Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 408

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 De uitvaartdienst werd gehouden vanuit de Pauluskerk aan de Meerstraatte Emmen. Hooghiemstra, Hendrikus (I574)
 
152 des namiddags om half twee Bokstra, Pietertje (I138)
 
153 Dirkje is dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman in de Midstraat(nr.73). #hoort Dirkje hier wel? zie kaarten bevolkingsregister.# Hooghiemstra, Theodora (I151)
 
154 Dirkje Jans vestigde zich per 6-10-1852 in Joure. Noppert, Theodora Jans (I115)
 
155 Doeke en Geeske woonden in Dokkum aan de Vleesmarkt (nr. D30). Op 25 september 1959 laten zij zich inschrijven aan het Achterom C 247. Per 1 januari 1969 wordt het adres voor Geeske gewijzigd en komt zij op Hogepol nr. 30 te wonen.  Posthuma, Doeke (I1216)
 
156 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Flapper, Dominicus Jitte (I1039)
 
157 Doopdatum is geverifieerd via DTB Ameland. Metz, Janke Hanzes (I454)
 
158 doopnaam Fabianus Jorrits, Foppe (I3053)
 
159 Doopnamen Elisabeth Helena Maria. Caelers, Elisabeth Helena Maria (I414)
 
160 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Ypma, Theodora Geertruida Johanna (I1405)
 
161 Duwke overleed om 14.00 uur. van der Kolk, Duwke Hessels (I607)
 
162 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Heiko Johan Henricus (I730)
 
163 Elisabeth is o.a. dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman wonendeaan de Midstraat 73 te Joure. Van 15-05-1907 tot 28-09-1907 werkt zij inSneek. Hooghiemstra, Elisabeth (I141)
 
164 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Elizabeth (I268)
 
165 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lem, Emma Susanne Nicoline (I2501)
 
166 en omstreeks 1930/1931 opnieuw begraven op de R.K. Begraafplaats teJoure. Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
167 Fedde noemt zich bij naamsaanname "Van der Werf" vanwege de helling in Wartena. Johannes Botes en Trienke Tjerks worden bij het huwelijk van Fedde en Dieuwke voor het eerst samen vermeld. Zij waren namelijk beide getuige bij dit huwelijk. Fedde overleed om 18.00 uur. Botes (VAN DER WERF), Fedde (I71)
 
168 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Rose Telma Greetje (I2500)
 
169 Franciscus en Susanne Sophie woonden in Amsterdam aan de Ruijsdaelkadenr. 257 (3 hoog). Op 27 januari 1955 verhuisden zij naar de Orteliuskadenr. 86. Dit pand verlieten zij op 27 april 1972 om zodoende en vervolgens in de Reimerswaalstraat (nr. 5) te kunnen wonen. Franciscus was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de heilige Gregorius de Grote. In leven is hij bestuurslid geweest van Woningbouwvereniging "Het Oosten". Hij is bijgezet in het familiegraf. Hooghiemstra, Franciscus (I314)
 
170 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Franciscus Henricus Bonifatius (I1411)
 
171 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F363
 
172 Frappant is dat Hieltje ook in Leeuwarden, in de Breedstraat gedoopt is, met als doopgetuige Feijke Baukes Wartena, #aldus de gegevens van pastoor Wartena te Bolsward, maar volgens hem is dit op 9 october!! 1771 gebeurd. Verifië‰ren!#
Volgens de gegevens is Hieltje "plotseling" overleden. Hieltje was ten tijde van haar overlijden ongehuwd. 
Bokkes, Hieltjen (I13)
 
173 Friese militairen onder Napoleon
Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
Datum: 1815

Bijzonderheden:
Romkes, Pieter Klazes boerenarbeider, geb. 1792 doop RK Wytgaard 29.01.1792, wonende te Mantgum, zoon van Klaas Cornelis Romkes en Anne Harmens lichting 1813 mairie Rauwerd; plaatsvervanger voor Bouwe Broers de Boer (geb. 1792) te Irnsum; krijgsmachtonderdeel onbekend; is eind 1813 nog niet teruggekeerd Bronnen: Tresoar toegang 8/4069.517; OA Rauwerderhem ongenummerde doos met opschift: Militie Franse Tijd, Journaal van de maire van de gemeente Rauwerd dienende tot inschrijving van manspersonen van 17-45 jaar etc., bij Bouwe Broers de Boer
 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
174 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Friso Rindert (I1957)
 
175 Geertruida Johanna Maria was slachtoffer van het oorlogsgeweld tijdenshet bombardement van Venray. van der Borg, Geertruida Maria Johanna (I727)
 
176 Gegevens o.a. verkregen vanaf bidprentje. Sinnema, Rinze Lucas (I668)
 
177 Gegevens o.a. verkregen vanaf bidprentje. Sinnema, Wybe Rinzes (I670)
 
178 Gegevens zie IDA-37 (Oud IDA-I9) Feije (I1990)
 
179 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vogelaar, Gosling (I199)
 
