Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 460

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Albert Bauckes was in 1795 armvoogd.


Op 19 maart 1777 is een successieakte gepasseerd, waarbij Albert Bauckes Wartna, coopman, wonende te Leeuwarden voor hemselfs en als last- en procuratie hebbende van:

Gerrijt Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Rinse Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Trijntie Lolckes, huisvrouw van Wighle Jans, old smakschipper, wonende te Leeuwarden, gesterkt met deselve haar man
Sijbren Wijtzes, coopman, wonende te Leeuwarden
Pieter Lolckes, coopman, wonende te Dockum
Anna Gosses, weduwe van Jetze Jans de Vries, Dockum, in leven insgelijks coopman, en de erven van
Hessel Lolckes, in leven huisman, wonende te Wartena
Minke Baukes, gesterkt met haar man Lolcke Feyens, schipper te Wartena

als gezamentlijke Erfgenamen van:

Lolcke Gerrijts, coopman, en Anna Gosses, in leven echtelieden te Wartena en gezamenlijke erfgenamen van de Zathe en Landen met huisinghe, sch–ire, Hovinge, Bomen en Plantage cum annexis gelegen onder Wartena ten stemcohiere aldaar opno. 16, bekent en tegenwoordig bij Jacob Gjolts als huirder gebruikt, Excumpt 't Hornleger en Stem dier Zathe, 't welke aan vrouwe A–relia van Haarsma, do–ariere van Camstra, wonende te Menald–m in Eigendom toebehoort, verklaren bij deze: overdragt van 'tEeuwig huurrecht van 't Hornleger.
Albert Bauckes woonde aan de "Lange pijp" te Leeuwarden.  
Wartena, Albert Bauckes (I439)
 
102 Albert Hieltjes en Fook Hessels te Warstiens kopen zeker huis of achterste kamer van het huis met het hiem, liggende op het eiland te Warstiens, bij Sipcke Annes bewoond en gekocht van Lolcke Hessels en zijn huisvrouw Antie Thomas voor 230 cg. (IDA 56-738a, 1699) Hessels, Fook (I1988)
 
103 Alexius is s'avonds om half zeven overleden. Bokkes, Alexius Nicolaas Antonius (I1488)
 
104 Als nationaliteit van Bernardus wordt vermeld: Ned. art. 1a wet 92. Hooghiemstra, Bernardus (I155)
 
105 Andries was tijdens de oorlog vanaf 6 januari 1943 tot half juni 1945 tewerk gesteld in Duitsland (Leunawerke Merseburg). Hooghiemstra, Andries (I272)
 
106 Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.

Vertaling voor de niet Friezen:


In Mei 1928 had Joure een Katholieke begraafplaats gekregen en dat was prachtig want er waren toen nog niet veel Katholieke begraafplaatsen in Friesland.
Opa (pake) Tjerk was al in januari 1926 overleden en was een paar geleden al begraven in Westermeer.
Dat was altijd tegen de bedoeling van de familie geweest en in de nacht van 12- op 13 juni hebben ze hem weer opgegraven en met paard en wagen naar het nieuwe kerkhof gebracht en opnieuw begraven. Nu dus écht, in gewijde grond van de Katholieke begraafplaats. Buiten de grafdelvers om, was oom Johannes de enige persoon die dit mocht meemaken.

 
Bouwhuis, Jan Lodewijk (I214)
 
107 Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.

Vertaling voor de niet Friezen:


In Mei 1928 had Joure een Katholieke begraafplaats gekregen en dat was prachtig want er waren toen nog niet veel Katholieke begraafplaatsen in Friesland.
Opa (pake) Tjerk was al in januari 1926 overleden en was een paar jaar geleden al begraven in Westermeer.
Dat was altijd tegen de bedoeling van de familie geweest en in de nacht van 12- op 13 juni hebben ze hem weer opgegraven en met paard en wagen naar het nieuwe kerkhof gebracht en opnieuw begraven. Nu dus écht, in gewijde grond van de Katholieke begraafplaats. Buiten de grafdelvers om, was oom Johannes de enige persoon die dit mocht meemaken.
 
Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
108 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Henricus Martinus (I732)
 
109 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Clazina Maria Johanna (I712)
 
110 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jan (I706)
 
111 Anekdote van Mevr. Hooghiemstra-Zwartjens:

Amsterdam, 2-4-1984

Het is al enige jaren geleden dat tante Barbara iets meegemaakt heeft en dat was in haar ogen niet zo prettig. Zij ging op een advertentie uit in Hillegom om zich te presenteren als huishoudster. Zij was de naam vergeten. Die meneer zijn naam was Waasdorp, een bordje was er niet aan de deur, dus ging zij op het nummer af. Zij belde aan, die heer opende de deur, en zij zegt: ben ik hier bij Blaasterop. Nee zegt die man, u bent hier bij Blaasterin, maar komt u binnen. Het gesprek was niet zo goed verlopen en toen zij weer wegging zegt die man (een klein beetje boos) Nu ben ik uw naam vergeten maar ik Blaaster u nu maar weer uit. Woedend komt zij 's avonds om zes uur bij ons aan. Ik keek vreemd op en een klopje op haar schouder en het leed was geweken. Zij heeft heerlijk met ons gegeten, zuurkool met worst. Wat was nu het geval, zij had haar reisgeld niet vergoed gekregen en dat was mis. Zunig wezen zei zij altijd. 
Zwartjens, Elisabeth (I1282)
 
112 Anekdote van Wout:

Mijn nicht Suze (Susanna Johanna) had kennis aan een keurig persoon. Hij kwam zich voorstellen.
Het was een leuke avond.
Aan het eind van de avond, toen het vriendje naar huis wilde gaan zei mijn oom Frans: "Je ziet er wel betrouwbaar uit, maar ja, je kunt nooit weten. We willen toch wel even je jaszakken controleren.
Tot zijn stomme verbazing en grote hilariteit kwamen zilveren messen, vorken en lepels uit zijn jaszakken te voorschijn.
Je zult maar op zo'n manier voor "joker" gezet worden! 
Hooghiemstra, Wouter Franciscus Maria (I713)
 
113 Anekdote verteld door Agnes:

Oom Bauke was eens in Deventer bij tante Riek en oom Wout op bezoek. Bij 't avondeten kreeg hij een heerlijk ogend puddinkje toe, waarvan hij een flinke portie op z'n bord schepte. Het ging erin als koek. Hij schuift z'n bord nogmaals bij voor een tweede portie en vraagt aan tante Riek: Wil je nu 't recept ervan geven voor tante Dora, 't smaakte zo zalig, wat zat er allemaal in?
Aldus noemt tante Riek diverse ingrediënten op, waaronder het woord RUM valt!
Oom Bauke kijkt verschrikt op, trekt onmiddellijk zijn bord terug en bedankt geschokt voor een tweede portie. Ook 't recept opschrijven voor tante Dora is niet meer nodig!

Zou hij dan toch van de blauwe knoop zijn geweest?

A. Kamphuis-Hooghiemstra 
Hooghiemstra, Agnes Susanna Maria (I1284)
 
114 Anna Monica was ongehuwd en is s'ochtends om 11 uur overleden. Bokkes, Anna Monica (I3)
 
115 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Klaver, Anne Ates (I3443)
 
116 Antje is na het overlijden van Tjitske waarschijnlijk voor een 2e keer getrouwd. Gezin F915
 
117 Antje is niet katholiek. Antje? (I690)
 
118 Antje overleed om 08.00 uur. van der Kolk, Antje Hessels (I606)
 
119 Antonius Theodorus was bij de militaire keuring van beroep melkknecht. Hij werd echter wegens "gebreken" (nr. 285) afgekeurd voor militaire dienst. Grabal, Antonius Theodorus (I3748)
 
120 Antonius was bij zijn overlijden ongehuwd. Weimans, Antonius Everts (I3073)
 
121 Apollonia overleed aan de ziekte van Parkinson. Ze was aanvankelijk in Joure in betrekking. Maar toen haar moeder overleed ging ze van huis. Eerst werkte ze in Utrecht en omgeving. Later vertrekt ze naar het westen en gaat per 4 juni 1953 in Haarlem wonen. Toen ze met pensioen ging heeft ze nog veel kunnen reizen, o.a. naar veel bedevaartplaatsen. Ze was een groot Mariavereerster. Om gezondheidsredenen is ze toch weer terug naar Joure gegaan. Daar heeft ze vijf jaar in Huize Theresia gewoond en is daar overleden zonder afscheid te kunnen nemen van haar dierbaren. Hooghiemstra, Apollonia Margaretha (I160)
 
