Tjerk Johannes Hooghiemstra

Mannelijk 1805 - 1860  (~ 55 jaar)


Generaties:      Standaard    |    Verticaal    |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |    Voorouderwaaier    |    Media

Generatie: 1

 1. 1.  Tjerk Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 10 jul 1805 in Warga/Wartena (zoon van Johannes Botes (HOOGHIEMSTRA) en Trientje Tjerks (van der Meer)); is gestorven op 22 okt 1860 in Joure.

  Andere gebeurtenissen:

  • Woonplaats: Warga, Gele Eker
  • Beroep: boer
  • Beroep: boereknecht
  • Beroep: dagloner
  • Woonplaats: 1851, Rinsumageest
  • Woonplaats: 1853, Joure

  Aantekeningen:

  Uit gegevens uit de oude kadastrale legger blijkt dat het (nu nog steeds bestaande) pand aan de Gele Eker nr.20 te Warga (kadastraal Warrega sectie A nr.172) in mei 1839 op naam stond van Tjerk en Lodewika, elk voor de helft eigenaar. Er wordt geleend voor een verbouw van het pand. Na nieuwe leningen vindt op 14 november 1846 op grond van art.1223 BW (zie bijlage ) gedwongen verkoop plaats. Op 7 mei 1850 (zie bijlage ) koopt Tjerk Johannes vlees bij de "publieken verkoop van vijf runderen, afkomstig van de stal van Jelle Johannes Meersma, landbouwer te Warga,en op hoger bevel gedood ter oorzake van de besmettelijke longziekte en zulks ten verzoeke enz".
  Deze akte versterkt mijn vermoeden dat Tjerk Johannes eerder hetzelfde is overkomen als Jelle Johannes Meersma, maar een direkt bewijs hiervoor heb ik nog niet gevonden.
  Volgens het bevolkingsregister te Grouw laten Tjerk, Lolkje (Lodewika) en de kinderen Bauke, Bote en Minke zich op 12 mei 1851 overschrijven naar de gemeente Dantumadeel. Bote is dan schoolleerling. De oudste zoon, Johannes Tjerks, werkt dan dus al in Rinsumageest. In de huwelijksakten van de zonen Johannes Tjerks (in 1853) en Bauke (in 1856) wordt Rinsumageest als woonplaats opgegeven. In het bevolkingsregister te Joure worden vermeld als inwonenden: #datum nazoeken# Luitzen Epkes Huitema, geboren 12-12-1841, niet verwant, klokmakersknecht, en Johannes Hijlkema, geboren 11-03-1839, neef, schoenmakersknecht. De naam "Epkes" komen we ook tegen bij een neef van Tjerk Johannes, n.l. bij Bote van der Werf te Irnsum. Bote van der Werf is getrouwd met Antje Epkes. Vermoedelijk heeft Tjerk Johannes tijdens zijn verhuizing een bezoek gebracht of een stop gemaakt in Irnsum. Daar vandaan is Luitzen meegetrokken naar Joure.

  Beroep:
  Memories kantoor Sneek
  Bron: Memories van successie. Soort registratie: Memorie van successie inschrijving. Plaats: Sneek
  Bijzonderheden:
  Filmnummer: 276
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  67 jaar; rentenier; testamentair erfgenamen zijn Adriaantje (vrouw van Hans Willems Ferwerda, landbouwer Bayum), Hessel, scheepstimmerman, Lourens, boer en Ytje Botes v.der Kolk (elk 1/6), Fedde Botes v.der Werf, boer Deersum (1/6) en kinderen van wijlen Johannes Botes Hooghiemstra, in leven boer, met namen Marijke (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, winkelier Wytgaard), Tjerk, boerenknecht en Antje Johannes Hooghiemstra, dienstmeid (elk 1/18: samen 1/6) (volle neven, nichten en nichtskinderen); Pieter heeft 3 testamenten nagelaten, met daarin vele legaten (zie ad a), maar waarvan niet duidelijk is of later testament het vorige heeft vervangen; met executeur testamentair Johannes Leonardus Zorn, RK pastoor wonend te Warga, is overeengekomen dat saldo voor helft aan legatarissen (pondsgewijs) en andere helft aan de testamentair erfgenamen toekomt. Saldo fl. 3.215,60.
  ad a (legaten, toegezegd in 3 testamenten aan): 1) Age Symens v.der Zee & Elisabeth Alles (fl. 600,-- en huis ad fl. 400,--) en hun zoon Symen Ages v.der Zee (fl. 1.000,--), RK armvoogdij (fl. 1.000,--) en RK pastoor (fl. 1.650,--) (bij testament 2/11/1819); 2) Joeke Thomas v.der Werf, scheepstimmerman (lijfrente fl. 100,--/jr), Johannes Bokkes, timmerman Leeuwarden (fl. 50,--), Pieter Sybes v.den Akker, te Warga (fl. 250,--), de onder 1) genoemde zoon (fl. 1.000,--) en echtpaar (huis fl. 400,-- en fl. 200,--) (bij testament 3/7/1822); 3) genoemde Lijsbert Alles Jongsma (vrouw van Age Symens v.der Zee) (fl. 100,--) (bij testament 25/8/1829).

