Aantekeningen


Treffers 401 t/m 450 van 464

      «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
401 s'middags om twaalf uur Wartna, Lodewika Baukes (I54)
 
402 s'morgens om 8 uur Kramer, Jantje Hijlkes (I47)
 
403 s'ochtends om zeven uur van der Kolk, Folkert Botes (I649)
 
404 Sake Pieters was in 1811 arbeider te Bergum. Paulusma, Sake Pieters (I3907)
 
405 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Yntema, Schelte (I1267)
 
406 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Sibbele Jozef (I1180)
 
407 Sibren is volgens de gegevens samen met zijn broer tijdens de vaart overleden.  Fookes, Sibren (I1573)
 
408 Sietske is nooit getrouwd geweest. de Boer, Sytske (I2228)
 
409 Sietze Gerbens neemt in 1811 de naam Fluitman aan. Het huwelijk van Sietze en Durkjen wordt zowel rk als hervormd ingezegend. In de katholieke kerk werd de inzegening gedaan door pastoor A. Gerritzen. Fluitman, Sietze Gerbens (I448)
 
410 Sijbren was steenhouwer van beroep. van Balen, Sijbren (I2353)
 
411 Sjouke Pieters was koopman te Bergum. In 1810 was hij ingeschreven als vervener. Paulusma, Sjouke Pieters (I3912)
 
412 stillborn N.N. (I419)
 
413 stillborn N.N. (I421)
 
414 stillborn N.N. (I1785)
 
415 tel. 0513-413728 Rekers, Henk (I943)
 
416 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Theodorus Franciscus (I1410)
 
417 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Huitema, Thecla Maria (I337)
 
418 Tjeerd Grabal was van beroep schoenmaker. Grabal, Tjeerd (I3750)
 
419 Tjeerd was van beroep goudsmid. Rekers, Tjeerd (I3866)
 
420 Tjerk en zijn gezin woonden vanaf 18 augustus 1953 aan de Verlengde Schrans (op nr. 75). Op 1 maart 1955 verhuisden zij naar de Cornelis Trooststraat nr. 14b. Vanaf 29 juli 1957 wonen ze aan de Harlingerstraatweg, op nr. 27. Hooghiemstra, Tjerk (I257)
 
421 Tjerk is om 17.00 uur geboren. van der Meer, Tjerk (I613)
 
422 Tjerk is opgegroeid bij het gezin van Yeb Boersma en Wytske de Boer. Douma, Tjerk Pieter (I3504)
 
423 Tjerk koopt op 19 maart 1921 bij akte 1729/93 (zie bijlage ) de percelen Akkerwoude G 13 (een aandeel in de toegangsweg), 14 en 1429, plaatselijk bekend als "de Boksmolen" voor f3800,-. Het perceel was gesitueerd (zie bijlage ) tussen het Dokkumer Grootdiep en de Stroobosser Trekvaart onder Dokkum. Dit gebied wordt nu voornamelijk als industrieterrein gebruikt. Het pand is destijds enige tijd na aankoop gesloopt.
Tjerk ging op 10 maart 1880 in militaire dienst en werd toen ingedeeld bij het 1e regiment Infanterie. Hij was 1.750 meter groot, had blauwe ogen, ovaal gezicht, hoog voorhoofd en bruin haar. Bij in dienst treding was hij arbeider.  
Hooghiemstra, Tjerk (I286)
 
424 Tjerk vertrekt op 4 mei 1953 naar de gemeente Baarderadeel. Hij verhuisde in 1964, dan nog als boerenarbeider, naar Broek-Zuid (gemeente Doniawerstal) bij Joure, waar hij boerde met zwager Piet Altenburg in een maatschap. In 1977 wordt hij zelfstandig boer te Haskerdijken. In 1981 gaat hij een maatschap aan met zijn zoon Jan die daarna in 1986 zelfstandig verder gaat. Hij woonde aan de Bielzen nr.23 te Heerenveen. Hooghiemstra, Tjerk (I238)
 
