Aantekeningen


Treffers 451 t/m 500 van 504

      «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
451 Tjeerd Grabal was van beroep schoenmaker. Grabal, Tjeerd (I3750)
 
452 Tjeerd was van beroep goudsmid. Rekers, Tjeerd (I3866)
 
453 Tjerk en zijn gezin woonden vanaf 18 augustus 1953 aan de Verlengde Schrans (op nr. 75). Op 1 maart 1955 verhuisden zij naar de Cornelis Trooststraat nr. 14b. Vanaf 29 juli 1957 wonen ze aan de Harlingerstraatweg, op nr. 27. Hooghiemstra, Tjerk (I257)
 
454 Tjerk is om 17.00 uur geboren. van der Meer, Tjerk (I613)
 
455 Tjerk is opgegroeid bij het gezin van Yeb Boersma en Wytske de Boer. Douma, Tjerk Pieter (I3504)
 
456 Tjerk koopt op 19 maart 1921 bij akte 1729/93 (zie bijlage ) de percelen Akkerwoude G 13 (een aandeel in de toegangsweg), 14 en 1429, plaatselijk bekend als "de Boksmolen" voor f3800,-. Het perceel was gesitueerd (zie bijlage ) tussen het Dokkumer Grootdiep en de Stroobosser Trekvaart onder Dokkum. Dit gebied wordt nu voornamelijk als industrieterrein gebruikt. Het pand is destijds enige tijd na aankoop gesloopt.
Tjerk ging op 10 maart 1880 in militaire dienst en werd toen ingedeeld bij het 1e regiment Infanterie. Hij was 1.750 meter groot, had blauwe ogen, ovaal gezicht, hoog voorhoofd en bruin haar. Bij in dienst treding was hij arbeider.  
Hooghiemstra, Tjerk (I286)
 
457 Tjerk vertrekt op 4 mei 1953 naar de gemeente Baarderadeel. Hij verhuisde in 1964, dan nog als boerenarbeider, naar Broek-Zuid (gemeente Doniawerstal) bij Joure, waar hij boerde met zwager Piet Altenburg in een maatschap. In 1977 wordt hij zelfstandig boer te Haskerdijken. In 1981 gaat hij een maatschap aan met zijn zoon Jan die daarna in 1986 zelfstandig verder gaat. Hij woonde aan de Bielzen nr.23 te Heerenveen. Hooghiemstra, Tjerk (I238)
 
458 Tjerk was groenteman en had zijn winkel op het eind van de Torenstraat(nr. 8). Ik kan mij nog herinneren dat hij met zijn kleine, slanke en gedrongen gestalte de groentekar voortduwde. Vanaf 14 mei 1971 woonde hij in de Uilke Boonstralaan op nr. 29. Hooghiemstra, Tjerk (I157)
 
459 Tjerk werd om 21.00 uur geboren. van der Meer, Tjerk (I610)
 
460 Tjerk woonde in Joure in de Bouwmanssteeg, waar hij "onder het afdakje" zijn schoenmakersbedrijfje had.
Op 13 november 1900 vertrekt Tjerk naar Hengelo(O). Toch trouwt hij in 1906 in Joure. Het gezin vertrekt op 11 april 1910 naar Zwolle. Op 25 maart 1911 wordt het gezin ingeschreven in Zutphen, waar ze aan de Beekstraat op A6 en de David Evekinkstraat E3 hebben gewoond. Op 25 januari 1916 vestigt hij zich van uit Zutphen in Enschede, waar hij eerst aan de Borkentsgang nr. 24 woont en vervolgens op 15 november 1923 naar de De Bouterstraat nr. 16 verhuist.

Tjerk werd vrijgesteld van de dienstplicht. Na hermeting werd hij toch te klein bevonden. Hij was slechts 1,436 meter lang. Ten tijde van de keuring voor de militaire dienst op 15 december 1892 was hij schoenmakersknecht. Waarschijnlijk was bij de meting wel duidelijk dat Tjerk afgekeurd zou worden. Men heeft namelijk destijds niet meer de moeite genomen om de overige van zijn uiterlijke kenmerken over de kleur van zijn haar, ogen, vorm van zijn gezicht en kin, nog in het militie-register te vermelden.
 
