om de woning aan de Kakelsteeg te kopen. Johannes Tjerks kocht namelijk op 24 januari 1863 voor f 575,- + f 2,- leges en een rente à 4% aan de Kakelsteeg te Joure het perceel kadastraal bekend destijds als sectie A nr.386 (zie onderstaande kopie van de kadastrale kaart). Aanvaarding voorkamer per 12 mei. De achterkamer wordt verhuurd à f 0,50 cent per week, o.a. aan schoonzus Jantje. Johannes presteerde het destijds om achter de woning nog een paar koeien te stallen. Toen Johannes Tjerks het pand kocht was de Kakelsteeg een normale volksbuurt. In latere jaren verviel de Kakelsteeg tot achterbuurt. Volgens overlevering was dochter Pierkje geestelijk minder valide. Pierkje heeft altijd bij haar vader Johannes Tjerks gewoond en is er, na de dood van haar vader, in de Kakelsteeg blijven wonen. Na de dood van Johannes Tjerks werd Pierkje verzorgd door Johannes en Johanna, 2 ongehuwde kinderen van zoon Tjerk.  
Hooghiemstra, Johannes Tjerks (I55)
 
277 In de huwelijksakte wordt aangegeven dat Antje van beroep naaister was. Drijfhout, Antje Heeres (I3934)
 
278 In de huwelijksakte wordt aangegeven dat Johannes van beroep "veenbaas" was. Kruis, Berend (I2039)
 
279 In de overlijdensakte staat vermeld dat Aafke "winkeliersche"was op het moment van aangifte van haar overlijden. Bosma, Aafke Willems (I2748)
 
280 In de overlijdensakte staat vermeld dat Pieter van beroep "grofsmid" was. Rekers, Pieter Hendriks (I2973)
 
281 In de overlijdensakte stond vermeld dat Wybren tijdens zijn leven winkelier was. Hoogerhuis, Wybren Lumes (I2547)
 
282 In de overlijdensakte van Sybren staat dat hij tijdens zijn leven het beroep van "gardenier" uitoefende. Herrema, Sybren Harmens (I2577)
 
283 In de trouwakte van zoon Freerk Harmens Bonthuis en Jantje Hylkes op 29 juli 1813 is vermeld dat vader Harmen Freerks al is overleden. Onderstaande bronvermelding geeft aan dat op 22 dec 1809 te Haskerland ene Harmen Freerks is overleden. Alhoewel dit geen bewijs is dat we hier de juiste persoon hebben heb ik dit eerst aangenomen, bij gebrek aan betere gegevens.

Bronvermelding
register van overledenen Grietenij Haskerland,
archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar,
inventarisnummer 0352, aktenummer 478
Gemeente: Haskerland
Periode: 1806-1811


Echter, in de huwelijksakte van kleinzoon Michael Lykles wordt als overlijdensdatum 26 december 1809 genoemd.
Bronvermelding
Huwelijksregister 1832, archiefnummer 30-10,
Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar,
inventarisnummer 2004, aktenummer 0003
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832 
Bonthuis, Harmen Freerks (I3842)
 
284 In een akte #Procl. Ida# van 07-07-1721 wordt Ate Wiebes als bakker vermeld. #Volgens de DTB-informatie was er een ATE Wiebes met ene Tjitske Tieerds getrouwd. Alhoewel aangenomen wordt dat Abe en Ate dezelfde personen waren heb ik het vermoeden dat dit weldegelijk twee verschillende personen zijn geweest, temeer omdat beide voornamen rechtstreeks in de familie voorkomen. Abe moet dan als oudste naar zijn vader genoemd zijn. Een jaar of een aantal jaren later zal dan Ate geboren zijn en is genoemd naar de oom van Wiebe Abes, n.l. naar Aete Botes.# Wiebes, Abe(Ate?) (I386)
 
285 In een akte van 24 mei 1610 wordt Wyts Abe dr. als weduwe van MeileBartels genoemd. Bartels, Meile (I856)
 
286 In een akte van 25-10-1617 #Ida. C2 blz. 55# worden Bote, Wyb en Wyts reeds vermeld. In een akte #IDA J3# van 06-04-1627 van een openbare verkoop wordt vermeld bij de vaste goederen: huijzinge te Warga bewoont door Bote Ates en Aet Abes dr. echtelieden, en Meile en Wijts Abes dr. Aan huijshuijr was schuldig 12.0.0 goudgulden. In een akte van 23-07-1655 #procl.Ida. 228d# wordt vermeld dat het huis verkocht is "begin Grote Buren met Bote Ates ten Noorden". Ates, Bote (I164)
 