425 Tjerk was groenteman en had zijn winkel op het eind van de Torenstraat(nr. 8). Ik kan mij nog herinneren dat hij met zijn kleine, slanke en gedrongen gestalte de groentekar voortduwde. Vanaf 14 mei 1971 woonde hij in de Uilke Boonstralaan op nr. 29. Hooghiemstra, Tjerk (I157)
 
426 Tjerk werd om 21.00 uur geboren. van der Meer, Tjerk (I610)
 
427 Tjerk woonde in Joure in de Bouwmanssteeg, waar hij "onder het afdakje" zijn schoenmakersbedrijfje had.
Op 13 november 1900 vertrekt Tjerk naar Hengelo(O). Toch trouwt hij in 1906 in Joure. Het gezin vertrekt op 11 april 1910 naar Zwolle. Op 25 januari 1916 vestigt hij zich van uit Zutphen in Enschede, waar hij eerst aan de Borkentsgang nr. 24 woont en vervolgens op 15 november 1923 naar de De Bouterstraat nr. 16 verhuist.

Tjerk werd vrijgesteld van de dienstplicht. Na hermeting werd hij toch te klein bevonden. Hij was slechts 1,436 meter lang. Ten tijde van de keuring voor de militaire dienst op 15 december 1892 was hij schoenmakersknecht. Waarschijnlijk was bij de meting wel duidelijk dat Tjerk afgekeurd zou worden. Men heeft namelijk destijds niet meer de moeite genomen om de overige van zijn uiterlijke kenmerken over de kleur van zijn haar, ogen, vorm van zijn gezicht en kin, nog in het militie-register te vermelden.
 
Hooghiemstra, Tjerk (I48)
 
428 Tjibbe was scheepstimmerknecht. de Vries, Tjibbe Jacobs (I2545)
 
429 Tjitte behoorde in 1901 tot de 9e lichting maar is buiten oproeping zijnde gebleven.
Hij verhuisde op 23 april 1928 naar Engwirden (annex Heerenveen). Op 1 juli 1934 vestigde hij zich aldaar in Terband op nr. 335.
13 mei 1939 trok hij naar Parrega nr. 33. Dit adres werd op 28 september 1949 vernummerd en werd zodanig bekend als Trekweg nr. 4 te Parrega.
Van hieruit vertrok hij per 12 mei 1951 naar Tjerkwerd, Jousterperweg nr.2a.
7 augustus 1952 vertrok hij naar de Secr. Haitsmalaan nr. 43. Zijn laatst bekende adres, Nieuwmarkt nr. 6 te Bolsward, betrok hij op 19 februari 1972.  
Bouwhuis, Tjitte Ages (I207)
 
430 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jouke Jan (I32)
 
431 Trijntje is om 21.00 uur geboren. Volgens de geboorteakte was vader Tette "uitgetrokken als plaatsvervanger bij de mobiele schutterij". Zodoende hebben Bote Hessels van der Kolk en Wijbe Hilles Feenstra de aangifte gedaan. Langhout, Trijntje (I652)
 
432 Trijntje werd om 14.00 uur geboren. Boersma, Trijntje (I798)
 
433 Trijntje werd om 18.00 uur geboren. Getuige bij de aangifte was Johannes Sieberens Zwart, oud 37 jaar en schipper te Wartena. Zij overleed om 01.00 uur. van der Kolk, Trijntje Wijbes (I638)
 
434 Trijntje werd om 20.00 uur geboren. van der Meer, Trijntje (I611)
 
435 Trijntje werd s'nachts om 1.00 uur geboren. Ze verlaat in mei 1856 de gemeente en vestigd zich te Bayum, gem.te Hennaardeadeel. Langhout, Trijntje (I653)
 
436 Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St. Nicolaasga)
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 01-07-1798
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Reinert Cobus

Bruid
Merte Lucas

 
Gezin (F963)
 