Hooghiemstra, Tjerk (I48)
 
461 Tjibbe was scheepstimmerknecht. de Vries, Tjibbe Jacobs (I2545)
 
462 Tjitte behoorde in 1901 tot de 9e lichting maar is buiten oproeping zijnde gebleven.
Hij verhuisde op 23 april 1928 naar Engwirden (annex Heerenveen). Op 1 juli 1934 vestigde hij zich aldaar in Terband op nr. 335.
13 mei 1939 trok hij naar Parrega nr. 33. Dit adres werd op 28 september 1949 vernummerd en werd zodanig bekend als Trekweg nr. 4 te Parrega.
Van hieruit vertrok hij per 12 mei 1951 naar Tjerkwerd, Jousterperweg nr.2a.
7 augustus 1952 vertrok hij naar de Secr. Haitsmalaan nr. 43. Zijn laatst bekende adres, Nieuwmarkt nr. 6 te Bolsward, betrok hij op 19 februari 1972.  
Bouwhuis, Tjitte Ages (I207)
 
463 Toen Bernard nog in Nederland woonde was hij meubelmaker van beroep. Het gezin is in januari 1951 geëmigreerd naar Australië. Zijlstra, Bernard (I1340)
 
464 Toen de familie Zijlstra nog in Nederland woonde was haar roepnaam Greetje. Zijlstra, Margaretha Wietske (I2473)
 
465 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jouke Jan (I32)
 
466 Toen Wilhelmus Joannes op 54 jarige leeftijd overleed was hij van beroep pakhuisknecht. Elsbeek, Wilhelmus Joannes (I2689)
 
467 Trijntje is om 21.00 uur geboren. Volgens de geboorteakte was vader Tette "uitgetrokken als plaatsvervanger bij de mobiele schutterij". Zodoende hebben Bote Hessels van der Kolk en Wijbe Hilles Feenstra de aangifte gedaan. Langhout, Trijntje (I652)
 
468 Trijntje werd om 14.00 uur geboren. Boersma, Trijntje (I798)
 
469 Trijntje werd om 18.00 uur geboren. Getuige bij de aangifte was Johannes Sieberens Zwart, oud 37 jaar en schipper te Wartena. Zij overleed om 01.00 uur. van der Kolk, Trijntje Wijbes (I638)
 
470 Trijntje werd om 20.00 uur geboren. van der Meer, Trijntje (I611)
 
471 Trijntje werd s'nachts om 1.00 uur geboren. Ze verlaat in mei 1856 de gemeente en vestigd zich te Bayum, gem.te Hennaardeadeel. Langhout, Trijntje (I653)
 
472 Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St. Nicolaasga)
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 01-07-1798
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Reinert Cobus

Bruid
Merte Lucas

 
Gezin (F963)
 
473 Uit gegevens uit de oude kadastrale legger blijkt dat het (nu nog steeds bestaande) pand aan de Gele Eker nr.20 te Warga (kadastraal Warrega sectie A nr.172) in mei 1839 op naam stond van Tjerk en Lodewika, elk voor de helft eigenaar. Er wordt geleend voor een verbouw van het pand. Na nieuwe leningen vindt op 14 november 1846 op grond van art.1223 BW (zie bijlage ) gedwongen verkoop plaats. Op 7 mei 1850 (zie bijlage ) koopt Tjerk Johannes vlees bij de "publieken verkoop van vijf runderen, afkomstig van de stal van Jelle Johannes Meersma, landbouwer te Warga,en op hoger bevel gedood ter oorzake van de besmettelijke longziekte en zulks ten verzoeke enz".
Deze akte versterkt mijn vermoeden dat Tjerk Johannes eerder hetzelfde is overkomen als Jelle Johannes Meersma, maar een direkt bewijs hiervoor heb ik nog niet gevonden.
Volgens het bevolkingsregister te Grouw laten Tjerk, Lolkje (Lodewika) en de kinderen Bauke, Bote en Minke zich op 12 mei 1851 overschrijven naar de gemeente Dantumadeel. Bote is dan schoolleerling. De oudste zoon, Johannes Tjerks, werkt dan dus al in Rinsumageest. In de huwelijksakten van de zonen Johannes Tjerks (in 1853) en Bauke (in 1856) wordt Rinsumageest als woonplaats opgegeven. In het bevolkingsregister te Joure worden vermeld als inwonenden: #datum nazoeken# Luitzen Epkes Huitema, geboren 12-12-1841, niet verwant, klokmakersknecht, en Johannes Hijlkema, geboren 11-03-1839, neef, schoenmakersknecht. De naam "Epkes" komen we ook tegen bij een neef van Tjerk Johannes, n.l. bij Bote van der Werf te Irnsum. Bote van der Werf is getrouwd met Antje Epkes. Vermoedelijk heeft Tjerk Johannes tijdens zijn verhuizing een bezoek gebracht of een stop gemaakt in Irnsum. Daar vandaan is Luitzen meegetrokken naar Joure. 
Hooghiemstra, Tjerk Johannes (I53)
 
