Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 504

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Bouwe Broers was bij zijn overlijden ongehuwd. de Boer, Bouwe Broers (I2680)
 
152 Bovengenoemd huwelijk bleef kinderloos Gezin (F196)
 
153 Broer de Boer voetbalde tijdens de oorlogsjaren en direkt na de oorlog bij het roemruchte Heerenveen. Hij was vaak voorhoedespeler naast Abe Lenstra.  de Boer, Broer Lolkes (I40)
 
154 Broer is ingetreden op 2 oktober 1926 en is op 17 december 1932 te Oosterhout tot priester gewijd. Op 12 februari 1933 draagt hij voor de eerste keer in Leeuwarden de H.Mis op. Hij is eerst priester te Nijmegen. Vanaf januari 1936 is hij rector bij de RK Kindervakantiekolonie Mooi Gaasterland te Rijs en vanaf oktober 1941 tot aan zijn overlijden is hij rector van het Sint Elisabethgesticht te Leeuwarden. Hij behoorde tot de orde van de Lazaristen. Jongma, Willibrordus Dominicus (I3003)
 
155 Broer is overleden in het Bonifacius Hospitaal te Leeuwarden. Hij had al tijdens zijn priesterstudie last van een ziekte waarbij het lopen steeds moeilijker werd en dat ook zijn armen aantastte. Jongma, Willibrordus Dominicus (I3003)
 
156 Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Datum: 1832
Plaats: Langweer

Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer I4
Sectie I
Legger 310


Eigenaar
Jozeph Tjitskes Rypkema (landbouwer) wonende te Goingarijp
Diversen: en mede-eigenaren

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte Klasse Belasting
225 Weiland 60640 2
275 Opvaart als Weiland 1260 1
276 Schiphuis als Bouwland 40 1
277 Huis en Erf 1830 1 27
278 Boomgaard 790 2
279 Weiland 10820 2
280 Weiland 19490 2
281 Weiland 17330 2/3
282 Weiland 50790 2
283 Watermolen en Erf 110 1
284 Weiland 9350 2
285 Weiland 1990 1
286 Boomgaard 880 2
298 Weiland 13210 2
299 Weiland 45450 2
300 Rietland 200 2
301 Water 1070 Min.
315 Weiland 24830 2/3
316 Weiland 6760 3
317 Boschje 1370 2
396 Hooiland 20820 1
397 Water 2080 Min.
398 Water 2080 Min.
412 Hooiland 31220 1
413 Water 2080 Min.
414 Water 2730 Min.
436 Hooiland 22760 2
437 Water 1390 Min.
444 Hooiland 32450 2
445 Water 1020 Min.


 
Rijpkema, Joseph Tjitskes (I2735)
 
157 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Lemmer
Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; man van Hylkje Tjitskes Rypkema, boerin; vader van minderjarige Marchje, Tjitske, Lodewijk, Froukje, Grietje, Ymkje en Meindert Pieters Swart.

Overledene
Pieter Lodewijks Swart
wonende te St. Nicolaasga, overleden op 19-02-1821 
Zwart, Pieter Lodewijks (I4102)
 
158 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Oldeberkoop
Bijzonderheden:
Filmnummer: 258

overleden te Friens ('waar hij toevallig verblijf hield'); zoon van wijlen Pieter of Petrus Hanzes Blaauwhof & Aaltje Cornelis Zwaga (later hertrouwd en thans weduwe vanderk Kortenhorst), landeigenaresse/veehoudersche (enige testamentair erfgenaam, ab intestato tot 1/4 gerechtigd); broer van Sipkje, Pietje (vrouw van Popke Bouwes de Boer, te Friens), Rimkje (weduwe van Taeke Rientjes vander Wey, aldaar) en Johannes Petrus/Pieters Blaauwhof, te Wolvega (elk ab intestato 27/160: erven samen al wat na dood van moeder Aaltje niet vervreemd is); halfbroer van Theodora Derks Kortenhorst (uit 2e huwelijk moeder: 12/160). 
Blauwhof, Cornelis (I3577)
 
159 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 279
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

herbergier/koopman; man van Beitske Yntes Kingma, kasteleinsche; vader van minderjarige Popke en Yne Jacobs Langedijk.