437 Uit gegevens uit de oude kadastrale legger blijkt dat het (nu nog steeds bestaande) pand aan de Gele Eker nr.20 te Warga (kadastraal Warrega sectie A nr.172) in mei 1839 op naam stond van Tjerk en Lodewika, elk voor de helft eigenaar. Er wordt geleend voor een verbouw van het pand. Na nieuwe leningen vindt op 14 november 1846 op grond van art.1223 BW (zie bijlage ) gedwongen verkoop plaats. Op 7 mei 1850 (zie bijlage ) koopt Tjerk Johannes vlees bij de "publieken verkoop van vijf runderen, afkomstig van de stal van Jelle Johannes Meersma, landbouwer te Warga,en op hoger bevel gedood ter oorzake van de besmettelijke longziekte en zulks ten verzoeke enz".
Deze akte versterkt mijn vermoeden dat Tjerk Johannes eerder hetzelfde is overkomen als Jelle Johannes Meersma, maar een direkt bewijs hiervoor heb ik nog niet gevonden.
Volgens het bevolkingsregister te Grouw laten Tjerk, Lolkje (Lodewika) en de kinderen Bauke, Bote en Minke zich op 12 mei 1851 overschrijven naar de gemeente Dantumadeel. Bote is dan schoolleerling. De oudste zoon, Johannes Tjerks, werkt dan dus al in Rinsumageest. In de huwelijksakten van de zonen Johannes Tjerks (in 1853) en Bauke (in 1856) wordt Rinsumageest als woonplaats opgegeven. In het bevolkingsregister te Joure worden vermeld als inwonenden: #datum nazoeken# Luitzen Epkes Huitema, geboren 12-12-1841, niet verwant, klokmakersknecht, en Johannes Hijlkema, geboren 11-03-1839, neef, schoenmakersknecht. De naam "Epkes" komen we ook tegen bij een neef van Tjerk Johannes, n.l. bij Bote van der Werf te Irnsum. Bote van der Werf is getrouwd met Antje Epkes. Vermoedelijk heeft Tjerk Johannes tijdens zijn verhuizing een bezoek gebracht of een stop gemaakt in Irnsum. Daar vandaan is Luitzen meegetrokken naar Joure. 
Hooghiemstra, Tjerk Johannes (I53)
 
438 Uit: Het Register der Notulen van de Mairie der Stad Leeuwarden.

Zaturdag den 27 april 1811
Door de Heer Maire gecommuniceerd zijnde eene op den 25 dezer aan den Heer Prefect geschrevene missive omtrent zekere Fedde Bokkes welke uithoofde van afwezendheid niet in het register der Conscriptie was ingeschreven.
Is dezelve onder dankbetuiging aan den Heeren Maire geapprobeerd en breder geï‹nsureerd in het register Uitgaande Brieven.
Fedde Bokkes werd destijds opgeroepen om zich te melden op het gemeentehuis te Leeuwarden maar volgens het bovenstaande is hij niet verschenen! M.a.w. Fedde is er zeer waarschijnlijk tussenuit gepiept ter voorkoming dat hij zou moeten dienen in het Franse leger. #Om hem ooit weer ergens te traceren wordt nu wel problematisch!!# 
Bokkes, Fedde (I16)
 
439 Van beroep: gardenier Blumers, Bernardus Hendriks (I3876)
 
440 Van de Stichting "Groenegraf.nl" ontving ik d.d. 26 mrt 2016 de volgende vraag:

Op uw mooie website heeft u een foto afgebeeld van Lolke Nijholt en Johanna Hooghiemstra. Onze stichting (Stichting Groenegraf.nl) brengt de geschiedenis van het Eemland in beeld, met name oude inwoners van Baarn. Op onze site staan de begraafgegevens van Lolke en Johanna. Zie http://groenegraf.nl/resultnw.php?id=13630

Zouden wij uw foto in onze beeldbank mogen plaatsen? Uiteraard met bronvermelding.
 
