Aantekeningen


Treffers 351 t/m 400 van 491

      «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
351 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

schipper; man van Sijke Folkerts Jellesma; vader van minderjarige Folkert, Gatske en Lykle Wierds Zijlstra.

Overledene
Wierd Lykles Zijlstra overleden op 26-09-1835 wonende te Idskenhuizen
 
Zijlstra, Wierd Lykles (I3296)
 
352 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

wed. Lykle Sietzes Zijlstra; moeder van Geeske (vrouw van Pieter Lubberts de Vries, van boerenbedrijf), Pieter, schipper, wijlen Wierd (1e man van Sijke Folkerts Jellesma, thans vrouw van Sippe Lammerts, van boerenbedrijf Nijega; vader van minderjarige Folkert, Gotske en Lykle Wierds Zijlstra) en wijlen Sietze Lykles Zijlstra (vader van minderjarige Akke Sietzes Zijlstra, dienstmeid Nijland: voogd is oom Pieter). (op omslagvel 'Gotske Wierds Stalma')

Overledene
Gotske Wierds overleden op 28-06-1838 wonende te St. Nicolaasga
 
Stalma, Gatske Wierds (I3299)
 
353 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

77 jr (geboren Lutkezijl o/Oldemarkt/Ov); boer/koemelker; gehuwd; vader van Jakobus, slager Joure, Johannes, idem, Jozef, arbeider, doch thans in huis van tuchtiging/opsluiting te Heerenveen, Lukas, arbeider Nijehaske en Grietje Reinders Groenendal (vrouw van Ruurd Freerks de Groot, idem).

Overledene
Reinder Jacobus Groenendal overleden op 25-03-1839 wonende te St. Nicolaasga
 
Groenendal, Reinder Jacobus (I2868)
 
354 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vrouw van Wiebe Willems Bosma, boer (erft vruchtgebruik); geen kinderen; zuster van Wybe, boer Teroele, Joseph, idem Goingarijp, Andriesje (wed. Roelof Jacobs de Ree), boerin Eesterga, Johannesje (vrouw van Sikke Gosses Palsma, scheepstimmerman Heeg), wijlen Klaas (vader van Tjitske, boer Goingarijp, Akke, vrouw van Folkert Tjerks Huitema, idem Heeg en Geeske Klazes Rypkema, vrouw van Klaas Johannes Atsma, te Follega) en wijlen NN(=Marike) Tjitskes Rypkema (moeder van Tjitske Hendriks Vos, schoenmaker Joure). Saldo fl. 11.320,91. - bijgevoegd is verzoek dd. 23/12/1862 van Reinske Buddes Koopmans (wed. Libbe Bonnes Bouma), winkeliersche Joure, als dochter en erfgenaam van Afke Willems Bosma, overleden Ouwsterhaule 24/10/1860, die een volle zuster was van op 10/12/1862 overleden Wiebe Willems Bosma, wednr. en vruchtgebruiker van Grietje Tjitskes Rypkema, om afschrift te krijgen van deze memorie.
Overledene
Grietje Tjitskes Rypkema overleden op 11-06-1850 wonende te Ouwsterhaule
 
Rijpkema, Grietje Tjitskes (I2715)
 
355 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie. Soort registratie: Memorie van successie inschrijving. Plaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 276
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