Overledene
Jacob Popkes Langedijk
wonende te Oosterwierum, overleden op 10-09-1836
Bronvermelding
Memories kantoor Sneek, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 14041, aktenummer 592
Gemeente: Sneek
Periode: 1836 
Langedijk, Jacob Popkes (I3047)
 
160 Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
Datum: 1815

Bijzonderheden:
Vos, Hendrik Beints schoenmaker, geb. Joure 06.11.1791, wonende aldaar, zoon van Beint Piers Vos en Zwaantje Hendriks loteling lichting 1811 maire Joure; 19.12.1812 125e regt. inf. onder nr. 5288 5e bat., 4e comp.; 12.03.1813 134e linieregt.; wordt in november 1813 vermist; uit Maagdenburg via Amersfoort te Joure op 28.06.1814 te Joure teruggekeerd; bij aanneming familienaam 20 jaar; 26.05.1842 overleden in de gemeente Haskerland Bronnen: Tresoar Col. Visser; toegang 16/161 mairie Joure; BS Haskerland overl. akte 1842 nr. 10; Raf Joure fol. 44v; OA Haskerland ing. stukken gemeente Joure 28.06.1814
 
Vos, Hendrik Beints (I2047)
 
161 Bronvermelding
register van overledenen Grietenij Hennaarderadeel, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 0389, aktenummer 459
Gemeente: Hennaarderadeel
Periode: 1806-1811 
Wartena, Minke Bauckes (I441)
 
162 Bruno was tijdens zijn leven meubelmaker. à Nijeholt, Bruno (I175)
 
163 Carel Johannes overleed s'avonds om kwart voor twaalf. Bokkes, Carel Johannes (I1481)
 
164 Catharina en Johannes vestigen zich per 4 juni 1890 in Dantumawoude op BK nr. 4. Later vestigen zij zich in Bunnik. Op 18 mei 1937 gaan ze aan de Steinlaan (nr. 21) in Zeist wonen. Op dit adres wonen zij bijna vijf jaar. 13 januari 1942 verhuizen zij naar de Nicolaas Beetslaan nr. 35 te Zeist. Twee maanden later, op 5 maart 1942, laten zij zich overschrijven naar de Maatschapslaan nr. 5, nu weer te Bunnik. Postma, Johannes (I320)
 
165 Catharina was bij haar overlijden ongehuwd Rijpkema, Catharina (I2808)
 
166 Christina Alegonda is des nachts om kwart na een overleden. Bokkes, Christina Alegonda (I1479)
 
167 Dagregister kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

dochter van Pieter Pieters Witteveen, boer & Lykeltje Minnes Boersma; zuster van minderjarige Pieter, Tjebbe, Lijsbeth, Trijntje, Marijke en Minke Pieters Witteveen.

Overledene
Antje Pieters Witteveen overleden op 14-05-1851 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Antje Pieters (I3221)
 
168 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hoyer, David Hein (I2151)
 
169 De Burgelijke Stand geeft aan dat Antje woonde te Mirns en Bakhuizen en is overleden te Mirns en Bakhuizen. Rekers, Antje Jans (I2032)
 
170 De datum van het huwelijk stond vermeld tussen de proclamaties van Idaarderadeel (IDA 56-366b). Gezin (F102)
 
171 De dominee van destijds, n.l. Johan Willem Coenraad Tenckink schreef over het komende huwelijk het volgende: "De huwelijksche gebodens van Pieter Wiebes Mr.Bakker te Warga en Yttje Ypes op Kleyenburg onder de klokslag van Leeuwarden zijn driemaal over onze kerken sonder eenige verhinderinge geproclameert, en wel de laatste maal den 2den December 1742, op welken Dag zij met attestatie van Leeuwarden alhier te Warga in den Echt des naedemiddags zijn vereenigt". Ypes, Yttje (I696)
 