122 Arriaantje is in huis nr. 71, s'nachts om half vier overleden. Botes, Arriaantje (I69)
 
123 Autobiografie van en geschreven door Heiko J.H. Hooghiemstra.

Op 5 April 1932 werd hij uit het huwelijk van Bouke Hooghiemstra en Geertruida Maria Joanna van der Borg geboren. Zijn doopnamen waren Heiko Johan Hendricus. Hij was 't derde kind en de tweede zoon.
In 1939 kwam hij op de R.K. Lagere School, in de Koningsstraat te Dokkum, die hij in 1946 verliet. In de tweede klas werd ik ziek, n.l. griep, wat een maand duurde, waarvan 't gevolg was: een jaar zittenblijven. Tegelijk met mij was Titus Vogt ziek, ook gedurende een maand.
Mijn Eerste H. Communie deed ik 19 November 1941 en m'n Plechtige H. Communie op 15 Mei 1947. In 1944 werd me "t H. Vormsel toegediend door Artsbisschop de Jong, thans Kardinaal.
Gedurende 5 jaren ben ik misdienaar geweest en wel van 1941 - Kerstmis 1946. Hetzelfde aantal jaren dat Wouter't geweest is. Sinds September 1946 ben ik op de Openbare M.U.L.O. alhier.
Thans is het Grote Vacantie, waarvan ik ten volste hoop te genieten.

Verdere Broers en Zusters.
1. Joanna, geb. 21 September 1929.
2. Wouter, ,, 14 September 1930.
3. Koos, ,, 5 April 1932.
4. Janny, ,, 5 December 1934.
5. Henry, ,, 2 Februari 1935.
6. Frans, ,, 7 Juli 1937.

7. Vader, geb. 9 Maart 1894.
8. Tante, ,, 12 Mei 1909.

OPGEMAAKT:
DOKKUM, 23 Juli 1949.

HANDTEKENING:
 
Hooghiemstra, Heiko Johan Henricus (I730)
 
124 Bauke (Bernoldus Henricus) overleed aan een ongeneeslijke ziekte in het ziekenhuis te Leiden. Hooghiemstra, Bauke (I568)
 
125 Baukje was bij haar overlijden ongehuwd. de Boer, Baukje (I3477)
 
126 Bernarda is ingetreden bij de orde der Ongeschoeide Karmelietessen op 3 oktober 1939 en vertrekt op 20 oktober 1939 naar Drachten. Ze wordt eerst, vanaf 15 oktober 1942, medewerkster huishoudelijk werk in de Karmel te Drachten onder de kloosternaam Werenfrieda. In april 1983 wordt ze kloosterzuster te Huijbergen en na de opheffing van het klooster in Huijbergen per 27 mei 1991 kwam ze in Oirschot terecht. In 2002 kreeg ze een hersenbloeding waardoor ze in het klooster afhankelijk werd van verzorging. Hooghiemstra, Bernarda (I573)
 
127 Beroep: visser Brouwer, Johannes Jans (I2916)
 
128 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F669
 
129 Bij de geboorte van Geertje op 5 april 1897 was Baukje dienstmeid. In de geboorteakte van Geertje staat vermeld dat Baukje bij de geboorte van Geertje ongehuwd was. Later is aan de geboorteakte toegevoegd dat bij het huwelijk van Dirk Herrema en Baukje Wierda op 22 mei 1897 Geertje als hun kind is erkend.  Wierda, Baukje (I2526)
 
130 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jelmer Stijn (I2466)
 
131 Bij de huwelijksbijlagen op het gemeentehuis te Leeuwarden zat de volgende verklaring uit Wartena bijgevoegd:

Wij ondergetekenden, alhier woonagtig te Wartna, verklaren, dat Bokke Abes op den elfden Junij des Jaars Zeventien Honderd Negen en Negentig alhier is overleden. Ge? reden van Wetenschap, dat wij van Overledene alhier geen wil hebben gekend.
Wartna, den 5 mei 1817.
getekend door: Joeke Thomas van der Werf en A.J. Schaafsma.

Tevens waren papieren van de Nationale Militie bijgevoegd, waaruit het volgende:
Nationale Militie:
Bokke, Johannes, geboren te Wartena den 9 Aug. 1793, van beroep timmerman, zoon van Bokke ---- en van Antje Baukes, voor de Nationale Militie ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij Loting is ten deele gevallen het nummer 205, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Gegeven te Leeuwarden, 13 mei 1817.
signalement:
lengte : 5 Voet, 4 Duijm, 2
aangezigt : Ovaal
Voorhoofd : Lang
Oogen : Blaauw
Neus : een weinig gebogen
Mond : klein
Kin : rond
Haar en
Wenkbraauwen : Ligt Bruin
Merkbare tekenen: --------  
Gezin F1
 