67 jaar; rentenier; testamentair erfgenamen zijn Adriaantje (vrouw van Hans Willems Ferwerda, landbouwer Bayum), Hessel, scheepstimmerman, Lourens, boer en Ytje Botes v.der Kolk (elk 1/6), Fedde Botes v.der Werf, boer Deersum (1/6) en kinderen van wijlen Johannes Botes Hooghiemstra, in leven boer, met namen Marijke (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, winkelier Wytgaard), Tjerk, boerenknecht en Antje Johannes Hooghiemstra, dienstmeid (elk 1/18: samen 1/6) (volle neven, nichten en nichtskinderen); Pieter heeft 3 testamenten nagelaten, met daarin vele legaten (zie ad a), maar waarvan niet duidelijk is of later testament het vorige heeft vervangen; met executeur testamentair Johannes Leonardus Zorn, RK pastoor wonend te Warga, is overeengekomen dat saldo voor helft aan legatarissen (pondsgewijs) en andere helft aan de testamentair erfgenamen toekomt. Saldo fl. 3.215,60.
ad a (legaten, toegezegd in 3 testamenten aan): 1) Age Symens v.der Zee & Elisabeth Alles (fl. 600,-- en huis ad fl. 400,--) en hun zoon Symen Ages v.der Zee (fl. 1.000,--), RK armvoogdij (fl. 1.000,--) en RK pastoor (fl. 1.650,--) (bij testament 2/11/1819); 2) Joeke Thomas v.der Werf, scheepstimmerman (lijfrente fl. 100,--/jr), Johannes Bokkes, timmerman Leeuwarden (fl. 50,--), Pieter Sybes v.den Akker, te Warga (fl. 250,--), de onder 1) genoemde zoon (fl. 1.000,--) en echtpaar (huis fl. 400,-- en fl. 200,--) (bij testament 3/7/1822); 3) genoemde Lijsbert Alles Jongsma (vrouw van Age Symens v.der Zee) (fl. 100,--) (bij testament 25/8/1829).

Overledene
Pieter Eesges van der Zee
wonende te Wartena, overleden op 17-07-1830 
Hooghiemstra, Tjerk Johannes (I53)
 
356 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 275
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; weduwnaar van Trijntje Tjerks v.der Meer; man van Elisabeth Sybrens Zwart (gehuwd in 1812: erft testamentair 1/4); vader van Tjerk, boerenknecht, Antje, boerendienstmeid en Marijke Johannes Hooghiemstra (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, slager Wytgaard) (allen uit 1e huwelijk).
Saldo fl. 2.258,68.

Overledene:
Johannes Botes Hooghiemstra, overleden op 07-12-1828, wonende te Wartena
 
Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
357 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 283
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

51 jaar (geboren 1793 te Joure); weduwe; moeder van Margje (vrouw van Sake Jelles Bosma, timmerman Follega), Froukje (vrouw van Luitzen Johannes Dooper, van boerenbedrijf Hommerts), Lodewijk, te Woudsend, Tjitske, boer Hydaard, Grietje en Ymkje Pieters Zwart.

Overledene
Hylkje Tjitskes Rypkema overleden op 29-07-1843 wonende te Heeg
 
Rijpkema, Hylkjen Tjitskes (I2731)
 
358 met warm water als gevolg van de strenge winter Hooghiemstra, Theodora (I244)
 
359 Meye is gestorven in aug. 1782 als Rooms Katholiek te Sint Nicolaasga. Rijpkema, Meye Tjitskes (I2654)
 
360 Na de lagere school werkte Meinze bij "omke" Johannes en de gebrs. Altenburg in Broek-Zuid bij Joure als boerenknecht. Hij volgde in die periode de landbouwcursus in Sint Nicolaasga.
Op 7 november 1946 moet hij in militaire dienst bij het bataljon Jagers in Ede. Van 30 mei 1947 tot maart 1949 diende Meinze in Nederlands-Indië bij de ondersteuningscompagnie die zorgde voor het vervoer van mortieren. Tijdens een tocht werd hij beschoten waarbij hij een kogel door zijn hoofd ging. Hij verloor daarbij zijn rechteroog, maar bracht het er "op wonderbaarlijke wijze" levend vanaf. Op maandag 14 september 1998 werd Meinze alsnog onderscheiden door burgemeester Kuiper van de gemeente Skarsterlân met het draaginsigne voor gewonden (zie foto ). Na de diensttijd volgde hij de Rijkslandbouwwinterschool in Sneek.
Op 1 december 1954 werd hij kassier van de Boerenleenbank. Na zijn huwelijk woonden zij op de Harddraversweg (nr. 1) te Joure. Later werd hij directeur van de Rabobank te Joure. Ter gelegenheid van zijn afscheid i.v.m. de VUT-regeling is door de Rabobank "Sneek-Joure" aan Meinze op 27 maart 1987 een receptie aangeboden. Deze receptie werd gehouden in Bowlingcentrum 't Haske te Joure. 
Hooghiemstra, Meinze (I242)
 
