Documenten


Treffers 1 t/m 30 van 30     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
1649 Proclamatie uit 1649
1649 Proclamatie uit 1649
Aete Botes, schuitevaarder koopt een huis in Warga
Eigenaar/Bron: Proclamaties Ida inv.nr.: 55
Datum: 24 Apr 1649
 
2
1798 1e Pachtcontract uit 1798
1798 1e Pachtcontract uit 1798
Het eerste pachtcontract uit 1798 waarbij Johannes Botes, gesterkt door zijn vader Bote Abes, pachter (huurder) wordt van het Hooghiem. Johannes was toen 26 jaar oud. Ik neem aan dat Bote Abes garant moest staan voor Johannes Botes voor het betalen van de eerste huursom en daarvoor mede moest ondertekenen. Er wordt voor 160 florenen een Sathe met 39 pondematen (ongeveer 14,5 ha.) gehuurd voor een periode van 5 jaar van Arent Johannes van Sminia.
Op 5 februari 1802 wordt het 2e pachtcontract getekend, dan niet in het bijzijn van Bote Abes, maar in het bijzijn van echtgenote Trijntje Tjerks. In dit pachtcontract wordt dan ook voor het eerst gerept en geschreven over "Tjallehem of doorgaans 't Hooghiem genoemd". Hij betaalt dan ineens aan pacht 500 gulden.
In het pachtcontract van 22-08-1817 wordt gesproken over de huur van 70 pondematen (bijna 26 ha.) voor de huur van 580 gulden.
Als ik die huurbedragen vergelijk neem ik aan dat die oppervlakte ook al in 1802 van toepassing was.
Eigenaar/Bron: Ida inv.nr.: 329-03, bron: archief Van Helomastichting
 
3
1811 Naamsaanname Hooghiemstra
1811 Naamsaanname Hooghiemstra
Het document waarbij Johannes Botes op 27 december 1811 de achternaam van "Hooghiemstra" aannam. Dit is tevens de allereerste handtekening door een "Hooghiemstra" van onze Hooghiemstra tak is gezet.
 
4
1811DocumentnaamsaannamefamPaulusma
1811DocumentnaamsaannamefamPaulusma
Op 27 december 1811 liet Paulus Pieters in Bergum , de achternaam van Paulusma registreren bij het district Tietjerksteradeel, Canton Bergum. Waarschijnlijk koos hij deze achternaam ter ere van zijn moeder Wytske Paulus, die in 1810 was overleden.
 
5
1832 De eigendommen van Jorrit Broers
1832 De eigendommen van Jorrit Broers
De eigendommen van Jorrit Broers de Boer, zoals ze bij aanvang van het Kadaster in 1832 geregistreerd stonden. De totale oppervlakte bedroeg destijds 30.91.00 ha.
 
6
1832 De staat van eigendommen
1832 De staat van eigendommen
De kadastrale omschrijving van de percelen behorende bij het Hooghiem zoals ze bekend en in bezit waren bij de Van Heloma Stichting omstreeks 1832
Eigenaar/Bron: Ida inv.nr.: 329-03, bron: Van Heloma stichting
 
7
1832 Pachtland kadastraal
1832 Pachtland kadastraal
Het pachtland bij het Hooghiem naar de situatie omstreeks 1832
 
8
1836b Situatie pachtland Johannes Botes en eigendommen van zijn schoonvader Tjerk Hanzes van der Meer
1836b Situatie pachtland Johannes Botes en eigendommen van zijn schoonvader Tjerk Hanzes van der Meer
Een afdrukje van een oude kaart van Eekhoff omstreeks 1840. In het rood het pachtland van Johannes Botes Hooghiemstra. Het land van Tjerk Hanzes van der Meer is blauw ingekleurd. Eekhoff vermeldde destijds al de naam en plek van "Het Hooghiem" en de plek waar de schuilkerk stond. De RK schuilkerk stond naast en tegen de boerderij van Tjerk Hanzes van der Meer aan. Mooi is om te zien dat Eekhoff ook op details lette. Bij de poldersloot om de Jornahuisterpolder heeft Eekhoff 2 "Zetten" aangegeven. Een "zet" was een houten draaiplank over de sloot heen zodat voetgangers door de weilanden heen van het ene dorp Wartena naar het andere dorp Warga konden komen. Op een andere kaart van Eekhoff is bij "Het Hooghiem" een "Overzet" aangegeven. Dat was een plek waar men met een bootje naar de overkant kon worden gebracht. Alleen al op dit kaartje zijn een tiental molens terug te vinden. Johannes Botes werd op vrij jonge leeftijd boer en zal dus weinig ervaring hebben gehad. Waarschijnlijk heeft hij veel van zijn buurman en schoonvader kunnen leren.
 
