Aantekeningen


Treffers 301 t/m 350 van 430

      «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
301 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 141
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

66 jaar (geboren Terkaple 17/6/1777); boerin; vrouw van Pieter Tjebbes Witteveen, boer (erft vruchtgebruik); moeder van Arjen, idem Terkaple, Afke (vrouw van Pier Jans de Vries, idem Akmarijp), Antje (vrouw van Sjouke Ages Engwirda, idem Rauwerd), Pieter, idem Akmarijp, Jozef, idem aldaar, Kornelis, van boerenbedrijf, Klaaske en wijlen Grietje Pieters Witteveen (vrouw van Theodoris S. Franken, zich gewoonlijk noemende Doris Franken, koopman te Grouw; moeder van minderjarige Symen Doris Franken).

Overledene
Trijntje Arjens overleden op 12-09-1843 wonende te Akkrum
 
Arjens, Trijntje (I3134)
 
302 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 142
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

44 jaar (geboren 17/2/1802); boer; man van Lucia Jans de Vries, boerin; vader van minderjarige Trijntje, Grietje, Jan, Maria en Pieter Arjens Witteveen.

Overledene
Arjen Pieters Witteveen overleden op 04-03-1846 wonende te Terkaple
 
Witteveen, Arjen Pieters (I3131)
 
303 Memories kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 191
Register IV:
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

boerin; vrouw van Sjouke Ages Engwirda, landbouwer; moeder van minderjarige Age, Trijntje, Lijsbeth, Grietje, Pieter en Maria Sjoukes Engwirda.

Overledene
Antje Pieters Witteveen overleden op 24-01-1845 wonende te Rauwerd
 
Witteveen, Antje Pieters (I3163)
 
304 Memories kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 194
Register IV: 6004
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

weduwe van Durk Jiskes v.der Meulen; moeder van Joukje (vrouw van Ate Durks de Klaver, landbouwer), Botje (vrouw van Hendrik Klazes Haringsma, werkman) en Jisk Durks v.der Meulen.

Overledene
Jantje Broers de Boer overleden op 15-10-1852 wonende te Irnsum
 
de Boer, Jantje (I3033)
 
305 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; vader van Meye, idem Doniaga, Hielkje (wed. Pieter Lodewijks Zwart), boerin, Epke, winkelier, Pieter, boer, Johannes, koopman en Grietje Tietskes Rypkema (vrouw van Jakobus Reiders Groenendal, slager).

Overledene
Tietske Meyes Rypkema overleden op 23-08-1826 wonende te St. Nicolaasga
Bronvermelding

Memories kantoor Lemmer, archiefnummer  
Rijpkema, Tjitske Meyes (I2665)
 
306 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; vader van Wiebe, idem Teroele, Grietje, Jozef, Johantje (vrouw van Sikke Gosses Palsma, mr.scheepstimmerman Heeg), Andersje (vrouw van Roel Jakobs de Ree, boer Houtwolde), wijlen Klaas, in leven te Teroele (man van wijlen Afke Jakobs de Ree; vader van minderjarige Tjitske, Akke en Geeske Klazes Rypkema: voogd is oom Sikke; toeziend voogd is Jitte Sierds Feenstra, onderwijzer Doniaga) en wijlen Marike Tjitskes Rypkema (vrouw van Hendrik Beints Vos, mr.schoenmaker Joure; moeder van minderjarige Tjitske Hendriks Vos).
 
Rijpkema, Tjitske Klazes (I2049)
 
307 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

schipper; man van Sijke Folkerts Jellesma; vader van minderjarige Folkert, Gatske en Lykle Wierds Zijlstra.