361 Na de landbouwschool te Bolsward was Johannes werkzaam op de ouderlijke boerderij. Toen het bedrijf, vanwege verkoop t.b.v. uitbreiding van Douwe Egberts-fabrieken werd opgeheven, werkte Johannes van 1957 tot 1964 op de melkfabriek te Akmarijp. Van 1964 tot aan de V.U.T. (juli1992) was hij produktiemedewerker bij Douwe Egberts te Joure.
Johannes was jaren woonachtig in de Hobbe van Baerdtstraat 32 bij zijn ouders. Vanaf 1994 woont hij aan de Pastorielaan 33 te Joure. De woning is in 2014 afgebroken om voor een nieuw te bouwen woning plaats te maken. 
Hooghiemstra, Johannes (I246)
 
362 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F658)
 
363 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F843)
 
364 Na het overlijden van Anne heeft Minke vanaf 27 juli 1967 nog aan het Savelsebos, op nr. 53 gewoond. Hooghiemstra, Minke (I51)
 
365 Na het overlijden van Bote is Saapke per 15 september 1953 verhuisd van de Hogedijken nr. E 186 naar de Strobosserweg nr. E 167. Op 26 juni 1956 staat ze dan nog even ingeschreven op het adres Achterom C 246, vanwaaruit zij op 23 juli 1956 vertrekt naar het bejaardencentrum aan de Schilkampen nr. 6 te Franeker. Duipmans, Sabina Hermanus (I567)
 
366 Na het overlijden van Johannes Georg vertrekt Minke uit Leeuwarden en gaat weer terug naar Dokkum en woont vanaf 28 mei 1935 aan de Waagstraat op nr. A 13. #Overlijdensdatum volgens gegevens persoonskaart!!!# Hooghiemstra, Monica Bernolda (I298)
 
367 Nooit zal Nieske de 2e wereldoorlog vergeten. Op een gegeven moment, terwijl zij de was op de bleek aan het neerleggen was, vielen er bommen op het erf van de ouderlijke boerderij. Door de luchtdruk kwam zij volledig onder de grond terecht, gelukkig met een goede afloop.  Hooghiemstra, Nieske (I239)
 
368 om 01.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
369 om 01.00 uur Kapper, Wijbe Eeltjes (I663)
 
370 om 01.00 uur Kapper, Jeltje Eeltjes (I665)
 
371 om 02.00 uur Kapper, Marijke Eeltjes (I667)
 
372 om 06.00 uur Kapper, Jacobus Eeltjes (I1517)
 
373 om 07.00 uur Kapper, Jacob Eeltjes (I666)
 
374 om 09.30 uur Kapper, Antje Eeltjes (I1519)
 
375 om 10.00 uur Kapper, Pieter Eeltjes (I1518)
 
376 om 12.15 uur van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
377 om 17.00 uur van der Kolk, Johannes Hessels (I659)
 
378 om 23.30 uur Kapper, Beitske Eeltjes (I664)
 
379 om acht uur s'avonds Westra, Beitske Pijters (I1516)
 
380 om acht uur s'avonds Westra, Beitske (I1774)
 
381 om drie uur s'ochtends Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
382 om half drie s'middags van der Kolk, Anna Hendrika (I791)
 
383 om half tien s'avonds van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
384 om half vijf s'middags van der Kolk, Hessel Botes (I645)
 
385 om half vijf s'ochtends van der Kolk, Cornelia (I1787)
 
386 om negen uur s'avonds van der Kolk, Folkert Botes (I649)
 
387 om tien uur s'avonds van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
388 om zes uur s'ochtends van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
389 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Huitema, Jan Theodorus (I338)
 
390 ongehuwd, om 14.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
391 Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes. Gezin (F1336)
 
392 Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes. Auuckesz, Bocke (I3928)
 
393 Ook Gesina trekt haar twee boers achterna en laat zich op 15 juni 1897 te Franeker inschrijven. Na omzwervingen (o.a. Harlingen en Groningen) woonde Gesina haar verdere leven in Leeuwarden. In Leeuwarden heeft zij in de Hobbemastraat op nr. 5 gewoond. Op 21 maart 1939 gaat ze in de Hondecoeterstraat op nr. 59 wonen. Op 31 maart 1941 gaat ze weer terug naar de Hobbemastraat, maar dan gaat ze op nr. 3 wonen. Vanaf 2 oktober 1963 woonde ze nog op Achter de Hoven nr. 268. Hooghiemstra, Gesina Baukes (I296)
 