  Overledene
  Pieter Eesges van der Zee
  wonende te Wartena, overleden op 17-07-1830

  Tjerk is getrouwd met Lodewika Baukes Wartna op 13 mei 1830 (civil) in Warga. Lodewika (dochter van Bauke Lolkes Wartna en Janke Hanzes Metz) is geboren op 09 nov 1808 in Hollum, Ameland; is gestorven op 19 apr 1865 in Joure. [Gezinsblad] [Familiekaart]

  Kinderen:
  1. Johannes Tjerks Hooghiemstra is geboren op 10 okt 1831 in Wartena; is gedoopt op 12 okt 1831 in Warga/Wartena; is gestorven op 18 dec 1924 in Joure; is begraven op 22 dec 1924 in Joure, begraafplaats Westermeer.
  2. Bauke Hooghiemstra is geboren op 20 okt 1834 in Warga; is gestorven op 08 dec 1834 in Warga.
  3. Bauke Hooghiemstra is geboren op 10 dec 1836 in Warga; is gestorven op 06 mrt 1910 in Dokkum.
  4. Trijntje Hooghiemstra is geboren op 02 feb 1839 in Warga; is gestorven op 13 jul 1842 in Warga.
  5. Minke Hooghiemstra is geboren op 19 jul 1841 in Warga; is gestorven op 21 feb 1919 in Woudsend; is begraven op 26 feb 1919 in Sint Nicolaasga.
  6. Bonifacius Hooghiemstra is geboren op 13 mrt 1845 in Warga; is gedoopt op 13 mrt 1845 in Warga; is gestorven op 31 mei 1902 in Joure; is begraven op 03 jun 1902 in Joure ,begraafplaats Westermeer.

Generatie: 2

 1. 2.  Johannes Botes (HOOGHIEMSTRA) is gedoopt op 10 sep 1771 in Warga/Wartena (zoon van Boote Abes en Marijke Hessels); is gestorven op 07 dec 1828 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Woonplaats: Midsburen
  • Beroep: boer

  Aantekeningen:

  Op 27 januari 1798 trekt Johannes Botes, gesterkt door zijn vader, naar Leeuwarden om met zijn vader zijn handtekening te zetten onder een 5-jarig pachtcontract (zie hoofdpagina en "Alle Media nr.11")en wordt Johannes Botes zelfstandig boer op Tjallehem.
  "Tjallehem", ook wel "Het Hooghiem" genoemd, is nu gelegen aan de weg halverwege tussen Warga en Wartena direkt aan de noord- en overkant van het water "Het Langdeel". Deze weg is pas omstreeks 1870 aangelegd. Aan de zuidkant van het Langdeel lag de Jornahuisterpolder, volledig eigendom van Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer was zodoende de buurman van Johannes Botes. In 1799 trouwt Johannes Botes met Trientje Tjerks, de dochter van zijn buurman Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer is achteraf dus de oorsprong van de vele keren dat de naam van Tjerk binnen onze stamboom voorkomt.

  NAAMSAANNAME op 27-12-1811 (zie hoofdpagina van deze website en "Alle Media nr.12")

  Johannes Botes was getuige bij het huwelijk van zijn broers Hessel en Fedde. Bij het huwelijk van Fedde komen we voor het eerst de naam Trienke Tjerks tegen. Zij was namelijk ook getuige bij dit huwelijk. Na het overlijden van Trienke Tjerks hertrouwt Johannes Botes op 24-10-1812 met Elisabeth Sijbrens.

  Op 3 en 4 februari 1825 werd Friesland getroffen door een watersnood. Verslag hiervan wordt gedaan bij "Alle Media nr.13".

  In het floreencohier van 1838 van Wartena wordt genoemd als meier(se)van Tjallehem, alias "Het Hooghiem" (floreennr. 1, bijlage 2): Johannes Botes weduwe. Eigenaar: Marius van Heloma. Floreenen: acht floreenen, achtien stuivers.
  In 1848 is bruiker (=pachter): Ate Sijtzes van der Meer.(zie "Alle Media nr.15".)
  Kad.nrs. Warga, sectie B, nrs. 1, 3 t/m 11, 33, 786, 795. Oppervlakte 25ha en 72 are (70 pondemaat), (bijlage 4).
  Aannemende dat Tjerk Johannes het bedrijf na 1828 voortzette en het feit dat Bonifacius (zoon van Tjerk Johannes) op 13 maart 1845 nog in Warga gedoopt is en dat in 1848 Ate Sijtzes van der Meer pachter van Tjallehem geworden is, neem ik aan dat Tjerk Johannes v¢¢r 1848 al geen "boer" meer was.
  "Het Hooghiem" heeft volgens mijn gegevens in 1938 een rigoreuze verbouwing ondergaan. Van deze boerderij heb ik nog een foto gevonden (zie afb. "Alle Media nr.96"). In 1967 (zie "Alle Media 172") is deze boerderij afgebrand. Op precies dezelfde plaats is daarna nieuwbouw gepleegd (zie afb. "Alle Media nrs. 179 en 180"). Ondanks dat dit een naar mijn mening prachtige boerderij was, is deze boerderij omstreeks 2010 weer afgebroken om plaats te maken voor een recreatieve functie.


  Overleden:
  Memories kantoor Sneek
  Bron: Memories van successie
  Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
  Plaats: Sneek

  Bijzonderheden:
  Filmnummer: 275
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  boer; weduwnaar van Trijntje Tjerks v.der Meer; man van Elisabeth Sybrens Zwart (gehuwd in 1812: erft testamentair 1/4); vader van Tjerk, boerenknecht, Antje, boerendienstmeid en Marijke Johannes Hooghiemstra (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, slager Wytgaard) (allen uit 1e huwelijk).
  Saldo fl. 2.258,68.