Overledene
Wierd Lykles Zijlstra overleden op 26-09-1835 wonende te Idskenhuizen
 
Zijlstra, Wierd Lykles (I3296)
 
308 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

wed. Lykle Sietzes Zijlstra; moeder van Geeske (vrouw van Pieter Lubberts de Vries, van boerenbedrijf), Pieter, schipper, wijlen Wierd (1e man van Sijke Folkerts Jellesma, thans vrouw van Sippe Lammerts, van boerenbedrijf Nijega; vader van minderjarige Folkert, Gotske en Lykle Wierds Zijlstra) en wijlen Sietze Lykles Zijlstra (vader van minderjarige Akke Sietzes Zijlstra, dienstmeid Nijland: voogd is oom Pieter). (op omslagvel 'Gotske Wierds Stalma')

Overledene
Gotske Wierds overleden op 28-06-1838 wonende te St. Nicolaasga
 
Stalma, Gatske Wierds (I3299)
 
309 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

77 jr (geboren Lutkezijl o/Oldemarkt/Ov); boer/koemelker; gehuwd; vader van Jakobus, slager Joure, Johannes, idem, Jozef, arbeider, doch thans in huis van tuchtiging/opsluiting te Heerenveen, Lukas, arbeider Nijehaske en Grietje Reinders Groenendal (vrouw van Ruurd Freerks de Groot, idem).

Overledene
Reinder Jacobus Groenendal overleden op 25-03-1839 wonende te St. Nicolaasga
 
Groenendal, Reinder Jacobus (I2868)
 
310 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vrouw van Wiebe Willems Bosma, boer (erft vruchtgebruik); geen kinderen; zuster van Wybe, boer Teroele, Joseph, idem Goingarijp, Andriesje (wed. Roelof Jacobs de Ree), boerin Eesterga, Johannesje (vrouw van Sikke Gosses Palsma, scheepstimmerman Heeg), wijlen Klaas (vader van Tjitske, boer Goingarijp, Akke, vrouw van Folkert Tjerks Huitema, idem Heeg en Geeske Klazes Rypkema, vrouw van Klaas Johannes Atsma, te Follega) en wijlen NN(=Marike) Tjitskes Rypkema (moeder van Tjitske Hendriks Vos, schoenmaker Joure). Saldo fl. 11.320,91. - bijgevoegd is verzoek dd. 23/12/1862 van Reinske Buddes Koopmans (wed. Libbe Bonnes Bouma), winkeliersche Joure, als dochter en erfgenaam van Afke Willems Bosma, overleden Ouwsterhaule 24/10/1860, die een volle zuster was van op 10/12/1862 overleden Wiebe Willems Bosma, wednr. en vruchtgebruiker van Grietje Tjitskes Rypkema, om afschrift te krijgen van deze memorie.
Overledene
Grietje Tjitskes Rypkema overleden op 11-06-1850 wonende te Ouwsterhaule
 
Rijpkema, Grietje Tjitskes (I2715)
 
311 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 275
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; weduwnaar van Trijntje Tjerks v.der Meer; man van Elisabeth Sybrens Zwart (gehuwd in 1812: erft testamentair 1/4); vader van Tjerk, boerenknecht, Antje, boerendienstmeid en Marijke Johannes Hooghiemstra (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, slager Wytgaard) (allen uit 1e huwelijk). Saldo fl. 2.258,68.

Overledene
Johannes Botes Hooghiemstra overleden op 07-12-1828 wonende te Wartena
 
Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
312 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 283
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

51 jaar (geboren 1793 te Joure); weduwe; moeder van Margje (vrouw van Sake Jelles Bosma, timmerman Follega), Froukje (vrouw van Luitzen Johannes Dooper, van boerenbedrijf Hommerts), Lodewijk, te Woudsend, Tjitske, boer Hydaard, Grietje en Ymkje Pieters Zwart.

