Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 457

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Carel Johannes overleed s'avonds om kwart voor twaalf. Bokkes, Carel Johannes (I1481)
 
152 Catharina en Johannes vestigen zich per 4 juni 1890 in Dantumawoude op BK nr. 4. Later vestigen zij zich in Bunnik. Op 18 mei 1937 gaan ze aan de Steinlaan (nr. 21) in Zeist wonen. Op dit adres wonen zij bijna vijf jaar. 13 januari 1942 verhuizen zij naar de Nicolaas Beetslaan nr. 35 te Zeist. Twee maanden later, op 5 maart 1942, laten zij zich overschrijven naar de Maatschapslaan nr. 5, nu weer te Bunnik. Postma, Johannes (I320)
 
153 Christina Alegonda is des nachts om kwart na een overleden. Bokkes, Christina Alegonda (I1479)
 
154 Dagregister kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

dochter van Pieter Pieters Witteveen, boer & Lykeltje Minnes Boersma; zuster van minderjarige Pieter, Tjebbe, Lijsbeth, Trijntje, Marijke en Minke Pieters Witteveen.

Overledene
Antje Pieters Witteveen overleden op 14-05-1851 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Antje Pieters (I3221)
 
155 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hoyer, David Hein (I2151)
 
156 De Burgelijke Stand geeft aan dat Antje woonde te Mirns en Bakhuizen en is overleden te Mirns en Bakhuizen. Rekers, Antje Jans (I2032)
 
157 De datum van het huwelijk stond vermeld tussen de proclamaties van Idaarderadeel (IDA 56-366b). Gezin F102
 
158 De dominee van destijds, n.l. Johan Willem Coenraad Tenckink schreef over het komende huwelijk het volgende: "De huwelijksche gebodens van Pieter Wiebes Mr.Bakker te Warga en Yttje Ypes op Kleyenburg onder de klokslag van Leeuwarden zijn driemaal over onze kerken sonder eenige verhinderinge geproclameert, en wel de laatste maal den 2den December 1742, op welken Dag zij met attestatie van Leeuwarden alhier te Warga in den Echt des naedemiddags zijn vereenigt". Ypes, Yttje (I696)
 
159 De geboorteaangifte is geschied in tegenwoordigheid van Meije Lammerts Frankena, oud 85 jaren!!, van beroep!! klerk ter secretarie, wonende te Langweer en van Hendrik Hoogland, oud 43 jaren, van beroep klerk ter secretarie, wonende te Langweer. Schmidt, Martha Maria (I256)
 
160 De houtzaagmolen “De Twee Gebroeders”.

De houtzaagmolen van Bouwe Broers de Boer stond oorspronkelijk aan de zeedijk ten zuiden van Harlingen en is gebouwd omstreeks het jaar 1700 onder de naam “De Noordsche Hingst”. De dus oorspronkelijk Harlinger molen is in 1800 door Folkert van Loon afgebroken en in Irnsum aan de oever van de Boorn, tegenover de hervormde kerk, weer opgebouwd onder de naam “De Twee Gebroeders”. Van Loon kon het uiteindelijk, na een goed begin, niet bolwerken met de molen en zag zich gedwongen om de molen openbaar te verkopen. De verkoping vond plaats in de herberg bij de Irnsumerzijl. Bouwe Broers was op 20 april 1822 de hoogste bieder en kocht de molen met twee knechtenwoningen voor 5000 gulden. Na het overlijden van Bouwe Broers in 1838 werd de molen gekocht door de burgemeester van Rauwerderhem Otte Everts Houtsma, wonende te Irnsum. Er was toen sprake van “eene kapitale en welbeklante houtzaagmolen, met hout- en droogschuur, ruim molenerf en grond, kolk en bijbehoorende waterruimten”. In 1855 laat de familie Fontein, toen eigenaar van de molen, de molen weer afbreken en herbouwen in Franeker aan de Harlingertrekvaart. Na herbouw kreeg de molen de naam “De Valk”. In 1950 is de molen daar in Franeker voorgoed gesloopt
 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
161 De Jongma's woonden aan de Huizumerlaan en hadden een kwekerij van groenten en fruit. De kwekerij lag ten zuiden van de Huizumerlaan tussen de Huizumerlaan en de toenmalige Badweg.
Hij was één van de initiatiefnemers in 1906 tot de oprichting van de coöperatieve veiling "De Tuinbouw" in Leeuwarden en is later 45 jaar lang voorzitter geweest van deze vereniging. Na de 1e wereldoorlog was hij mede-oprichter van de ABTB en was hij als eenmansfractie vertegenwoordigd in de raad van de gemeente Leeuwarderadeel voor de RK Staatspartij. Johannes Petrus werd in 1939 geridderd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd vereerd op 14 april 1950 met het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, een pauselijke onderscheiding. Dit omdat hij zich zijn leven lang manifesteerde op maatschappelijk en kerkelijk gebied. 
Jongma, Johannes Petrus (I2690)
 