  Overledene:
  Johannes Botes Hooghiemstra, overleden op 07-12-1828, wonende te Wartena

  Johannes is getrouwd met Trientje Tjerks (van der Meer) op 18 aug 1799 (civil). Trientje (dochter van Tjerk Hanses van der Meer en Akke Jans) is geboren op 22 jun 1778; is gestorven op 25 apr 1808 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 3.  Trientje Tjerks (van der Meer) is geboren op 22 jun 1778 (dochter van Tjerk Hanses van der Meer en Akke Jans); is gestorven op 25 apr 1808 in Wartena.
  Kinderen:
  1. Akka Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 22 jul 1800 in Warga; is gestorven op 13 mei 1808.
  2. Maria Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 20 mei 1802 in Warga; is gestorven op 24 apr 1849 in Wytgaard.
  3. Bote Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 30 jul 1803 in Warga; is gestorven op 10 dec 1812 in Wartena.
  4. 1. Tjerk Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 10 jul 1805 in Warga/Wartena; is gestorven op 22 okt 1860 in Joure.
  5. Anna Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 10 jun 1807 in Warga; is gestorven op 19 okt 1859 in Warga.


Generatie: 3

 1. 4.  Boote Abes is gedoopt op 13 mrt 1733 in Warga/Wartena (zoon van Abe Bokkes en Ydje Feddes); is gestorven op 10 jul 1803 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: Meester scheepstimmerbaas
  • Doopgetuige: Bocke Abes

  Aantekeningen:

  Vermoedelijk werkte Boote Abes als jong gesel reeds op de werf van Lolcke Gerrits. Blijkbaar voldeed hij goed. Door het huwelijk van Boote met een kleindochter van de "Koning van Wartena" en het feit dat Boote een kleinzoon van de zwager van deze Lolcke Gerrits was is blijkbaar besloten om de werf aan hen over te laten, waardoor de werf in de familie bleef. In een akte van 1 april 1771 noemde Boote zichzelf meester scheepstimmerbaas. Op de werf in Wartena werden boten voor heel Friesland gemaakt. Ik heb bijlbrieven teruggevonden waarbij o.a. aan klanten uit Bakkeveen en Menaldum. In het hoofdkantoor van Douwe Egberts in Utrecht staat een model van een kofschip waarvan het origineel ook op de werf in Wartena gebouwd is.

  Boote is getrouwd met Marijke Hessels op 12 jan 1764 (religious) in Warga. Marijke (dochter van Hessel Lolckes en Ariaentje Ages) is gedoopt op 03 okt 1735 in Warga/Wartena; is gestorven op 07 mrt 1811 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 5.  Marijke Hessels is gedoopt op 03 okt 1735 in Warga/Wartena (dochter van Hessel Lolckes en Ariaentje Ages); is gestorven op 07 mrt 1811 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Marike Abes
  • Ook genoemd: Marike Hessels

  Aantekeningen:

  #fam. Lolckes te bevragen bij Sj. Schaafsma, Wolvega, tel.05610-13337# Volgens de overlijdensakte had Marike bij haar overlijden nog 6 kinderen.

  Kinderen:
  1. Abe Botes is gedoopt op 20 nov 1764; is gestorven vóór 07 mrt 1811.
  2. Arriaantje Botes is gedoopt op 30 aug 1766; is gestorven op 20 apr 1853 in Dronrijp.
  3. Hessel Botes (VAN DER KOLK) is geboren in in Wartena; is gedoopt op 21 dec 1768 in Warga/Wartena; is gestorven op 14 dec 1855.
  4. 2. Johannes Botes (HOOGHIEMSTRA) is gedoopt op 10 sep 1771 in Warga/Wartena ; is gestorven op 07 dec 1828 in Wartena.
  5. Fedde Botes (VAN DER WERF) is gedoopt op 20 okt 1773; is gestorven op 03 mrt 1833 in Deersum.
  6. Rense Botes (VAN DER KOLK) is gedoopt op 03 aug 1775; is gestorven op 02 apr 1859 in Dronrijp.
  7. Jeltie Botes is gedoopt op 27 okt 1777; is gestorven vóór 07 mrt 1811.
  8. Ydje Botes (VAN DER KOLK) is gedoopt op 11 jan 1779 in Warga/Wartena; is gestorven op 19 mei 1846 in Wartena.
  9. Anna Botes is gedoopt op 30 aug 1781; is gestorven vóór 07 mrt 1811.

 3. 6.  Tjerk Hanses van der Meer is geboren in in Zweins; is gedoopt op 27 mei 1750 in Warga (zoon van Hans Hanses en Antje?); is gestorven op 26 mei 1836 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer
  • Beroep: landbouwer

  Aantekeningen:

  Bij doop Tjerk wordt vermeld dat de ouders van Franeker komen.

  Tjerk is getrouwd met Akke Jans op 06 mei 1770 (civil) in Warga. Akke (dochter van Jan Hessels en Witske Fedderichs) is gedoopt op 15 sep 1747 in Warga; is gestorven circa 1800 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 7.  Akke Jans is gedoopt op 15 sep 1747 in Warga (dochter van Jan Hessels en Witske Fedderichs); is gestorven circa 1800 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Feijk Hessels

  Aantekeningen:

  Akke Jans komt bij Louis volgens het doopboek voor als Akke Hessels. Uitzoeken!! Waar komt datum van 6 april 1808 vandaan?