394 Op 1 augustus 1921 vertrokken Anne en Minke uit Lemsterland en lieten zij zich in Amsterdam inschrijven. Na aanvankelijk op diverse adressen gewoond te hebben, vestigden zij zich per 28 april 1933 aan de Prins Hendrikkade op nr. 105. Op 29 juni 1942 verhuisden zij naar de Haarlemmerdijk nr. 21, twee hoog. Een goed half jaartje later, op 2 februari 1943 vertrekken ze naar een bovenhuis op het adres Spreeuwenpark nr. 21. Gort, Anne (I1150)
 
395 Op 22 december 1656 is Andries Pieters curator over het weeskind Pieter Hessels, voor scheiding moederlijke goederen, in 1683 afgedaan, waarbij Gerrit Lolckes als getuige. #IDA 37-270# Lolcke Hessels en Fook Hessels, echtgenote van Albert Hieltjes te Wartena, bij absentie van haar man indeze gesterkt met haar genoemde broer, Hylke Jenties als moeder en Tutrix over hun kinderen bij wijlen Feije Hessels en Antie Hessels als moeder en Tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen Pieter Hessels beide in deze gesterkt met hun tegenwoordige mannen, tezamen erfgenamen van wijlen Hessel Lolckes. Lolcke Hessels verklaart dat het relique tot 456 cg bedraagt, belove tezamen ick voornamelijck (Lolcke Hessels) dat deze telling neffens allen een ieder en speciaal neffens de kinderen van mijn genoemde broers voor goede betaling zal verrekenen. Een en ander is ondertekend door: Lolcke Hessels, Fook Hessels, Hylcke Jentes, Gerrit Jolles en Saepe Hommes. Lolcke Hessels wonende te Wartena bekenne van Aggeus Nicolai, secr. Idaarderadeel te hebben ontvangen etc.etc. met ondertekening van zijn merk. (IDA 53-38v. 15 mei 1693, weesboeknr. 36)  Lolckes, Hessel (I515)
 
396 Op 26 november 1844 staat tussen de Besluiten van de Gemeente Leeuwardenonder punt 20 het volgende vermeld:
Overgaande tot de benoeming van eenige ontbrekende spuitgasten, bij de brandweer alhier, is overeenkomstig de daartoe aan deze Vergadering gedane voordragt van het Collegie van Brandmeesters bij missive van den 25 dezer no. 80, besloten:
Tot Spuitgasten bij de brandspuiten te Leeuwarden, te benoemen, zooals geschiedt bij deze:
Pieter van Beemen
Jacob van der Veen
Hoseus Slaterus
G. Dijkstra
G. van der Wal
Bokke Bokkes!!!!
Laurens Eekhof
Hartog Mozes Kramer
En zal aan de benoemde personen de vereischte acte van aanstelling worden uitgegeven en tevens een afschrift van dit besluit worden gezonden aan Heeren Brandmeesters bovengenoemd. 
Bokkes, Bickor Petrus (I5)
 
397 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F825)
 
398 Op 27 januari 1798 trekt Johannes Botes, gesterkt door zijn vader, naar Leeuwarden om met zijn vader zijn handtekening te zetten onder een 5-jarig pachtcontract (zie hoofdpagina en "Alle Media nr.11")en wordt Johannes Botes zelfstandig boer op Tjallehem.
"Tjallehem", ook wel "Het Hooghiem" genoemd, is nu gelegen aan de weg halverwege tussen Warga en Wartena direkt aan de noord- en overkant van het water "Het Langdeel". Deze weg is pas omstreeks 1870 aangelegd. Aan de zuidkant van het Langdeel lag de Jornahuisterpolder, volledig eigendom van Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer was zodoende de buurman van Johannes Botes. In 1799 trouwt Johannes Botes met Trientje Tjerks, de dochter van zijn buurman Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer is achteraf dus de oorsprong van de vele keren dat de naam van Tjerk binnen onze stamboom voorkomt.