Overledene
Hylkje Tjitskes Rypkema overleden op 29-07-1843 wonende te Heeg
 
Rijpkema, Hylkjen Tjitskes (I2731)
 
313 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Theodora (I244)
 
314 Meye is gestorven in aug. 1782 als Rooms Katholiek te Sint Nicolaasga. Rijpkema, Meye Tjitskes (I2654)
 
315 Na de lagere school werkte Meinze bij "omke" Johannes en de gebrs. Altenburg in Broek-Zuid bij Joure als boerenknecht. Hij volgde in die periode de landbouwcursus in Sint Nicolaasga.
Op 7 november 1946 moet hij in militaire dienst bij het bataljon Jagers in Ede. Van 30 mei 1947 tot maart 1949 diende Meinze in Nederlands-Indië bij de ondersteuningscompagnie die zorgde voor het vervoer van mortieren. Tijdens een tocht werd hij beschoten waarbij hij een kogel door zijn hoofd ging. Hij verloor daarbij zijn rechteroog, maar bracht het er "op wonderbaarlijke wijze" levend vanaf. Op maandag 14 september 1998 werd Meinze alsnog onderscheiden door burgemeester Kuiper van de gemeente Skarsterlân met het draaginsigne voor gewonden (zie foto ). Na de diensttijd volgde hij de Rijkslandbouwwinterschool in Sneek.
Op 1 december 1954 werd hij kassier van de Boerenleenbank. Na zijn huwelijk woonden zij op de Harddraversweg (nr. 1) te Joure. Later werd hij directeur van de Rabobank te Joure. Ter gelegenheid van zijn afscheid i.v.m. de VUT-regeling is door de Rabobank "Sneek-Joure" aan Meinze op 27 maart 1987 een receptie aangeboden. Deze receptie werd gehouden in Bowlingcentrum 't Haske te Joure. 
Hooghiemstra, Meinze (I242)
 
316 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Johannes (I246)
 
317 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F658
 
318 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F843
 
319 Na het overlijden van Anne heeft Minke vanaf 27 juli 1967 nog aan het Savelsebos, op nr. 53 gewoond. Hooghiemstra, Minke (I51)
 
320 Na het overlijden van Bote is Saapke per 15 september 1953 verhuisd van de Hogedijken nr. E 186 naar de Strobosserweg nr. E 167. Op 26 juni 1956 staat ze dan nog even ingeschreven op het adres Achterom C 246, vanwaaruit zij op 23 juli 1956 vertrekt naar het bejaardencentrum aan de Schilkampen nr. 6 te Franeker. Duipmans, Sabina (I567)
 
321 Na het overlijden van Johannes Georg vertrekt Minke uit Leeuwarden en gaat weer terug naar Dokkum en woont vanaf 28 mei 1935 aan de Waagstraat op nr. A 13. #Overlijdensdatum volgens gegevens persoonskaart!!!# Hooghiemstra, Monica Bernolda (I298)
 
322 Nooit zal Nieske de 2e wereldoorlog vergeten. Op een gegeven moment, terwijl zij de was op de bleek aan het neerleggen was, vielen er bommen op het erf van de ouderlijke boerderij. Door de luchtdruk kwam zij volledig onder de grond terecht, gelukkig met een goede afloop.  Hooghiemstra, Nieske (I239)
 
323 om 01.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
324 om 01.00 uur Kapper, Wijbe Eeltjes (I663)
 
325 om 01.00 uur Kapper, Jeltje Eeltjes (I665)
 
326 om 02.00 uur Kapper, Marijke Eeltjes (I667)
 
327 om 06.00 uur Kapper, Jacobus Eeltjes (I1517)
 
328 om 07.00 uur Kapper, Jacob Eeltjes (I666)
 
329 om 09.30 uur Kapper, Antje Eeltjes (I1519)
 
330 om 10.00 uur Kapper, Pieter Eeltjes (I1518)
 
331 om 12.15 uur van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
332 om 17.00 uur van der Kolk, Johannes Hessels (I659)
 
333 om 23.30 uur Kapper, Beitske Eeltjes (I664)
 
334 om acht uur s'avonds Westra, Beitske Pijters (I1516)
 
335 om acht uur s'avonds Westra, Beitske (I1774)
 
336 om drie uur s'ochtends Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
337 om half drie s'middags van der Kolk, Anna Hendrika (I791)
 
338 om half tien s'avonds van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
339 om half vijf s'middags van der Kolk, Hessel Botes (I645)
 
340 om half vijf s'ochtends van der Kolk, Cornelia (I1787)
 