  Kinderen:
  1. Hans Tjerks van der Meer is gedoopt op 28 mei 1771 in Warga.
  2. Witske Tjerks van der Meer is geboren op 09 jan 1773.
  3. Antje Tjerks van der Meer is geboren op 05 sep 1774.
  4. Jan Tjerks van der Meer is geboren op 26 okt 1775; is gestorven vóór 26 mei 1836.
  5. 3. Trientje Tjerks (van der Meer) is geboren op 22 jun 1778; is gestorven op 25 apr 1808 in Wartena.


Generatie: 4

 1. 8.  Abe Bokkes is gedoopt op 09 dec 1699 in Warga (zoon van Bocke Abes en Maycke Rickerts); is gestorven vóór 1749.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Derck Abes

  Aantekeningen:

  # Geboortegegevens geverifiëerd met DTB 435. Eventueel overlijden: 1733-1746 inv.nr.77, folio 299, Abe Bokkes, Oblig. et Debet aan. 590,-#

  Abe is getrouwd met Ydje Feddes op 15 nov 1722 (civil). Ydje (dochter van Fedde Jans en Antie Foockes) is gestorven op 05 nov 1763 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 9.  Ydje Feddes (dochter van Fedde Jans en Antie Foockes); is gestorven op 05 nov 1763 in Wartena.

  Aantekeningen:

  In het quotisatiekohier, opgenomen op 17 februari 1749, staat het volgende vermeld:
  pag. 93 Abe Bokkes wed. arme weduwe.
  Het gezin bestaat bij deze telling uit
  4 personen boven de twaalf jaar, waarbij
  Abe Bokkes wed. dan is meegeteld.
  #Huwelijksdatum geverifiëerd met DTB 435#

  Kinderen:
  1. Bokke Abes is gedoopt circa 1722; is gestorven op 11 jun 1799 in Wartena.
  2. Fedde Abes is gedoopt op 04 okt 1723.
  3. Boote Abes is gedoopt op 02 jul 1726.
  4. Maycke Abes is gedoopt op 20 mrt 1728.
  5. Antje Abes is gedoopt op 30 mei 1730.
  6. 4. Boote Abes is gedoopt op 13 mrt 1733 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 jul 1803 in Wartena.

 3. 10.  Hessel Lolckes is gedoopt op 08 sep 1705 in Warga (zoon van Lolcke Gerrijts en Antie Gosses); is gestorven op 08 sep 1770 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: meester bakker en welgesteld winkelier

  Aantekeningen:

  Hessel Lolckes boerde op "Het Hooghiem" onder Wartena.

  Hessel is getrouwd met Ariaentje Ages op 22 jan 1730 (civil) in Warstiens. Ariaentje (dochter van Age Louwes en Antje Arrien) is gedoopt op 04 sep 1712 in Warga; is gestorven op 23 jul 1786 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 11.  Ariaentje Ages is gedoopt op 04 sep 1712 in Warga (dochter van Age Louwes en Antje Arrien); is gestorven op 23 jul 1786 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Tetje Allerts

  Kinderen:
  1. Antje Hessels is gedoopt op 04 apr 1733 in Warga.
  2. 5. Marijke Hessels is gedoopt op 03 okt 1735 in Warga/Wartena; is gestorven op 07 mrt 1811 in Wartena.
  3. Agatha Hessels is gedoopt op 24 nov 1738 in Warga; is gestorven op 09 jan 1809 in Wartena.
  4. Lolcke Hessels is gedoopt op 11 jan 1742 in Warga; is gestorven op 09 jun 1795 in Wartena.
  5. Laurentius Hessels is gedoopt op 15 sep 1745 in Warga; is gestorven op 10 aug 1817 in Wartena.
  6. Petrus Hessels is gedoopt op 18 nov 1748 in Warga.
  7. Joannes Hessels is gedoopt op 21 jan 1752 in Warga; is gestorven op 26 mei 1770.
  8. Jacobus Hessels is gedoopt op 01 jan 1757 in Warga.

 5. 12.  Hans Hanses (zoon van Hans).

  Hans is getrouwd met Antje?. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 6. 13.  Antje?

  Aantekeningen:

  Antje is niet katholiek.

  Kinderen:
  1. 6. Tjerk Hanses van der Meer is geboren in in Zweins; is gedoopt op 27 mei 1750 in Warga; is gestorven op 26 mei 1836 in Warga.

 7. 14.  Jan Hessels is gedoopt op 12 nov 1714 in Warga (zoon van Hessel Jans en Akke Watzes); is gestorven in aug 1764.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Homme Martens

  Aantekeningen:

  Jan Hessels is overleden tijdens de vaart.

  Jan is getrouwd met Witske Fedderichs op 31 jul 1740 (civil). Witske (dochter van Fedderick Fransen en Ytje Sjerps) is gedoopt op 16 apr 1716 in Warga; is gestorven op 29 okt 1757 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 8. 15.  Witske Fedderichs is gedoopt op 16 apr 1716 in Warga (dochter van Fedderick Fransen en Ytje Sjerps); is gestorven op 29 okt 1757 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Witske Jans

  Kinderen:
  1. 7. Akke Jans is gedoopt op 15 sep 1747 in Warga; is gestorven circa 1800 in Wartena.
  2. Hessel Jans is geboren op 25 nov 1748; is gestorven op 30 nov 1811 in Idaarderadeel.
  3. Fedderich Jans is geboren op 29 jun 1750.
  4. Fedderich Jans is geboren op 05 okt 1751; is gedoopt op 07 okt 1751.
  5. Fedderich Jans is geboren op 01 okt 1753.