172 De geboorteaangifte is geschied in tegenwoordigheid van Meije Lammerts Frankena, oud 85 jaren!!, van beroep!! klerk ter secretarie, wonende te Langweer en van Hendrik Hoogland, oud 43 jaren, van beroep klerk ter secretarie, wonende te Langweer. Schmidt, Martha Maria (I256)
 
173 De houtzaagmolen “De Twee Gebroeders”.

De houtzaagmolen van Bouwe Broers de Boer stond oorspronkelijk aan de zeedijk ten zuiden van Harlingen en is gebouwd omstreeks het jaar 1700 onder de naam “De Noordsche Hingst”. De dus oorspronkelijk Harlinger molen is in 1800 door Folkert van Loon afgebroken en in Irnsum aan de oever van de Boorn, tegenover de hervormde kerk, weer opgebouwd onder de naam “De Twee Gebroeders”. Van Loon kon het uiteindelijk, na een goed begin, niet bolwerken met de molen en zag zich gedwongen om de molen openbaar te verkopen. De verkoping vond plaats in de herberg bij de Irnsumerzijl. Bouwe Broers was op 20 april 1822 de hoogste bieder en kocht de molen met twee knechtenwoningen voor 5000 gulden. Na het overlijden van Bouwe Broers in 1838 werd de molen gekocht door de burgemeester van Rauwerderhem Otte Everts Houtsma, wonende te Irnsum. Er was toen sprake van “eene kapitale en welbeklante houtzaagmolen, met hout- en droogschuur, ruim molenerf en grond, kolk en bijbehoorende waterruimten”. In 1855 laat de familie Fontein, toen eigenaar van de molen, de molen weer afbreken en herbouwen in Franeker aan de Harlingertrekvaart. Na herbouw kreeg de molen de naam “De Valk”. In 1950 is de molen daar in Franeker voorgoed gesloopt
 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
174 De huwelijksakte wordt door Egbert ondertekend met de achternaam "Oudhornstra". Gezin (F1414)
 
175 De Jongma's woonden aan de Huizumerlaan en hadden een kwekerij van groenten en fruit. De kwekerij lag ten zuiden van de Huizumerlaan tussen de Huizumerlaan en de toenmalige Badweg.
Hij was één van de initiatiefnemers in 1906 tot de oprichting van de coöperatieve veiling "De Tuinbouw" in Leeuwarden en is later 45 jaar lang voorzitter geweest van deze vereniging. Na de 1e wereldoorlog was hij mede-oprichter van de ABTB en was hij als eenmansfractie vertegenwoordigd in de raad van de gemeente Leeuwarderadeel voor de RK Staatspartij. Johannes Petrus werd in 1939 geridderd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd vereerd op 14 april 1950 met het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, een pauselijke onderscheiding. Dit omdat hij zich zijn leven lang manifesteerde op maatschappelijk en kerkelijk gebied. 
Jongma, Johannes Petrus (I2690)
 
176 De nakomelingen van Gerrit Sytses noemen zich later "de Rijk". Sytses, Gerrit (I407)
 
177 De trouwdag van Tjerk en Theodora was opmerkelijk, want op deze dag moest de gemeenteambtenaar in Joure 7 huwelijken voltrekken. Gezin (F37)
 
178 De uitvaartdienst werd gehouden vanuit de Pauluskerk aan de Meerstraat te Emmen. Hooghiemstra, Hendrikus (I574)
 
179 des namiddags om half twee Bokstra, Pietertje (I138)
 
180 Dirkje is dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman in de Midstraat(nr.73). #hoort Dirkje hier wel? zie kaarten bevolkingsregister.# Hooghiemstra, Theodora (I151)
 