162 De nakomelingen van Gerrit Sytses noemen zich later "de Rijk". Sytses, Gerrit (I407)
 
163 De trouwdag van Tjerk en Theodora was opmerkelijk, want op deze dag moest de gemeenteambtenaar in Joure 7 huwelijken voltrekken. Gezin F37
 
164 De uitvaartdienst werd gehouden vanuit de Pauluskerk aan de Meerstraat te Emmen. Hooghiemstra, Hendrikus (I574)
 
165 des namiddags om half twee Bokstra, Pietertje (I138)
 
166 Dirkje is dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman in de Midstraat(nr.73). #hoort Dirkje hier wel? zie kaarten bevolkingsregister.# Hooghiemstra, Theodora (I151)
 
167 Dirkje Jans vestigde zich per 6-10-1852 in Joure. Noppert, Theodora Jans (I115)
 
168 Doeke en Geeske woonden in Dokkum aan de Vleesmarkt (nr. D30). Op 25 september 1959 laten zij zich inschrijven aan het Achterom C 247. Per 1 januari 1969 wordt het adres voor Geeske gewijzigd en komt zij op Hogepol nr. 30 te wonen.  Posthuma, Doeke (I1216)
 
169 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Flapper, Dominicus Jitte (I1039)
 
170 Doopdatum is geverifieerd via DTB Ameland. Metz, Janke Hanzes (I454)
 
171 doopnaam Fabianus Jorrits, Foppe (I3053)
 
172 Doopnamen Elisabeth Helena Maria. Caelers, Elisabeth Helena Maria (I414)
 
173 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Ypma, Theodora Geertruida Johanna (I1405)
 
174 Douwe Martens overleed ongehuwd. Kamstra, Douwe Martens (I3544)
 
175 Duwke overleed om 14.00 uur. van der Kolk, Duwke Hessels (I607)
 
176 Eigendommen ingeschreven bij het Kadaster in 1832:

Gemeente Wirdum B1
Sectie B
Legger 18

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
188 Huis en Erf 250 1 27
188 a Huis 70 1 27

Gemeente Rauwerd C1
Sectie C
Legger 25

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
88 Hooiland 10140 1
212 Huis 119 1 39
213 Erf 1940 1
214 Houtzaagmolen 190 1 250
216 Huis en Erf 112 1 30

Gemeente Rauwerd B1
Sectie B
Legger 25

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
146 Weiland 42860 1
147 Weiland 13160 1
148 Weiland 24360 1
149 Weiland 760 1
150 Huis en Erf 2110 1 3
151 Boomgaard 660 1
152 Tuin 400 2
153 Weiland 35730 2
154 Weiland 18970 2
155 Weiland 28800 2
156 Watermolen en Erf 165 1
448 Weiland 19350 2

Totaal aan eigendommen: 20.01.46 ha. 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
177 Elisabeth is o.a. dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman wonendeaan de Midstraat 73 te Joure. Van 15-05-1907 tot 28-09-1907 werkt zij inSneek. Hooghiemstra, Elisabeth (I141)
 
178 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Elizabeth (I268)
 
179 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lem, Emma Susanne Nicoline (I2501)
 
180 en omstreeks 1930/1931 opnieuw begraven op de R.K. Begraafplaats teJoure. Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
181 Fedde noemt zich bij naamsaanname "Van der Werf" vanwege de helling in Wartena. Johannes Botes en Trienke Tjerks worden bij het huwelijk van Fedde en Dieuwke voor het eerst samen vermeld. Zij waren namelijk beide getuige bij dit huwelijk. Fedde overleed om 18.00 uur. Botes (VAN DER WERF), Fedde (I71)
 
182 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Rose Telma Greetje (I2500)
 
183 Franciscus en Susanne Sophie woonden in Amsterdam aan de Ruijsdaelkadenr. 257 (3 hoog). Op 27 januari 1955 verhuisden zij naar de Orteliuskadenr. 86. Dit pand verlieten zij op 27 april 1972 om zodoende en vervolgens in de Reimerswaalstraat (nr. 5) te kunnen wonen. Franciscus was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de heilige Gregorius de Grote. In leven is hij bestuurslid geweest van Woningbouwvereniging "Het Oosten". Hij is bijgezet in het familiegraf. Hooghiemstra, Franciscus (I314)
 
184 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Franciscus Henricus Bonifatius (I1411)
 
185 Frans en Agnes hebben van 1959 tot 1968 in Castricum in de Lindenlaan opnr. 41 gewoond. Na 1968 woonden zij op het adres Braveld nr. 43 teCastricum. Gezin F363
 