Generatie: 5

 1. 16.  Bocke Abes is geboren circa 1672 (zoon van Abe Botes en Bauck Bockes); is gestorven op 16 okt 1756 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer
  • Beroep: meesterkuiper

  Aantekeningen:

  Bocke Abes wordt vermeld in de floreencohieren van 1728 en 1738 als boer op nr. 9 (zie bijlage ).#Volgens de gegevens van Wartena boerde hij ook op nr.1, dus deze zaak nog verifiëren!#
  #1698-1714 inv.nr 75, toegang 13-21, folio 93: Bocke Abes cum uxore debent aan Dirck Abes cum uxore 500,- cl.#

  Bocke Abes en Ansk Gosses lenen 100 Caroly gulden van Melis Anes en Trijntie Alles, Wartena. #R7, fol. 209# De lening wordt geroyeerd op 22 mei 1730.

  In het proclamatieboek nr. 58 van Idaarderadeel komen wij het volgende over Bocke Abes tegen:

  blz. 60 geeft aan dat bij 3e proclamatie op 17 juli 1730 Bocke Abes, Mr.Cuiper tot Wartena een huis op de Midsburen koopt voor de somma van zes en dertigh Goltguldens een en twintigh Stuivers.

  blz. 193 vermeldt:
  Bokke Abes, Mr. Cuiper en Anskje Gosses, egtelieden tot Wartena, begeren bode en consent op de coop van sekere Huisinge, Hovinge, Hieminge, bomen en Plantagie, Sampt Hooiberg met al wat aard, band, Spijker en Nagelvast is, bestaande de Huisinge in twee kamers en buitenhuis, vorders met Wijdere Lasten en Profijten daar toe en aan van Ouds behorende. Hebbende deze huisinge tot Naastlegers de heer Grietman Camstra ten Oosten, ten Westen Jakob Jans, ten zuiden de Heer Scheltinge Com Sae; en ten Noorden het Wartenster Wijd, Sijnde dese huisinge beswaart de Eene kamer Homme Martens daaraan competerende een jaar huiringe; die daar Jaars voor te huir betaald Seven Carg.: dit alsoo in Coop bekomen van Hessel Jans,Groot Schipper tot Warga voor de Eene helft en Eelk Jans gesterkt met haar man Homme Martens tot Wartena voor de andere helft, en de alsoo te Samen voor 't geheel, voor de Somma van Twee hondert en een ggls enz.(3e procl. 25 april 1735)

  Bocke is getrouwd met Maycke Rickerts. Maycke (dochter van Rickert en Haycke?) is gestorven circa 1708. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 17.  Maycke Rickerts (dochter van Rickert en Haycke?); is gestorven circa 1708.
  Kinderen:
  1. 8. Abe Bokkes is gedoopt op 09 dec 1699 in Warga; is gestorven vóór 1749.
  2. Haycke Bokkes is gedoopt op 07 nov 1701.
  3. Haycke Bokkes is gedoopt op 01 aug 1704.
  4. Rickert Bokkes is gedoopt op 30 nov 1705.
  5. Rickert Bokkes is gedoopt op 03 mei 1707.

 3. 18.  Fedde Jans

  Fedde is getrouwd met Antie Foockes op 09 feb 1674 (civil). [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 19.  Antie Foockes
  Kinderen:
  1. 9. Ydje Feddes is gestorven op 05 nov 1763 in Wartena.
  2. Dieuwke Feddes
  3. Jelle Feddes
  4. Fedde Feddes
  5. Antje Feddes
  6. Feyckje Feddes

 5. 20.  Lolcke Gerrijts is geboren in 1668 in Wartena; is gedoopt in in Warga (zoon van Gerrijt Lolckes en Gerbrich Rinses); is gestorven op 30 aug 1755 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: De KONING VAN WARTENA
  • Beroep: kofschipper
  • Beroep: reder
  • Beroep: Welgesteld koopman in hout

  Aantekeningen:

  Lolcke Gerrijts erfde van zijn ouders o.a. een gedeelte (5/18) van sate Emkema te Wartena, evenals zijn broer Rinse en zijn zuster Willemke. Van hun vader Gerrijt Lolckes is helaas (tot nu toe) geen inventaris of scheiding en deling van goederen gevonden.
  In 1749 wordt Lolcke Gerrijts in het quotisatie kohier als de hoogst aangeslagene vermeld voor ruim 78 gulden en in het personele kohier (vermogensbelasting) van 1768 worden z'n erven aangeslagen voor een vermogen van 13000 gulden tegen betaling van 156 gg jaarlijks. In 1744 werd hij vermeld als houtkoper te Wartena met 3 gezinsleden evenals in 1749.
  Lolcke Gerrijts zal gedoopt zijn als Ludovicus, dus zijn patroonsheilige, een oude Franse en Roomse Koning. Eé‚n van zijn schepen droeg dan ook de, in die tijd, provocerende naam "Ludovicus rex" en mede daardoor verkreeg hij al snel de bijnaam "de Koning van Wartena". Een tweede kofschip van hem droeg de naam "Rex Lodewijkus Wartna" waarop in 1754 Wytse Fockes Vliegendehond schipper was en welk schip te Harlingen op 7 juni 1755, een paar maanden voor Lolcke overleed, werd verkocht. In het scheepvaartmuseum te Amsterdam is daar een getuigd model van aanwezig.
  Dat hij Rooms Katholiek was en zijn geloof trouw bleef in die tijd van hervorming en wetten tegen de Rooms Katholieke leer, bewijst het feit dat hij in 1715 in de voorgevel van zijn huis een crucifix metselde, waarvoor het Hof van Friesland hem veroordeelde en ordonneerde het crucifix binnen acht dagen te verwijderen, de plaats weer toe te metselen en tevens tot betaling van de proceskosten. Dit crucifix is op de een of andere manier in de kerk van Warga beland en ca. 200 jaar later, in 1947, terug gevonden op de zolders van het Fries Museum te Leeuwarden. (Gegevens overgenomen van Schaafsma).