181 Dirkje Jans vestigde zich per 6-10-1852 in Joure. Noppert, Theodora Jans (I115)
 
182 Doeke en Geeske woonden in Dokkum aan de Vleesmarkt (nr. D30). Op 25 september 1959 laten zij zich inschrijven aan het Achterom C 247. Per 1 januari 1969 wordt het adres voor Geeske gewijzigd en komt zij op Hogepol nr. 30 te wonen.  Posthuma, Doeke (I1216)
 
183 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Flapper, Dominicus Jitte (I1039)
 
184 Doodgeboren kindje. N.N. (I419)
 
185 Doodgeboren kindje. N.N. (I27)
 
186 Doopdatum is geverifieerd via DTB Ameland. Metz, Janke Hanzes (I454)
 
187 doopnaam Fabianus Jorrits, Foppe (I3053)
 
188 Doopnamen Elisabeth Helena Maria. Caelers, Elisabeth Helena Maria (I414)
 
189 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Ypma, Theodora Geertruida Johanna (I1405)
 
190 Douwe Martens overleed ongehuwd. Kamstra, Douwe Martens (I3544)
 
191 Duwke overleed om 14.00 uur. van der Kolk, Duwke Hessels (I607)
 
192 Eigendommen ingeschreven bij het Kadaster in 1832:

Gemeente Wirdum B1
Sectie B
Legger 18

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
188 Huis en Erf 250 1 27
188 a Huis 70 1 27

Gemeente Rauwerd C1
Sectie C
Legger 25

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
88 Hooiland 10140 1
212 Huis 119 1 39
213 Erf 1940 1
214 Houtzaagmolen 190 1 250
216 Huis en Erf 112 1 30

Gemeente Rauwerd B1
Sectie B
Legger 25

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
146 Weiland 42860 1
147 Weiland 13160 1
148 Weiland 24360 1
149 Weiland 760 1
150 Huis en Erf 2110 1 3
151 Boomgaard 660 1
152 Tuin 400 2
153 Weiland 35730 2
154 Weiland 18970 2
155 Weiland 28800 2
156 Watermolen en Erf 165 1
448 Weiland 19350 2

Totaal aan eigendommen: 20.01.46 ha. 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
193 Elisabeth is o.a. dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman wonendeaan de Midstraat 73 te Joure. Van 15-05-1907 tot 28-09-1907 werkt zij inSneek. Hooghiemstra, Elisabeth (I141)
 
194 Elizabeth vertrekt op 27 aug. 1936 naar Bloemendaal, Rustenburgerwegnr.17 en op 2 juni 1939 naar Haarlem, p/a Cohen als dienstbode. Hooghiemstra, Elizabeth (I268)
 
195 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lem, Emma Susanne Nicoline (I2501)
 
196 en omstreeks 1930/1931 opnieuw begraven op de R.K. Begraafplaats teJoure. Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
197 Fedde noemt zich bij naamsaanname "Van der Werf" vanwege de helling in Wartena. Johannes Botes en Trienke Tjerks worden bij het huwelijk van Fedde en Dieuwke voor het eerst samen vermeld. Zij waren namelijk beide getuige bij dit huwelijk. Fedde overleed om 18.00 uur. Botes (VAN DER WERF), Fedde (I71)
 
198 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Rose Telma Greetje (I2500)
 
199 Franciscus en Susanne Sophie woonden in Amsterdam aan de Ruijsdaelkadenr. 257 (3 hoog). Op 27 januari 1955 verhuisden zij naar de Orteliuskadenr. 86. Dit pand verlieten zij op 27 april 1972 om zodoende en vervolgens in de Reimerswaalstraat (nr. 5) te kunnen wonen. Franciscus was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de heilige Gregorius de Grote. In leven is hij bestuurslid geweest van Woningbouwvereniging "Het Oosten". Hij is bijgezet in het familiegraf. Hooghiemstra, Franciscus (I314)
 
200 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Franciscus Henricus Bonifatius (I1411)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Volgende»