132 Bij doop Tjerk wordt vermeld dat de ouders van Franeker komen. van der Meer, Tjerk Hanses (I622)
 
133 Bij Elsje wordt vermeld dat zij sinds enige tijd in de gemeente woonachtig is, voorheen echter afkomstig uit Ankum in Osnabrugge. Middelburg, Elisabeth (I474)
 
134 Bij het huwelijk werd vermeld dat de bruid in de 4e graad bloedverwantwas van de bruidegom.  Gezin F577
 
135 Bij overlijden woonde Wouter op het adres Ceintuurbaan 61, #7413DB#Deventer. Hooghiemstra, Wouter (I315)
 
136 Bocke Abes wordt vermeld in de floreencohieren van 1728 en 1738 als boer op nr. 9 (zie bijlage ).#Volgens de gegevens van Wartena boerde hij ook op nr.1, dus deze zaak nog verifiëren!#
#1698-1714 inv.nr 75, toegang 13-21, folio 93: Bocke Abes cum uxore debent aan Dirck Abes cum uxore 500,- cl.#

Bocke Abes en Ansk Gosses lenen 100 Caroly gulden van Melis Anes en Trijntie Alles, Wartena. #R7, fol. 209# De lening wordt geroyeerd op 22 mei 1730.

In het proclamatieboek nr. 58 van Idaarderadeel komen wij het volgende over Bocke Abes tegen:

blz. 60 geeft aan dat bij 3e proclamatie op 17 juli 1730 Bocke Abes, Mr.Cuiper tot Wartena een huis op de Midsburen koopt voor de somma van zes en dertigh Goltguldens een en twintigh Stuivers.

blz. 193 vermeldt:
Bokke Abes, Mr. Cuiper en Anskje Gosses, egtelieden tot Wartena, begeren bode en consent op de coop van sekere Huisinge, Hovinge, Hieminge, bomen en Plantagie, Sampt Hooiberg met al wat aard, band, Spijker en Nagelvast is, bestaande de Huisinge in twee kamers en buitenhuis, vorders met Wijdere Lasten en Profijten daar toe en aan van Ouds behorende. Hebbende deze huisinge tot Naastlegers de heer Grietman Camstra ten Oosten, ten Westen Jakob Jans, ten zuiden de Heer Scheltinge Com Sae; en ten Noorden het Wartenster Wijd, Sijnde dese huisinge beswaart de Eene kamer Homme Martens daaraan competerende een jaar huiringe; die daar Jaars voor te huir betaald Seven Carg.: dit alsoo in Coop bekomen van Hessel Jans,Groot Schipper tot Warga voor de Eene helft en Eelk Jans gesterkt met haar man Homme Martens tot Wartena voor de andere helft, en de alsoo te Samen voor 't geheel, voor de Somma van Twee hondert en een ggls enz.(3e procl. 25 april 1735) 
Abes, Bocke (I93)
 
137 Bokke Abes was regelmatig getuige bij huwelijken. Op 12 januari 1764 was hij, samen met Boukjen (= Baetje?) Ages, getuige bij het huwelijk van Boote Abes en Maryke Hessels. Op 13 januari 1765 is Bokke Abes samen met Feikjen Boukes (=Baukes, een zuster van zijn latere vrouw Antje) getuige bij het huwelijk van Andres Reiners en Trintje Ydes. Op 20 oktober van datzelfde jaar is Bokke getuige, en dan samen met zijn latere vrouw Antje Baukes, bij het huwelijk van Feikjen Boukes met Jan Renses. Gezin F2
 
138 Bonifacius (Bote) was ingeschreven voor militaire dienst, lichting 1865,"dat hem vervolgens bij loting ten deel is gevallen no.45, en dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht".
Voor zijn huwelijk met Jantje Hijlkes werkte Bote in Nijega (destijds gemeente Doniawerstal) als boereknecht. Achtereenvolgens werkte hij bij Pieter Gerrits Agricola, Jasper Gouda Hendriks en Freerk van Aalsum. In 1948 werd de naam van het toenmalige Nijega veranderd in "Scharsterbrug".
Bote vestigde zich volgens het bevolkingsregister per 30-05-1872 in Joure.
Bote leed aan maagkanker. Hij overleed op 31 mei 1902, s'nachts om 1uur, op het moment dat zijn vrouw Jantje, met de Lemmerboot, naar Amsterdam was afgereisd voor een begrafenis van een ander familielid. 
Hooghiemstra, Bonifacius (I46)
 