  Frappant detail is dat Boote Abes en niet één van zijn kinderen de opvolger op de werf werd.

  Lolcke is getrouwd met Antie Gosses in dec 1691 (civil). Antie (dochter van Gosse Wybes en Pietje Dirks) is geboren circa 28 apr 1672 in Wartena; is gestorven op 30 aug 1766 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 6. 21.  Antie Gosses is geboren circa 28 apr 1672 in Wartena (dochter van Gosse Wybes en Pietje Dirks); is gestorven op 30 aug 1766 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Anke Gosses

  Kinderen:
  1. Pietje Lolckes is geboren circa 1693.
  2. Gerrit Lolckes is geboren circa 1695.
  3. Pietje Lolckes is gedoopt op 04 mrt 1697 in Warga/Wartena; is gestorven op 02 mrt 1752 in Wartena.
  4. Trintje(Catharina) Lolckes is gedoopt op 01 jan 1699 in Warga/Wartena.
  5. Gerrit Lolckes is gedoopt op 19 feb 1701 in Warga/Wartena; is gestorven na 12 jan 1756.
  6. Gosse Lolckes is geboren in 1703 in Wartena.
  7. 10. Hessel Lolckes is gedoopt op 08 sep 1705 in Warga; is gestorven op 08 sep 1770 in Wartena.
  8. Pieter Lolckes is gedoopt op 19 jan 1708 in Warga/Wartena.
  9. Gerberich Lolckes is gedoopt op 28 nov 1709 in Warga/Wartena.
  10. Rense Lolckes is gedoopt op 30 sep 1711 in Warga/Wartena; is gestorven vóór 1713.
  11. Rinse Lolckes is gedoopt op 07 feb 1713 in Warga/Wartena; is gestorven na 01 nov 1783.
  12. Gerben Lolckes is gedoopt op 19 jul 1716 in Warga/Wartena.

 7. 22.  Age Louwes is geboren in 1670 in Warga.

  Age is getrouwd met Antje Arrien op 04 okt 1697 (civil). [Gezinsblad] [Familiekaart]


 8. 23.  Antje Arrien

  Aantekeningen:

  #datum huwelijk uit proclamaties Idaarderadeel nr. 56, blz. 157# Het huwelijk werd gesloten met consent van de ouders van Antje.

  Kinderen:
  1. Feyck Ages is geboren op 10 feb 1699 in Warga/Wartena.
  2. Louw Ages is geboren op 10 jan 1704 in Warga/Wartena.
  3. Baetje Ages is geboren op 22 nov 1706 in Warga/Wartena.
  4. 11. Ariaentje Ages is gedoopt op 04 sep 1712 in Warga; is gestorven op 23 jul 1786 in Warga.

 9. 24.  Hans
  Kinderen:
  1. 12. Hans Hanses
  2. Trintje Hanses is geboren circa 1681; is gestorven op 31 dec 1769.

 10. 28.  Hessel Jans is geboren circa 1680; is gestorven op 30 jan 1774 in Warga.

  Hessel is getrouwd met Akke Watzes circa 1712 (civil). Akke (dochter van Watze Hiddes en Jeltje Watses) is geboren circa 1690; is gestorven op 19 feb 1758 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 11. 29.  Akke Watzes is geboren circa 1690 (dochter van Watze Hiddes en Jeltje Watses); is gestorven op 19 feb 1758 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Akke Hessels

  Kinderen:
  1. 14. Jan Hessels is gedoopt op 12 nov 1714 in Warga; is gestorven in aug 1764.
  2. Watse Hessels (Zwart) is geboren op 18 okt 1716; is gestorven in sep 1771.
  3. Feyckje Hessels is gedoopt op 19 dec 1718 in Warga/Wartena.
  4. Johannes Hessels (Boersma) is gedoopt op 18 feb 1721 in Warga/Wartena.
  5. Ruurd Hessels is geboren op 20 feb 1723; is gedoopt in in Warga/Wartena; is gestorven op 07 jan 1794 in Warga.
  6. Ate Hessels is gedoopt op 08 mei 1725 in Warga/Wartena.
  7. Impke Hessels is gedoopt op 07 feb 1727 in Warga/Wartena.
  8. Jeltje Hessels is geboren op 18 okt 1728 in Warga/Wartena.
  9. Ate Hessels is geboren op 27 sep 1730; is gedoopt in in Warga/Wartena.
  10. Eeke Hessels is gedoopt op 19 mei 1732 in Warga/Wartena.

 12. 30.  Fedderick Fransen

  Fedderick is getrouwd met Ytje Sjerps. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 13. 31.  Ytje Sjerps
  Kinderen:
  1. 15. Witske Fedderichs is gedoopt op 16 apr 1716 in Warga; is gestorven op 29 okt 1757 in Warga.


Generatie: 6

 1. 32.  Abe Botes is geboren circa 1630 (zoon van Bote Ates en Aet Abes); is gestorven na 27 feb 1682.