474 Uit: Het Register der Notulen van de Mairie der Stad Leeuwarden.

Zaturdag den 27 april 1811
Door de Heer Maire gecommuniceerd zijnde eene op den 25 dezer aan den Heer Prefect geschrevene missive omtrent zekere Fedde Bokkes welke uithoofde van afwezendheid niet in het register der Conscriptie was ingeschreven.
Is dezelve onder dankbetuiging aan den Heeren Maire geapprobeerd en breder geï‹nsureerd in het register Uitgaande Brieven.
Fedde Bokkes werd destijds opgeroepen om zich te melden op het gemeentehuis te Leeuwarden maar volgens het bovenstaande is hij niet verschenen! M.a.w. Fedde is er zeer waarschijnlijk tussenuit gepiept ter voorkoming dat hij zou moeten dienen in het Franse leger. #Om hem ooit weer ergens te traceren wordt nu wel problematisch!!# 
Bokkes, Fedde (I16)
 
475 Van beroep: gardenier Blumers, Bernardus Hendriks (I3876)
 
476 Van de Stichting "Groenegraf.nl" ontving ik d.d. 26 mrt 2016 de volgende vraag:

Op uw mooie website heeft u een foto afgebeeld van Lolke Nijholt en Johanna Hooghiemstra. Onze stichting (Stichting Groenegraf.nl) brengt de geschiedenis van het Eemland in beeld, met name oude inwoners van Baarn. Op onze site staan de begraafgegevens van Lolke en Johanna. Zie http://groenegraf.nl/resultnw.php?id=13630

Zouden wij uw foto in onze beeldbank mogen plaatsen? Uiteraard met bronvermelding.
 
Nijholt, Lolke (I1228)
 
477 Vermoedelijk werkte Boote Abes als jong gesel reeds op de werf van Lolcke Gerrits. Blijkbaar voldeed hij goed. Door het huwelijk van Boote met een kleindochter van de "Koning van Wartena" en het feit dat Boote een kleinzoon van de zwager van deze Lolcke Gerrits was is blijkbaar besloten om de werf aan hen over te laten, waardoor de werf in de familie bleef. In een akte van 1 april 1771 noemde Boote zichzelf meester scheepstimmerbaas. Op de werf in Wartena werden boten voor heel Friesland gemaakt. Ik heb bijlbrieven teruggevonden waarbij o.a. aan klanten uit Bakkeveen en Menaldum. In het hoofdkantoor van Douwe Egberts in Utrecht staat een model van een kofschip waarvan het origineel ook op de werf in Wartena gebouwd is. Abes, Boote (I66)
 
478 Via deze familie Dijkstra komen wij regelrecht bij de wereldberoemde kunstrijdster Sjoukje Rosalie Dijkstra terecht. Dijkstra, Fettje Sjoukes (I1715)
 
479 Volgens de gegevens heeft Janke na het overlijden van Wouter in Den Bosch gewoond. Per 4 mei 1934 keert zij dan weer terug naar Friesland, alwaar zij zich per voornoemde datum aan de Leeuwarderweg nr. 3 te Sneek heeft gevestigd. Erich, Janke (I311)
 