NAAMSAANNAME op 27-12-1811 (zie hoofdpagina van deze website en "Alle Media nr.12")

Johannes Botes was getuige bij het huwelijk van zijn broers Hessel en Fedde. Bij het huwelijk van Fedde komen we voor het eerst de naam Trienke Tjerks tegen. Zij was namelijk ook getuige bij dit huwelijk. Na het overlijden van Trienke Tjerks hertrouwt Johannes Botes op 24-10-1812 met Elisabeth Sijbrens.

Op 3 en 4 februari 1825 werd Friesland getroffen door een watersnood. Verslag hiervan wordt gedaan bij "Alle Media nr.13".

In het floreencohier van 1838 van Wartena wordt genoemd als meier(se)van Tjallehem, alias "Het Hooghiem" (floreennr. 1, bijlage 2): Johannes Botes weduwe. Eigenaar: Marius van Heloma. Floreenen: acht floreenen, achtien stuivers.
In 1848 is bruiker (=pachter): Ate Sijtzes van der Meer.(zie "Alle Media nr.15".)
Kad.nrs. Warga, sectie B, nrs. 1, 3 t/m 11, 33, 786, 795. Oppervlakte 25ha en 72 are (70 pondemaat), (bijlage 4).
Aannemende dat Tjerk Johannes het bedrijf na 1828 voortzette en het feit dat Bonifacius (zoon van Tjerk Johannes) op 13 maart 1845 nog in Warga gedoopt is en dat in 1848 Ate Sijtzes van der Meer pachter van Tjallehem geworden is, neem ik aan dat Tjerk Johannes v¢¢r 1848 al geen "boer" meer was.
"Het Hooghiem" heeft volgens mijn gegevens in 1938 een rigoreuze verbouwing ondergaan. Van deze boerderij heb ik nog een foto gevonden (zie afb. "Alle Media nr.96"). In 1967 (zie "Alle Media 172") is deze boerderij afgebrand. Op precies dezelfde plaats is daarna nieuwbouw gepleegd (zie afb. "Alle Media nrs. 179 en 180"). Ondanks dat dit een naar mijn mening prachtige boerderij was, is deze boerderij omstreeks 2010 weer afgebroken om plaats te maken voor een recreatieve functie.
 
Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
399 Op 28 september 1835 is door het gemeentebestuur van Leeuwarden onder punt 15-2 als volgt besloten: Naar het bedelaarsgesticht te Ommerschans, op daartoe gedane aangifte, op te zenden de persoon van Ytjen Bokkes, hier ter Stede onderstandsdomentie etc.


Op 11 maart 1837 wordt onder de gemeenteraadsbesluiten van Leeuwarden onder punt 7 (zie bijlage ) het volgende vermeldt:

Is gelezen eene beschikking van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 9e dezer No 89/2144 geleidende, tin? fine? van berigt, centideraten en advies, een adres van Ytje Bokkes, aan Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend ter bekoming van haar ontslag uit het bedelaarsgesticht te Ommerschans, op grond dat zij zich vleit om met den aanstaanden Zomer werk te zullen kunnen bekomen en in hare behoeften daardoor te zullen kunnen voorzien.
Waarvoor beraadslaagd zijnde is besloten:
Onder terugzending van het bedoelde adres en vermelding van het een en ander ter zake dienende, ten aanzien van het daarbij gedane verzoek den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie gunstig te adviseren.


Op 29 augustus 1845 is op het gemeentehuis te Leeuwarden een extract ontvangen uit het sterfregister der Gemeente Norg, provincie Drenthe, waaruit geblijkt dat Ytze! Bokkes, geboren te Wartena, oud twee en zestig jaren, van beroep kolonist, laatstelijk woonachtig te Leeuwarden, ongehuwd, dochter van Bokke Bokkes en van Antje Baukes, beide overleden, in het jaar eenduizend achthonderd vijf en veertig op den zesden dag der maand Maart des voormiddags te elf ure te Veenhuizen, Gemeente Norg is overleden etc. 
Bokkes, Ydjen (I18)
 
400 Op 29 mei 1908 traden 6 koppels in het huwelijk. Hooghiemstra, Dirkje (I129)
 

      «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»