  Aantekeningen:

  Volgens procl. Ida. nr. 233a op 27-01-1656 woont Abe Bootes c.u. in het 1e huis aan de Hilleburen. Dit pand moet volgens mevr. Rem uit twee woningen hebben bestaan. Voorzover bekend heeft Abe met zijn gezin hier in ieder geval tot 05-09-1683 gewoond. In een akte #Procl. Ida. 246b# van 27-02-1682 wordt vermeld dat Abe Botes koper is gebleven van 't huis bij't Kerkhof.

  Abe is getrouwd met Bauck Bockes op 24 okt 1670 (civil). Bauck is geboren in in Warstiens. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 33.  Bauck Bockes is geboren in in Warstiens.
  Kinderen:
  1. Trijntje Abes is geboren circa 1671; is gestorven vóór 09 mrt 1733.
  2. 16. Bocke Abes is geboren circa 1672; is gestorven op 16 okt 1756 in Wartena.

 3. 34.  Rickert

  Rickert is getrouwd met Haycke?. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 35.  Haycke?
  Kinderen:
  1. 17. Maycke Rickerts is gestorven circa 1708.
  2. Bauck Rickerts

 5. Kinderen:
  1. 18. Fedde Jans

 6. 40.  Gerrijt Lolckes is geboren circa 1630 in Wartena (zoon van Lolcke Hessels); is gestorven op 24 apr 1699 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: koopman
  • Beroep: vermogend reder

  Aantekeningen:

  #DTB 435a, nr 418# Gerrijt Lolckes (Wartena) en Gerbrigh Rinses (Wartena) trouwen gerechtelijk te Idaerderadeel op 24 april 1699. N.B.trouwbeloften circa 50 jaar eerder, hun kinderen zijn de zoons Lolcke en Rinse Gerrijts, de dochter Willemke Gerrijts, die present waren bij deze huwelijksvoltrekking.

  Gerrijt is getrouwd met Gerbrich Rinses op 24 apr 1699 (civil) in Idaarderadeel. Gerbrich is geboren circa 1640 in Wartena; is gestorven in in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 7. 41.  Gerbrich Rinses is geboren circa 1640 in Wartena; is gestorven in in Wartena.
  Kinderen:
  1. Willemke Gerrijts is geboren circa 1660 in Wartena; is gestorven vóór 1717.
  2. 20. Lolcke Gerrijts is geboren in 1668 in Wartena; is gedoopt in in Warga; is gestorven op 30 aug 1755 in Warga.
  3. Rinse Gerrijts is geboren circa 1669 in Wartena.

 8. 42.  Gosse Wybes is geboren circa 1640 (zoon van Wybe Jetses).

  Aantekeningen:

  Gosse Wybes is in 1700 meyer met Sytse Wybes over 72 pondemaat van Sate Emckema te Wartena (stemnr. 7). Hij wordt in 1687 genoemd als naastligger (c.s.) ten oosten van 13 mad miedlanden, "'t Ertlandt" genaamd, die dat jaar gekocht wordt door Jan Hessels te Wartena (IDA56-391b).
  Op 15 mei 1695 compareerde Wybe Jetses als grootvader over de vier kinderen van wijlen Pijtie Dircks bij Gosse Wybes in echte verwekt. Gosse Wybes hertrouwt Hendrickje Gerrijts. Het betreft een akkoord overscheiding en deling van goederen, waarbij Gosse Wybes zich verplicht aan ieder van zijn vier kinderen, wanneer ze hun zelf kunnen of menen te kunnen redden 100 gg uit te keren. Verder om hen behoorlijk te onderhouden en iets te laten leren. Op 20 januari 1696 verklaart Lolcke Gerrijts als man en voogd over Antie Gosses dat schoonvader Gosse Wybes hem deze 100 gg heeft voldaan. (IDA 43-79) #te bevragen bij Schaafsma#
  (Gegevens overgenomen van Schaafsma)

  Gosse is getrouwd met Pietje Dirks circa 1665 (civil). Pietje is geboren circa 1650; is gestorven vóór 1695. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 9. 43.  Pietje Dirks is geboren circa 1650; is gestorven vóór 1695.
  Kinderen:
  1. 21. Antie Gosses is geboren circa 28 apr 1672 in Wartena; is gestorven op 30 aug 1766 in Warga.
  2. Ansk Gosses is geboren circa 1675; is gestorven na 1735.
  3. Derck Gosses is geboren circa 1676.
  4. Feijck Gosses is geboren circa 1678; is gestorven na 01 jul 1737.

 10. 58.  Watze Hiddes

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer (op Rollinga)

  Watze is getrouwd met Jeltje Watses. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 11. 59.  Jeltje Watses
  Kinderen:
  1. 29. Akke Watzes is geboren circa 1690; is gestorven op 19 feb 1758 in Warga.


Generatie: 7

 1. 64.  Bote Ates is geboren circa 1600 (zoon van Aete Bottes en Aet); is gestorven na 23 jul 1655.

  Aantekeningen:

  In een akte van 25-10-1617 #Ida. C2 blz. 55# worden Bote, Wyb en Wyts reeds vermeld. In een akte #IDA J3# van 06-04-1627 van een openbare verkoop wordt vermeld bij de vaste goederen: huijzinge te Warga bewoont door Bote Ates en Aet Abes dr. echtelieden, en Meile en Wijts Abes dr. Aan huijshuijr was schuldig 12.0.0 goudgulden. In een akte van 23-07-1655 #procl.Ida. 228d# wordt vermeld dat het huis verkocht is "begin Grote Buren met Bote Ates ten Noorden".