480 Volgens de gegevens uit de overlijdensakte is Feijkje ongehuwd gebleven. Bokkes, Feijkje (I20)
 
481 Volgens de overlijdensakte is Huite des morgens ten zeven ure gestorven. Hij was ongehuwd. Bokkes, Huite Johannes (I1484)
 
482 Volgens een akte van 26-02-1714 wonen vanaf 1686 Tieerd Aetes en Griet Jelles in het 1e huis aan de Hilleburen.# (Procl. 26-02-1714)#
Volgens een akte van 03-01-1696 leent Bonne Rienx te Grouw op 06-09-1696 180 Carolyguldens van "Tjeerd Aetes te Warrega als erfgenaam van sijn vader Aete Botes". In dezelfde akte wordt een zekere Ruijrdt Wijbes genoemd, waarschijnlijk als borg. #IDA. Hypotheken R5. fol. 437 #  
Ates, Tieerd (I850)
 
483 Volgens het bevolkingsregister vertrekt Jozeph op 6 augustus 1949 naar Sneek. Hooghiemstra, Jozeph (I159)
 
484 Volgens het bidprentje is Trijntje op 6 augustus geboren. van der Kolk, Trijntje Wijbes (I638)
 
485 Volgens het register van inscheping vertrekt Eeltje op 24 jarige leeftijd (dus omstreeks 1895) naar Atkinson, Illinois in de VS. Hij wordt op 19 juli 1902 weer ingeschreven bij zijn ouders in Oosterwierum. Op 12 mei 1903 wordt hij dan weer uitgeschreven met de vermelding dat hij naar Hijdaard vertrekt. Hij is getrouwd op 9 mei 1903.  de Boer, Eeltje Broers (I2232)
 
486 Volgens overlevering had Bauke eigen boerderij en vee te Driesum. Na een veepest ging de helft van zijn veestand verloren. Een tijd later, toen hij weer met veeziekte werd geconfronteerd, raakte hij alles kwijt. Bauke is toen in loondienst gegaan bij Ypma die een grote boerderij had op de Hogedijken onder Dokkum. Hij woonde in het huis aan de Hoge Dijken waar later zijn zoon Bote in woonde.
Het was destijds traditie dat zonen het beroep van vader kozen, in deze situatie dus veehouder. Omdat zoon Wouter niet sterk was, adviseerde vader Bauke aan Wouter om timmerman te worden, en zo gebeurde. Wouter volgde de verschillende fases in het vak en werd zelfstandig timmerman-aannemer.
Bauke overleed s'avonds om elf uur. 
Hooghiemstra, Bauke (I57)
 
487 Volgens procl. Ida. nr. 233a op 27-01-1656 woont Abe Bootes c.u. in het 1e huis aan de Hilleburen. Dit pand moet volgens mevr. Rem uit twee woningen hebben bestaan. Voorzover bekend heeft Abe met zijn gezin hier in ieder geval tot 05-09-1683 gewoond. In een akte #Procl. Ida. 246b# van 27-02-1682 wordt vermeld dat Abe Botes koper is gebleven van 't huis bij't Kerkhof.  Botes, Abe (I108)
 
488 Watse is overleden tijdens de terugreis naar Warga. Hessels (Zwart), Watse (I680)
 
489 Wiebe Abes en Tjitske Andries kochten in november 1691 van Jacob Hilles een voor die tijd zeer royaal pand aan de Gele Eker (het nu nog steeds bestaande en zeer beeldbepalende pand op nr.2, zie foto's) te Warga, waar Wiebe het beroep van bakker uitoefende. Na het overlijden van Wiebe in 1717 zet Tjitske het bedrijf voort met hulp van zoon Pieter. Toen deze in 1725 trouwde en het bedrijf overnam verhuisde Tjitske naar een pand verderop aan de Gele Eker. Dit pand (waarschijnlijk het nu nog steeds bestaande pand Gele Eker nr. 42) huurde zij voor elf caroly guldens en tien stuivers per jaar van de Mennisten Gemeente, en dit op Petrie en meij te betalen. #Uit het feit dat Wiebe Abes volgens de hr. Nota uit Joure ger.IDA 9 febr.1685 gehuwd is met Tjitske Andries leidt ik af dat Wiebe bijna onmogelijk een zoon uit het tweede huwelijk van Abe Botes met Bauck Bockes (x 3e procl.IDA 24-10-1670) kan zijn. Gelet op de trouwdata van zowel Abe Botes en Wiebe Abes zou laatstgenoemde bij zijn huwelijk slechts 14 jaar oud zijn. Waarschijnlijker is dat Wiebe een zoon van Abe is uit het eerste huwelijk van Abe met Trijntje Dirks (x 24-10-1663). Bote Abes (geb.in 1664?) en Wiebe Abes zouden gelijk (tweeling) of vlak na elkaar (Wiebe dus in 1665 of hooguit in 1666) geboren kunnen zijn. Indien mijn theorie klopt dan is Wiebe vooraf misschien of mogelijk nog gehuwd geweest met Fed Bauckes (x 01-05-1682).#  Abes, Wiebe (I113)
 