341 om negen uur s'avonds van der Kolk, Folkert Botes (I649)
 
342 om tien uur s'avonds van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
343 om zes uur s'ochtends van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
344 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Huitema, Jan Theodorus (I338)
 
345 ongehuwd, om 14.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
346 Ook Gesina trekt haar twee boers achterna en laat zich op 15 juni 1897 te Franeker inschrijven. Na omzwervingen (o.a. Harlingen en Groningen) woonde Gesina haar verdere leven in Leeuwarden. In Leeuwarden heeft zij in de Hobbemastraat op nr. 5 gewoond. Op 21 maart 1939 gaat ze in de Hondecoeterstraat op nr. 59 wonen. Op 31 maart 1941 gaat ze weer terug naar de Hobbemastraat, maar dan gaat ze op nr. 3 wonen. Vanaf 2 oktober 1963 woonde ze nog op Achter de Hoven nr. 268. Hooghiemstra, Gesina Baukes (I296)
 
347 Op 1 augustus 1921 vertrokken Anne en Minke uit Lemsterland en lieten zij zich in Amsterdam inschrijven. Na aanvankelijk op diverse adressen gewoond te hebben, vestigden zij zich per 28 april 1933 aan de Prins Hendrikkade op nr. 105. Op 29 juni 1942 verhuisden zij naar de Haarlemmerdijk nr. 21, twee hoog. Een goed half jaartje later, op 2 februari 1943 vertrekken ze naar een bovenhuis op het adres Spreeuwenpark nr. 21. Gort, Anne (I1150)
 
348 Op 22 december 1656 is Andries Pieters curator over het weeskind Pieter Hessels, voor scheiding moederlijke goederen, in 1683 afgedaan, waarbij Gerrit Lolckes als getuige. #IDA 37-270# Lolcke Hessels en Fook Hessels, echtgenote van Albert Hieltjes te Wartena, bij absentie van haar man indeze gesterkt met haar genoemde broer, Hylke Jenties als moeder en Tutrix over hun kinderen bij wijlen Feije Hessels en Antie Hessels als moeder en Tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen Pieter Hessels beide in deze gesterkt met hun tegenwoordige mannen, tezamen erfgenamen van wijlen Hessel Lolckes. Lolcke Hessels verklaart dat het relique tot 456 cg bedraagt, belove tezamen ick voornamelijck (Lolcke Hessels) dat deze telling neffens allen een ieder en speciaal neffens de kinderen van mijn genoemde broers voor goede betaling zal verrekenen. Een en ander is ondertekend door: Lolcke Hessels, Fook Hessels, Hylcke Jentes, Gerrit Jolles en Saepe Hommes. Lolcke Hessels wonende te Wartena bekenne van Aggeus Nicolai, secr. Idaarderadeel te hebben ontvangen etc.etc. met ondertekening van zijn merk. (IDA 53-38v. 15 mei 1693, weesboeknr. 36)  Lolckes, Hessel (I515)
 
349 Op 26 november 1844 staat tussen de Besluiten van de Gemeente Leeuwardenonder punt 20 het volgende vermeld:
Overgaande tot de benoeming van eenige ontbrekende spuitgasten, bij de brandweer alhier, is overeenkomstig de daartoe aan deze Vergadering gedane voordragt van het Collegie van Brandmeesters bij missive van den 25 dezer no. 80, besloten:
Tot Spuitgasten bij de brandspuiten te Leeuwarden, te benoemen, zooals geschiedt bij deze:
Pieter van Beemen
Jacob van der Veen
Hoseus Slaterus
G. Dijkstra
G. van der Wal
Bokke Bokkes!!!!
Laurens Eekhof
Hartog Mozes Kramer
En zal aan de benoemde personen de vereischte acte van aanstelling worden uitgegeven en tevens een afschrift van dit besluit worden gezonden aan Heeren Brandmeesters bovengenoemd. 
Bokkes, Bickor Petrus (I5)
 
350 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F825
 

      «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»