186 Frappant is dat Hieltje ook in Leeuwarden, in de Breedstraat gedoopt is, met als doopgetuige Feijke Baukes Wartena, #aldus de gegevens van pastoor Wartena te Bolsward, maar volgens hem is dit op 9 october!! 1771 gebeurd. Verifië‰ren!#
Volgens de gegevens is Hieltje "plotseling" overleden. Hieltje was ten tijde van haar overlijden ongehuwd. 
Bokkes, Hieltjen (I13)
 
187 Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
Datum: 1815

Bijzonderheden:
Romkes, Pieter Klazes boerenarbeider, geb. 1792 doop RK Wytgaard 29.01.1792, wonende te Mantgum, zoon van Klaas Cornelis Romkes en Anne Harmens lichting 1813 mairie Rauwerd; plaatsvervanger voor Bouwe Broers de Boer (geb. 1792) te Irnsum; krijgsmachtonderdeel onbekend; is eind 1813 nog niet teruggekeerd Bronnen: Tresoar toegang 8/4069.517; OA Rauwerderhem ongenummerde doos met opschift: Militie Franse Tijd, Journaal van de maire van de gemeente Rauwerd dienende tot inschrijving van manspersonen van 17-45 jaar etc., bij Bouwe Broers de Boer
 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
188 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Friso Rindert (I1957)
 
189 Geertruida Johanna Maria was slachtoffer van het oorlogsgeweld tijdenshet bombardement van Venray. van der Borg, Geertruida Maria Johanna (I727)
 
190 Gegevens o.a. verkregen vanaf bidprentje. Sinnema, Rinze Lucas (I668)
 
191 Gegevens o.a. verkregen vanaf bidprentje. Sinnema, Wiebe Rinzes (I670)
 
192 Gegevens zie IDA-37 (Oud IDA-I9) Feije (I1990)
 
193 Getuigen waren Sieuwke Douma en Abraham Joannes Kamstra Gezin F1173
 
194 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vogelaar, Gosling (I199)
 
195 Gosse Wybes is in 1700 meyer met Sytse Wybes over 72 pondemaat van Sate Emckema te Wartena (stemnr. 7). Hij wordt in 1687 genoemd als naastligger (c.s.) ten oosten van 13 mad miedlanden, "'t Ertlandt" genaamd, die dat jaar gekocht wordt door Jan Hessels te Wartena (IDA56-391b).
Op 15 mei 1695 compareerde Wybe Jetses als grootvader over de vier kinderen van wijlen Pijtie Dircks bij Gosse Wybes in echte verwekt. Gosse Wybes hertrouwt Hendrickje Gerrijts. Het betreft een akkoord overscheiding en deling van goederen, waarbij Gosse Wybes zich verplicht aan ieder van zijn vier kinderen, wanneer ze hun zelf kunnen of menen te kunnen redden 100 gg uit te keren. Verder om hen behoorlijk te onderhouden en iets te laten leren. Op 20 januari 1696 verklaart Lolcke Gerrijts als man en voogd over Antie Gosses dat schoonvader Gosse Wybes hem deze 100 gg heeft voldaan. (IDA 43-79) #te bevragen bij Schaafsma#
(Gegevens overgenomen van Schaafsma)  
Wybes, Gosse (I367)
 
196 Hans Tjerks van der Meer overleed om 17.30 uur. #Volgens het bevolkingsregister te Grouw komt in mei 1857 ene Trijntje-Hanzes van der Meer inwonen. Zij is dan weduwe en is geboren op 09-01-1832!!!# van der Meer, Hans Tjerks (I609)
 
197 Hendrik Kramer richtte in 1901 in Joure het vervoersbedrijf "LIBRA" op. Eerst met een stoomschip over water en later ook over de weg met vrachtwagens. In de jaren 30 namen zijn zonen Hendrik en Hijlke het bedrijf van hun vader over. In 1952 splitste Hijlke zich af en startte een eigen vervoersbedrijf met de F.R.E. Het Libra-bedrijf werd in 1965, vlak na het overlijden van Hendrik, verkocht. Kramer, Hendrik Hendriks (I2859)
 
198 Hendrik was sigarenmakersknecht. Blumers, Hendrik (I3883)
 
199 Hendrikus vertrekt naar Makkum (zie algemeen register 160-352) en naar Franeker, omstreeks 1915?# Hendrikus vertrekt vanuit Dantumawoude en laat zich op 9 juni 1894 te Dongjum (gemeente Franekeradeel) inschrijven. Drie jaar later vertrekt hij dan om zich per 21 mei 1897 in Franeker te vestigen.  Hooghiemstra, Hendrikus (I293)
 
200 Hessel is geboren om 23.30 uur.  van der Kolk, Hessel Wijbes (I640)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»