287 In een brief van pastoor Johannes Wennekers aan de aartsbisschop staat het volgende vermeld (zie bijlage ):
"Monseigneur, een vrome ziel dezer parochie, Elisabeth Sybrens Zwart genaamd, wenst ons allerarmzaligst kerkje f 3000,-- te vermaken, zonder successievoorwaarden".
Verderop in het schrijven blijkt dat dit ongeveer 10% van de bouwsom was. De aanbesteding van de kerk vindt plaats op 18 februari 1860. Eind oktober 1862 is het schilderwerk gereed. De kerk is nog steeds, met de voormalige hervormde kerk, een boegbeeld van het dorp Warga. 
Sybrens (Zwart), Elisabeth (I82)
 
288 In een obligatieakte van 06-04-1710 wordt melding gemaakt van Bocke Abes en Ansk Gosses als echtelieden.
Bocke Abes staat als alleenstaande vermeld in het quotisatiecohier(belastingregister) van 1749. Dit quotisatiecohier werd afgerond op 17 februari 1749. Ansk Gosses is dus waarschijnlijk overleden vòò••r deze datum! 
Gosses, Ansk (I99)
 
289 In het bevolkingsregister staat Gerardus vermeld als "spoorwegbeambte" en "stationschef". Op 11 december 1905 vertrekt hij vanuit Stad Delden naar Exloo. Op 3 oktober 1906 vestigt hij zich van uit Odoorn in Princenhage en hij kwam, met zijn gezin, op 22 mei 1909 vanuit Princenhage naar Friesland, naar de gemeente Schoterland. Naast zijn echtgenote Johanna Koning ter Stege werden de kinderen Hermina Johanna, Hendrikus Johannes, Frederik Hendrik, Johan Hendrik en Johanna Gerarda Aleida ingeschreven in het bevolkingsregister. Op 27 mei 1918 laat Gerardus het gezin uitschrijven en vertrekt naar Dalerveen in Drente maar op 1 juli 1918 laat het gezin zich opnieuw inschrijven in de gemeente Schoterland. ten Brummelhuis, Gerardus (I3950)
 
290 In het bevolkingsregister van Baarderadeel (inventarisnummer 488, pagina 10/161) is het geboortejaar van Popke aangepast van 1866 naar 1867. Inventarisnummer 488, pagina 73/127 en 13/162 geven aan dat Popke op 30 augustus 1866 is geboren. Het overlijdensregister geeft aan dat Popke overleden is op 67-jarige leeftijd. Dit houdt dan in dat Popke in 1866 geboren moet zijn. de Boer, Popke Broers (I2231)
 
291 In het quotisatiekohier, opgenomen op 17 februari 1749, staat het volgende vermeld:
pag. 93 Abe Bokkes wed. arme weduwe.
Het gezin bestaat bij deze telling uit
4 personen boven de twaalf jaar, waarbij
Abe Bokkes wed. dan is meegeteld.
#Huwelijksdatum geverifiëerd met DTB 435#  
Gezin: Abe Bokkes / Ydje Feddes (F12)
 
292 In IDA 4-103, d.d. 7 mei 1613 staat vermeld: "Jelger Jetses en Rieme Rintjes, echtelieden te Leeuwarden, schuldig aan mijn moeder Ulck Wybes, weduwe Jetse Jelgers 50 gg"; De akte is mede ondertekend met het merk van Binnert Dirx "mijn zwager". Tevens staat vermeld: "Saep Jetses x Binnert Dirx 50 gg, schuldig aan Ulck Wybes, weduwe Jetse Jelgers, mijn moeder";
Douwe en Jelger Jetses verklaren 11 mei 1618?? dat Saep Jetses, weduwe wijlen Binnert Dirx, aan haar moeder de schuld heeft voldaan. (IDA 4-103 en 103v mei 1613) 
Jetses, Jelger (I1630)
 
293 In IDA 56-514a, jaar 1692, staat vermeld dat "De erfgenamen van Jucke Juckes en Sijts Wopkes, echtelieden, overleden te Wartena, verkopen huis en schuur c.a. te Wartena voor 135 cg, met Wybe Jetses ten Oosten en Jan Juckes weduwe ten Zuiden". Juckes, Jucke (I1637)
 