490 Wiebe en Elisabeth laten zich op 30 oktober 1913 uit het bevolkingsregister van Haskerland uitschrijven om zich van hieruit in Heerlen, aan de Willemstraat nr. 15, te gaan vestigen. Zijlstra, Wiebe (I327)
 
491 Wierd was timmerman van beroep. Zijlstra, Wierd (I1338)
 
492 Wijbe is als eerste van de tweeling om 03.00 uur geboren. van der Kolk, Wijbe Jacobs (I787)
 
493 Wijbe is om 06.00 uur geboren. Hij is des avonds om elf uur overleden. Bij zijn overlijden was hij ongehuwd. van der Kolk, Wijbe Hessels (I661)
 
494 Wijbe werd om 11 uur s'ochtends geboren. Langhout, Wijbe (I656)
 
495 Wilhelmus Joannes was ten tijde van het huwelijk met Maria Middelkoop van beroep bakker. Elsbeek, Wilhelmus Joannes (I2689)
 
496 Willem Hendrik is in 1948 in Snikzwaag op nr. 19 komen wonen en in 1984 (toen zoon Jaring de boerderij had overgenomen) zijn ze naar Joure (Harddraversweg nr.73) verhuisd. Huitema, Willem Hendrik (I335)
 
497 Willem is o.a. boerehulp in Akmarijp en Friens. Op 19 mei 1911 laat hij zich weer in Joure inschrijven. Willem woonde nadien in de Visstraat, eerst op nr. 25, later met zijn gezin op nr.19. Vanaf 12 augustus 1965 was hij bewoner van het Theresiahuis te Joure.


Willem was een hartstochtelijk sportvisser. Naast sportvissen mocht hij ook wel eens een enkele keer met netten vissen, waarvoor natuurlijk geen vergunning aanwezig was.
Op een keer was hij in de Blokslootpolder bezig, waar je alleen met een roeibootje kon komen. Hiervoor moest je door een klein sluisje. Hij was echter door de waterpolitie waargenomen. Willem zag de politie het land inkomen. Hij is toen met zijn bootje naar de andere kant van de vaart gegaan, waar hij zich verstopte achter een in het land aanwezige mesthoop. Daar heeft hij gelegen tot het donker werd. In het donker is hij voorzichtig naar het sluisje gevaren. Het had de politie waarschijnlijk te lang geduurd, want zij waren vertrokken, waardoor Willem in het donker naar huis kon varen.  
Hooghiemstra, Willem (I140)
 
498 Willemke overleed s'morgens om negen uur. Hooghiemstra, Willemke (I52)
 
499 Wouter was oprichter van de firma Diamed.

Wouter Franciscus heeft op de volgende adressen gewoond:
Amsterdam: Ruijsdaelkade 257 3h, vervolgens
vanaf 25 aug.1948 Uiterwaardenstraat 222 2h
30 mei 1952 Jan van Schaffelaarplantsoen 19 I
01 jun 1959 Jan Tooropstraat 124 hs
02 jul 1968 AMSTELVEEN, Straat van Mozambique 44
 
Hooghiemstra, Wouter Franciscus (I703)
 
500 Wybe overleed om 16.00 uur. van der Kolk, Wybe Hessels (I604)
 

      «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»