9
1843 Prentje eerste Heilige Communie van Geeske Wouters Huising in 1843
1843 Prentje eerste Heilige Communie van Geeske Wouters Huising in 1843
Datum: 1843
 
10
1845 Overlijdensakte Wiebe Lykles à Nijholt
1845 Overlijdensakte Wiebe Lykles à Nijholt
De 1e keer dat de achternaam à Nijholt verschijnt. Hier dus nog zonder de e! Het gezin woonde toen blijkbaar in Bolsward. Bij de aangifte van het overlijden van Wiebe Lykles in 1845 schreef de ambtenaar van de gemeente Bolsward de achternaam als "à Nijholt". Later, in 1871, in de trouwakte van Bonne Lykles met Sjuwke Bosma werd onder ede van moeder Reinskje Koopmans en zoon Bonne een correctie toegepast zodat de achternaam officieel werd aangepast naar "à Nijeholt" (dus met e !) en de voornaam van "Rinske" werd gewijzigd in "Reinskje".
 
11
1851 Kopie Kadastrale Legger
1851 Kopie Kadastrale Legger
Hierbij een kopie van de kadastrale legger waarop de eigendommen vermeld stonden van Tjerk (art. 290) en Lodewika (art. 291). Duidelijk is dat het boerderijtje aan de Gele Eker op slechts 240m2 ondergrond op beider naam stond, ieder voor de helft. Daarnaast is Tjerk Johannes nog voor 1/12 eigenaar van meerdere percelen grond in de Jornahuister polder (ook wel "de Lytse Mar" genaamd, met een totale oppervlakte van een kleine 32 ha. De percelen behoorden tot de boedel en erfenis van de op 26 mei 1836 overleden pake Tjerk Hanzes van der Meer, vader van de eerste echtgenote van Johannes Botes, Trientje Tjerks van der Meer. Op 14 november 1846 is de laatste hypotheekinschrijving en wordt rechts daarvan verwezen naar de art. 1223, 1230 en 1254 BW, de reden waarom alle eigendommen in beslag zijn genomen en daarom doorgehaald zijn in de Kadastrale Legger.
 
12
1885 Het leven in Joure
1885 Het leven in Joure
Een "live-verslag" van een wandeling door Joure in augustus 1885 door Adila, die een reisje maakte langs de lijnen der Nederlandsche Tramwegmaatschappij.
Datum: augustus 1885
 
13
1893 Trouwkaart van Wouter en Janke
1893 Trouwkaart van Wouter en Janke
 
14
1893 Uit het trouwboekje van Bauke Hooghiemstra en Maria Huisman
1893 Uit het trouwboekje van Bauke Hooghiemstra en Maria Huisman
Datum: 30 Nov 1893
 
15
1895 Eeltje de Boer op 24 jarige leeftijd naar Amerika
1895 Eeltje de Boer op 24 jarige leeftijd naar Amerika
 
16
1897 Geboorteregister Geertje Herrema
1897 Geboorteregister Geertje Herrema
Inschrijving geboorte Geertje.
 
17
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
Bevolkingsregister met inschrijving van Eeltje op 19 juli 1902 en weer de uitschrijving op 12 mei 1903 uit het register.
 
18
1909 Leeuwarder Courant van 27 januari 1909
1909 Leeuwarder Courant van 27 januari 1909
Bericht over ongelukken op het ijs. Ook daags ervoor en erna werden meerdere berichten gemeld over ongelukken op het ijs. Blijkbaar was de dooi ingevallen. In dit bericht wordt melding gemaakt van de verdrinking van Klaas Rijpkema. Ook de boerenknecht van de Rijpkema's is toen verdronken hetgeen tot nu toe niet bij ons bekend was.
 