294 In IDA. inv.nr. 13-21, nr. 58, folio 27 is te vinden dat Lolcke Hessels in ieder geval vòò••r 17 januari 1729 is overleden.
Lolcke Hessels c.u. te Wartena kopen een huis bij hun zelf bewoond voor 440 cg van Pytter Ales c.s. (IDA 56-702b, 1697). Tevens verkopen Lolcke en Antie een huis met hiem staande op het eiland te Wartena voor 230 cgaan Albert Hieltjes en Fook Hessels te Warstiens (IDA 56-738a, 1699). 
Hessels, Lolcke (I497)
 
295 In juli 1849 vond een drama plaats in het gezin van Rinnert Jans. Binnen 5 dagen overleden zijn vrouw Korneliske Meintses op 33 jarige leeftijd en 3 van zijn 4 kinderen, slechts bijna 4, 6 en 7 jaar oud. Wat er gebeurd is heb ik nog niet kunnen achterhalen, maar mijn vermoeden gaat uit naar de cholera-epidemie die in de zomer van 1849 in geheel Nederland heerste. Bij een slechte hygiëne en vervuild drinkwater liep je destijds een groot risico.
Rinnert Jans was schipper en visser. Uit de rolboeken blijkt dat Rinnert Jans het wat minder nauw nam met de wet, hetgeen ook blijkt uit het feit dat hij een aantal keren gedaagd werd voor wat kleinere vergrijpen e.e.a in verband met de visserij.
Mocht iemand van de familie Brouwer dit lezen en nog iets weet uit overlevering, zodat mijn vermoedens weerlegd of bevestigd kunnen worden, dan zou ik dat op prijs stellen dat men met mij daarover contact opneemt. 
Brouwer, Rinnert Jans (I2900)
 
296 In verband met een reunie in 1982 van de nakomelingen van Bauke Hooghiemstra (geb. in 1836) is door Wouter B. F. Hooghiemstra (geb.14-09-1930) het volgende verhaal geschreven, hetgeen de sfeer van destijds zeer treffend weergeeft:

In gedachten gaan we terug naar ongeveer het jaar 1900.