180 Gosse Wybes is in 1700 meyer met Sytse Wybes over 72 pondemaat van Sate Emckema te Wartena (stemnr. 7). Hij wordt in 1687 genoemd als naastligger (c.s.) ten oosten van 13 mad miedlanden, "'t Ertlandt" genaamd, die dat jaar gekocht wordt door Jan Hessels te Wartena (IDA56-391b).
Op 15 mei 1695 compareerde Wybe Jetses als grootvader over de vier kinderen van wijlen Pijtie Dircks bij Gosse Wybes in echte verwekt. Gosse Wybes hertrouwt Hendrickje Gerrijts. Het betreft een akkoord overscheiding en deling van goederen, waarbij Gosse Wybes zich verplicht aan ieder van zijn vier kinderen, wanneer ze hun zelf kunnen of menen te kunnen redden 100 gg uit te keren. Verder om hen behoorlijk te onderhouden en iets te laten leren. Op 20 januari 1696 verklaart Lolcke Gerrijts als man en voogd over Antie Gosses dat schoonvader Gosse Wybes hem deze 100 gg heeft voldaan. (IDA 43-79) #te bevragen bij Schaafsma#
(Gegevens overgenomen van Schaafsma)  
Wybes, Gosse (I367)
 
181 Hans Tjerks van der Meer overleed om 17.30 uur. #Volgens het bevolkingsregister te Grouw komt in mei 1857 ene Trijntje-Hanzes van der Meer inwonen. Zij is dan weduwe en is geboren op 09-01-1832!!!# van der Meer, Hans Tjerks (I609)
 
182 Hendrik Kramer richtte in 1901 in Joure het vervoersbedrijf "LIBRA" op. Eerst met een stoomschip over water en later ook over de weg met vrachtwagens. In de jaren 30 namen zijn zonen Hendrik en Hijlke het bedrijf van hun vader over. In 1952 splitste Hijlke zich af en startte een eigen vervoersbedrijf met de F.R.E. Het Libra-bedrijf werd in 1965, vlak na het overlijden van Hendrik, verkocht. Kramer, Hendrik Hendriks (I2859)
 
183 Hessel is geboren om 23.30 uur.  van der Kolk, Hessel Wijbes (I640)
 
184 Hessel is om 05.00 uur geboren. Langhout, Hessel (I654)
 
185 Hessel Jans noemt zich bij naamsaanname "De Jong". Jans, Hessel (I598)
 
186 Hessel Lolckes boerde op "Het Hooghiem" onder Wartena. Lolckes, Hessel (I84)
 
187 Hessel neemt de naam van der Kolk aan. (zie akte, bijlage 1). Hessel is in 1855 weduwnaar en woont dan tot zijn overlijden bij dochter Ydje in. Botes (VAN DER KOLK), Hessel (I70)
 
188 Hessel werd om 16.00 uur geboren. Boersma, Hessel (I796)
 
189 Hessel Wijtses is overleden door verstikking Wijtses, Hessel (I541)
 
190 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Franciscus Theodorus (I733)
 
191 Het gezin is in januari 1951 geëmigreerd naar Australië. Zijlstra, Bernard (I1340)
 
192 Het gezin vertrekt volgens het bevolkingsregister te Joure per09-06-1884 naar Woudsend. Omdat Jacobus schipper was woonden Minke enJacobus op het schip. Laagland, Jacobus (I218)
 
193 Het gezin woonde in de Boterstraat op nr.2 te Joure, het pand waar laterde fam. T. Gorter woonde. Hooghiemstra, Bauke (I122)
 
194 Het gezin woonde in de jaren zestig aan de Bûtsingel te Joure Gezin F319
 
195 Het gezin woonde tot augustus 1964 te Joure in de Hobbe van Baerdtstraat op nr.37. De woning aan de Hobbe van Baerdtstraat (in 1933 nog "Simonsteeg") is in opdracht van Bruno en Wietske in 1933 gebouwd. Even na de oorlog was de hypotheek afbetaald. Bruno overleed een poosje later tengevolge van een hersentumor. Wietske bleef achter met negen kinderen. De oudste, Hijlke, was veertien jaar, de jongste, Jouke, was anderhalf jaar oud. Wietske heeft het destijds kunnen bolwerken omdat ze haar enige sociale zekerheid, ze had n.l. geen woonlasten meer, koesterde.  Hooghiemstra, Bruno (I21)
 
196 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F653
 
197 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F654
 
198 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F389
 
199 Het was een drukke dag op het gemeentehuis te Joure. De gemeenteambtenaar moest op de trouwdag van Hijlke en Reinskje nog 10 huwelijken voltrekken. Ook de jongste zus van Reinskje, Antje, stapte deze dag, met Joeke Schepen, in het huwelijksbootje.  Gezin F4
 
200 Hijlke had reeds een woning gekocht voordat hij trouwde, met de bedoeling om hier met zijn ouders te gaan wonen. Hij kocht van Arjen B.de Jong, ook kastmaker, het perceel kadastraal bekend als Joure sectie A nr.2951 aan de Vissteeg. De akte werd gepasseerd op 8 december 1900. Het was een overeenkomst met hypotheek. Het pand werd gekocht voor f 1.100,-. Hijlke betaalde f400,- ineens en het resterende bedrag lost hij … f50,- per jaar af, tegen een rente van 4%, beginnende op 1 november 1901 (zie bijlage ). Het gezin woonde in de Vissteeg op nr.21 in Joure tot het overlijden van Reinskje. Na het overlijden van Reinskje woonde Hijlke in het Theresiahuis aldaar. In de laatste jaren van zijn leven dementeerde Hijlke. Hooghiemstra, Hijlke (I33)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Volgende»