  Bote is getrouwd met Aet Abes vóór 1627 (civil). [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 65.  Aet Abes (dochter van Abe).
  Kinderen:
  1. Dirck Botes is gestorven tussen 15 apr 1678 en 05 mei 1679.
  2. Aete Botes is geboren vóór 1630; is gestorven vóór 06 sep 1696.
  3. 32. Abe Botes is geboren circa 1630; is gestorven na 27 feb 1682.

 3. 80.  Lolcke Hessels is geboren circa 1597.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer op Jornahuis
  • Beroep: curator

  Aantekeningen:

  Op 8 november 1643 houdt Lolcke Hessels boelgoed van turf. De opbrengst van de boelpenningen bedraagt 62 goudgulden. Het betreft zo'n 20x een "halve schuit", 3x een kwart (farndel) schuit en 1x een "hele schuit". #IDA51-356/357#

  Kinderen:
  1. Hessel Lolckes is geboren circa 1629.
  2. 40. Gerrijt Lolckes is geboren circa 1630 in Wartena; is gestorven op 24 apr 1699 in Warga.

 4. 84.  Wybe Jetses is geboren circa 1610 (zoon van Jetse Jelgers en Ulck Wybes); is gestorven na 1695.
  Kinderen:
  1. 42. Gosse Wybes is geboren circa 1640.


Generatie: 8

 1. 128.  Aete Bottes is geboren circa 1575 (zoon van Botte Auuckesz); is gestorven vóór 13 mrt 1617.

  Aantekeningen:

  Aete Bottes koopt in 1603 #zie IDA J1 folio 25, nieuw IDA 29, blz 49 en verder# uit een boelgoed van Joucke Piers
  1e: 4 eenden voor 14 stuivers
  2e: 1 bed voor 4 gg en 11 stuivers.
  1 goudgulden=28 stuivers
  1 koe kostte destijds tussen 25 en 32 goudgulden.

  Op blz. 158, nieuw IDA 29, wordt geschreven over Anne, Durk en Lieuwe Sijbrandtzn en Jitse Sjouckezoon als curatoren over jongste weeskinderen wijlen Jacob Sijbrants en de Thiets Wijggersdr. (eerder getrouwd met Willem) in tijden echtelieden, erfgelaten voor Pieter en Claes Willemszonen en Janszen Willemsdr. als te kinderen van moeders erfgenamen in (ongeveer nov.)1606 moet betaald worden Aete Bottes tot Warga.
  In een akte van lening van 06-02-1611 staat vermeld:#IDA R1 folio 3 en 5# Aete Bottes en Aet (er wordt hier geen tweede naam vermeld)echtelieden te Warga lenen 25.0.0 goudgulden voor "betaling huis waar wij nu in wonen". De akte werd opgemaakt door ene Sijbren Keimpes.
  In het Recesboek IDA. inv.nr. 5, datum 13 maart 1617 wordt op blz. 117 vermeld: "Geertsen Tiaards curator over d'onmondige kinderen van wijlen Ate Botes, in leven wonende te Warga". M.a.w. Ate Botes is dan overleden en zijn 'onmondige' kinderen zijn in 1617 jonger dan 25 jaar!!

  In meerdere oude stukken uit deze tijd (o.a. IDA 4, folio 98V van 4 mrt 1613) duikt de naam van ene Bote Auckes op. Deze naam duikt ook op bij de "Personele Impositie" in 1578 (arch.nr. Copie 4000). De personele impositie was een ingestelde belasting op het dragen van "zijdenen lakenen", gebaseerd op een placaat dat uitgevaardigd werd door de Generale Staten te Brussel op 11 januari 1578. Het dragen van zijden lakenen (=kleding) was destijds een vorm van welgesteldheid. Boete Auuckes ofwel Bote Auckes (de enige Bote op de lijst van Idaarderadeel),afkomstig van Wartena, werd aangeslagen voor 4 stuivers. Wat zijn aanslag betreft werd hij ongeveer op gelijke hoogte aangeslagen als de plaatselijke geestelijkheid. Ter vergelijking; de hoogste aanslag, voorzover ik tegen kwam in de lijst van Idaarderadeel, betrof een aanslag van 15 stuivers.
  Gezien de tijd, plaats en steeds weerkerende namen in deze omgeving is het denkbaar dat Bote Auckes een volgende schakel kan zijn.

  Aete is getrouwd met Aet vóór 06 feb 1611 (civil). Aet is geboren circa 1575. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 129.  Aet is geboren circa 1575.
  Kinderen:
  1. Wyb Ates
  2. Wyts Ates
  3. 64. Bote Ates is geboren circa 1600; is gestorven na 23 jul 1655.

 3. 130.  Abe
  Kinderen:
  1. 65. Aet Abes
  2. Meile Abes
  3. Wijts Abes

 4. 168.  Jetse Jelgers is gestorven vóór 07 mei 1613.

  Jetse is getrouwd met Ulck Wybes circa 1585 (civil). [Gezinsblad] [Familiekaart]


 5. 169.  Ulck Wybes
  Kinderen:
  1. Jelger Jetses is geboren circa 1590.
  2. Saep Jetses is geboren circa 1591.
  3. Douwe Jetses is geboren circa 1592.
  4. 84. Wybe Jetses is geboren circa 1610; is gestorven na 1695.
  5. Jucke Jetses is geboren circa 1612; is gestorven circa 1674.