Tijdens die jaren woonden in de Kleine Oosterstraat te Dokkum, Wouter Hooghiemstra en Janke Erich met hun kinderen Bouke, Barbara, Frans, Wouter en Tjerk. Wouter was afkomstig van de Hogedijken, even buiten de stad. Zijn vader (Bauke) was boerenarbeider bij de familie Ypma. Janke kwam uit Niawier, een dorpje 8 km ten noorden van Dokkum. Haar vader (Wouter Erich) was hier schoenmaker, klokluider en had nog vele andere baantjes. Deze familie Erich ging iedere zondag, over modderige wegen lopend, in Dokkum ter kerke. Wanneer ze halverwege waren, werd er uitgerust op een grote steen voor een boerderij aan de kant van de weg. De moeder van Janke heette Barbara Kienstra. Dit was een bijzonder lief en vroom mens. Op een donkere winteravond in het jaar 1900 was Bouke als kleine jongen van 6 jaar per postkoets op weg van Niawier naar Dokkum. Hij was erg bedroefd, want zijn "pake" uit Niawier was zojuist overleden. Wouter was meester-timmerman bij baas Erich aan de Westersingel. Winterdag moest er gewerkt worden van s'morgens 6 tot s'avonds 7 en in de zomer van s'morgens 5 tot s'avonds 8 uur. Alleen zaterdags werd er korter gewerkt, zodat men s'avonds tot 10 uur gelegenheid had om naar de barbier te gaan. Men was dan op zondag netjes. Het was echt een tijd van "Ora et Labora" of wel "bidt en werk". Er waren in die tijd veel R.K. feestdagen te vieren als zondag, zoals Maria Hemelvaart, Maria Lichtmis, Drie Koningen e.a. Er werd dan niet gewerkt, maar men verdiende dan ook niet. Vakantie bestond niet. Winterdag moest Wouter voor zijn werk meestal in een ijskoud huis de turfkachel aanmaken met houtjes en petroleum. Janke deed de huishouding en dreef daarnaast een kruidenierswinkeltje voor de omliggende buurt. Meestal werd er "op de pof" gekocht en één keer in de week werd er afgerekend. Dikwijls kwam het voor dat er dan te weinig geld was, wat weer de nodige problemen gaf. Het waren destijds veelal grote gezinnen in grote armoede en er was vaak drankmisbruik. Voor in het huis was dus het winkeltje, via een kleine gang kwam men in de huiskamer, waarin het hele gebeuren plaats vond, zoals eten koken, de grote was en alle huishoudelijke beslommeringen. Ook sliepen Wouter en Janke hier in een bedstee. De kinderen gingen via een ladder naar boven en sliepen daar op de zolder onder een zogenaamd "onbeschoten dak". Tussen de kieren van de dakpannen door zag je dan de blote hemel. Naast het huis liep een steeg, zodat men achterom kon. In deze steeg, aan de muur, had Bouke allemaal geraniums op planken staan. Aan de andere kant van genoemde steeg stond de Franse school. Daar weer naast stond de "normaal" school, waar zoon Wouter de opleiding voor onderwijzer volgde. Wanneer er in de zomer een droge periode was en de waterput daardoor leeg was, dan moest Wouter met twee emmers, hangend aan een juk over zijn nek, water halen bij de Bonifaciuspomp (10 minuten lopen). Bouke moest op elf jarige leeftijd van school af om het timmervak te leren. Na enkele jaren opleiding (zonder verdienste) werd hij gezel en verdiende één rijksdaalder per week. Wanneer hij deze rijksdaalder thuis afgaf, lag er op de schoorsteenmantel een meelkoekje voor hem klaar. Omstreeks 1910 begon Wouter Baukes een eigen timmermansbedrijf. Wanneer er in de winter weinig werk was waren ze enigszins blij als er iemand dood ging, dan konden ze weer een doodskist maken. Intussen was Bouke ook bij zijn vader in de zaak gekomen. Ze hadden veel timmerwerk bij de melkfabriek in Betterwird (even buiten Dokkum). Wouter Baukes bouwde o.a. de direktie-woning bij de zuivelfabriek te Betterwird. Wouter Baukes had op latere leeftijd het fietsen geleerd. Dit werd hem in 1916 (midden in de 1e wereldoorlog) noodlottig. Toen hij op weg was naar genoemde melkfabriek, moest hij paard en wagen passeren ter hoogte van de smederij aan de Streek, tussen Betterwird en Dokkum. Op het moment van passeren sloeg de smid op het aambeeld, waardoor het paard schrok en begon te steigeren. Wouter kwam op de fiets klem te zitten en viel op de grond waarna hij de wielen van de wagen over zich heen kreeg. Hij is toen zwaar gewond per stoomboot vervoerd ter opname in het Amelandhuis (of ook wel Bonifatiushuis), het ziekenhuis aan de Voorstreek in Leeuwarden, waar hij de volgende dag is overleden. Bouke stond toen voor de taak om zowel thuis als in de zaak zijn vader te vervangen, hetgeen hij voortreffelijk heeft gedaan. Ik hoop hiermee een beeld te hebben kunnen geven van onze ouders en grootouders.

Aldus Wouter Bonifacius Franciscus Hooghiemstra.  
Hooghiemstra, Wouter Baukes (I289)
 
297 Inde huwelijksakte stond vermeld dat Hendrikus klompenmaker van beroep was. ten Brummelhuis, Hendrikus (I3987)
 
298 Inv. ten sterfhuis wijlen Jucke Jetses, aangeefster Tiet Jouckes kinderen: Jan 20 jr, Frouck 17 jr, en Jetse 15 jr. met curator Wybe Jetses (IDA 39-248v in 1674)
Wybe Jetses als curator over Jetse Juckes, Jucke Juckes en Jacob Jans als man van Foock Juckes met last van Jan Juckes, erven van wijlen Frouck Juckes; te erven bedrag 100 gg, in vier gelijke parten, elk dus 25 gg. Er was 50 gg. staande bij Sytse Oeges, Wartena. (IDA 40-412 in 1680)
De erfgenamen van Jucke Jetses en Sijts? Wopkes, echtelieden, overleden te Wartena, verkopen schuur en huis c.a. te Wartena voor 135 cg?, met Wybe Jetses ten Oosten en Jan Juckes weduwe ten Zuiden. (IDA 56-514a in 1692) 
Jetses, Jucke (I1633)
 
299 Jacob werd s'ochtends om 1 uur geboren. van der Kolk, Jacob Wijbes (I639)
 
300 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jan Hendrik (I1956)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»