Nijholt, Lolke (I1228)
 
441 Vermoedelijk werkte Boote Abes als jong gesel reeds op de werf van Lolcke Gerrits. Blijkbaar voldeed hij goed. Door het huwelijk van Boote met een kleindochter van de "Koning van Wartena" en het feit dat Boote een kleinzoon van de zwager van deze Lolcke Gerrits was is blijkbaar besloten om de werf aan hen over te laten, waardoor de werf in de familie bleef. In een akte van 1 april 1771 noemde Boote zichzelf meester scheepstimmerbaas. Op de werf in Wartena werden boten voor heel Friesland gemaakt. Ik heb bijlbrieven teruggevonden waarbij o.a. aan klanten uit Bakkeveen en Menaldum. In het hoofdkantoor van Douwe Egberts in Utrecht staat een model van een kofschip waarvan het origineel ook op de werf in Wartena gebouwd is. Abes, Boote (I66)
 
442 Via deze familie Dijkstra komen wij regelrecht bij de wereldberoemde kunstrijdster Sjoukje Rosalie Dijkstra terecht. Dijkstra, Fettje Sjoukes (I1715)
 
443 Volgens de gegevens heeft Janke na het overlijden van Wouter in Den Bosch gewoond. Per 4 mei 1934 keert zij dan weer terug naar Friesland, alwaar zij zich per voornoemde datum aan de Leeuwarderweg nr. 3 te Sneek heeft gevestigd. Erich, Janke (I311)
 
444 Volgens de gegevens uit de overlijdensakte is Feijkje ongehuwd gebleven. Bokkes, Feijkje (I20)
 
445 Volgens de overlijdensakte is Huite des morgens ten zeven ure gestorven. Hij was ongehuwd. Bokkes, Huite Johannes (I1484)
 
446 Volgens een akte van 26-02-1714 wonen vanaf 1686 Tieerd Aetes en Griet Jelles in het 1e huis aan de Hilleburen.# (Procl. 26-02-1714)#
Volgens een akte van 03-01-1696 leent Bonne Rienx te Grouw op 06-09-1696 180 Carolyguldens van "Tjeerd Aetes te Warrega als erfgenaam van sijn vader Aete Botes". In dezelfde akte wordt een zekere Ruijrdt Wijbes genoemd, waarschijnlijk als borg. #IDA. Hypotheken R5. fol. 437 #  
Ates, Tieerd (I850)
 
447 Volgens het bevolkingsregister vertrekt Jozeph op 6 augustus 1949 naar Sneek. Hooghiemstra, Jozeph (I159)
 
448 Volgens het bidprentje is Trijntje op 6 augustus geboren. van der Kolk, Trijntje Wijbes (I638)
 
449 Volgens het register van inscheping vertrekt Eeltje op 24 jarige leeftijd (dus omstreeks 1895) naar Atkinson, Illinois in de VS. Hij wordt op 19 juli 1902 weer ingeschreven bij zijn ouders in Oosterwierum. Op 12 mei 1903 wordt hij dan weer uitgeschreven met de vermelding dat hij naar Hijdaard vertrekt. Hij is getrouwd op 9 mei 1903.  de Boer, Eeltje Broers (I2232)
 
450 Volgens overlevering had Bauke eigen boerderij en vee te Driesum. Na een veepest ging de helft van zijn veestand verloren. Een tijd later, toen hij weer met veeziekte werd geconfronteerd, raakte hij alles kwijt. Bauke is toen in loondienst gegaan bij Ypma die een grote boerderij had op de Hogedijken onder Dokkum. Hij woonde in het huis aan de Hoge Dijken waar later zijn zoon Bote in woonde.
Het was destijds traditie dat zonen het beroep van vader kozen, in deze situatie dus veehouder. Omdat zoon Wouter niet sterk was, adviseerde vader Bauke aan Wouter om timmerman te worden, en zo gebeurde. Wouter volgde de verschillende fases in het vak en werd zelfstandig timmerman-aannemer.
Bauke overleed s'avonds om elf uur. 
Hooghiemstra, Bauke (I57)
 

      «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»