19
1910 Overlijdensaangifte
1910 Overlijdensaangifte
Aangifte bij de gemeente van het overlijden van Bauke
 
20
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
Datum: 1911
 
21
1921 Bernardus Carolus Mulder
1921 Bernardus Carolus Mulder
De heer W.G. Poiesz (kleinzoon van Thijs Mulder) meldde mij het volgende: Misschien een gekke vraag maar ik vond het zo bijzonder dat 2 broers uit Steggerda helemaal in Oosterwierum aan het werk zijn geweest.

Na het overlijden van Broer Lolkes heeft Agatha het boerenbedrijf voortgezet met het inhuren van boerenknechten. In het Dienstbodenregister: Molenaar – Rahden is terug te vinden dat deze 2 broers (Thijs Arnoldus Mulder en Bernardus Carolus Mulder) uit Peperga ook op de boerderij werkzaam zijn geweest.
 
22
1921 De geschiedenis van 'De Boksmolen'.
1921 De geschiedenis van "De Boksmolen".
Eigenaar/Bron: De Nederlandse Molendatabase
 
23
1921 Thijs Arnoldus Mulder
1921 Thijs Arnoldus Mulder
De heer W.G. Poiesz (kleinzoon van Thijs Mulder) meldde mij het volgende: Misschien een gekke vraag maar ik vond het zo bijzonder dat 2 broers uit Steggerda helemaal in Oosterwierum aan het werk zijn geweest.

Na het overlijden van Broer Lolkes heeft Agatha het boerenbedrijf voortgezet met het inhuren van boerenknechten. In het In het Dienstbodenregister: Molenaar – Rahden is terug te vinden dat deze 2 broers (Thijs Arnoldus Mulder en Bernardus Carolus Mulder) uit Peperga ook op de boerderij werkzaam zijn geweest.
 
24
1940 Het overlijdensbericht van Lolke Broers de Boer
1940 Het overlijdensbericht van Lolke Broers de Boer
Lolke Broers heeft in 1927 zijn gezin verlaten en is naar Duitsland getrokken waar hij van boerderij naar boerderij trok om zich als melker/boerenknecht in zijn onderhoud te voorzien. Jarenlang is er gezocht waar en wanneer hij was overleden. Uiteindelijk is het bericht van overlijden tussen de spullen van zijn jongste dochter teruggevonden. Het overlijden van Lolke Broers is tot dusver niet in de bevolkingsregisters terug te vinden.
 
25
1943 Nadere informatie over het overlijden van Lolke Broers de Boer
1943 Nadere informatie over het overlijden van Lolke Broers de Boer
Blijkbaar is er in de oorlog nog nadere informatie opgevraagd over de omstandigheden waaronder Lolke Broers de Boer is overleden. Bijgaand het antwoord.
 
26
1947 Uittreksel Wouter Bonifatius Franciscus
1947 Uittreksel Wouter Bonifatius Franciscus
Het uittreksel door Wouter opgehaald bij de gemeente omdat hij zijn middenstandsdiploma had gehaald.
 
27
1949 Trouwkaart Jan Hooghiemstra en Johanna Kingma
1949 Trouwkaart Jan Hooghiemstra en Johanna Kingma
 
28
1967 Brand voormalige boerderij 'It Heechhiem'.
1967 Brand voormalige boerderij "It Heechhiem".
Het artikel van 12 juli 1967 over de brand op de voorpagina van de Leeuwarder Courant. Zoals het commentaar al aangeeft was de brand tegen de avond van 11 juli ontstaan.
Eigenaar/Bron: Leeuwarder Courant
Datum: 1967
 
29
1987 Aankondiging afscheid Meinze Hooghiemstra
1987 Aankondiging afscheid Meinze Hooghiemstra
Ter gelegenheid van het afscheid van Meinze Hooghiemstra bij de Rabobank werd hem een receptie aangeboden.
 
30
1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
Een overzicht van hoe de pachtlanden qua gebruik tussen de jaren 1800 en 1840 bij het Hooghiem hebben gelegen. Frappant is dat het slotenpatroon, ondanks een ruilverkaveling, nog steeds bijna overeenkomt met de situatie in 1832. In 1832 was er echter nog geen directe verbindingsweg (zie luchtfoto) tussen Warga en Wartena. De weg is omstreeks 1870 aangelegd. Voor die tijd liep de verbinding destijds door de weilanden en over de kades naar het andere dorp