139 Bontje overleed ongehuwd Hoogerhuis, Bontje (I2531)
 
140 Bote Abes en Marike Botes waren getuige van het huwelijk met GrietjeClases. Hessels, Laurentius (I89)
 
141 Bote kocht op 28 maart 1924 bij akte 1822/23 (een boedelscheiding, zie bijlage ) perceel negentien van deze boedel, een arbeiderswoning met hok, waarin stalling voor twee koeien, regenwaterbak en grond, kadasternommer 8 (Akkerwoude Sectie G), groot‚ één are zeventig centiare voor f1726,-. Het pand stond op een steenworp afstand van de plek waar eens "de Boksmolen" heeft gestaan, ten oosten van Dokkum. De overgebleven dubbele woning is in 1921 aangekocht en bewoond door halfbroer Tjerk. Het pand van Bote is ook ten prooi gevallen aan de industrie omstreeks 1970.
Bote liet zich per 1 januari 1925 inschrijven als bewoner van het pand aan de Stroobosserweg nr. E 186 te Dokkum. Dit adres werd per 1 januari 1951 gewijzigd door hernummering, waardoor dit adres veranderde in "Hogedijken nr. E 186". 
Hooghiemstra, Bote Baukes (I297)
 
142 Bouke is geboren "namiddags half zes ure", dus om 17.30 uur. Het gezin van Bouke woonde in Dokkum aan de Fetzestraat nr. A 80, later gewijzigd in "Op de Fetze nr. 9".  Hooghiemstra, Bouke (I312)
 
143 Bouwe Annes is kinderloos overleden. de Boer, Bouwe Annes (I3036)
 
144 Bouwe Broers was bij zijn overlijden ongehuwd. de Boer, Bouwe Broers (I2680)
 
145 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F196
 
146 Broer de Boer voetbalde tijdens de oorlogsjaren en direkt na de oorlog bij het roemruchte Heerenveen. Hij was vaak voorhoedespeler naast Abe Lenstra.  de Boer, Broer Lolkes (I40)
 
147 Broer is ingetreden op 2 oktober 1926 en is op 17 december 1932 te Oosterhout tot priester gewijd. Op 12 februari 1933 draagt hij voor de eerste keer in Leeuwarden de H.Mis op. Hij is eerst priester te Nijmegen. Vanaf januari 1936 is hij rector bij de RK Kindervakantiekolonie Mooi Gaasterland te Rijs en vanaf oktober 1941 tot aan zijn overlijden is hij rector van het Sint Elisabethgesticht te Leeuwarden. Hij behoorde tot de orde van de Lazaristen. Jongma, Willibrordus Dominicus (I3003)
 
148 Broer is overleden in het Bonifacius Hospitaal te Leeuwarden. Hij had al tijdens zijn priesterstudie last van een ziekte waarbij het lopen steeds moeilijker werd en dat ook zijn armen aantastte. Jongma, Willibrordus Dominicus (I3003)
 
149 Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Datum: 1832
Plaats: Langweer

Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer I4
Sectie I
Legger 310


Eigenaar
Jozeph Tjitskes Rypkema (landbouwer) wonende te Goingarijp
Diversen: en mede-eigenaren

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte Klasse Belasting
225 Weiland 60640 2
275 Opvaart als Weiland 1260 1
276 Schiphuis als Bouwland 40 1
277 Huis en Erf 1830 1 27
278 Boomgaard 790 2
279 Weiland 10820 2
280 Weiland 19490 2
281 Weiland 17330 2/3
282 Weiland 50790 2
283 Watermolen en Erf 110 1
284 Weiland 9350 2
285 Weiland 1990 1
286 Boomgaard 880 2
298 Weiland 13210 2
299 Weiland 45450 2
300 Rietland 200 2
301 Water 1070 Min.
315 Weiland 24830 2/3
316 Weiland 6760 3
317 Boschje 1370 2
396 Hooiland 20820 1
397 Water 2080 Min.
398 Water 2080 Min.
412 Hooiland 31220 1
413 Water 2080 Min.
414 Water 2730 Min.
436 Hooiland 22760 2
437 Water 1390 Min.
444 Hooiland 32450 2
445 Water 1020 Min.


 
Rijpkema, Joseph Tjitskes (I2735)
 
150 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Oldeberkoop
Bijzonderheden:
Filmnummer: 258

overleden te Friens ('waar hij toevallig verblijf hield'); zoon van wijlen Pieter of Petrus Hanzes Blaauwhof & Aaltje Cornelis Zwaga (later hertrouwd en thans weduwe vanderk Kortenhorst), landeigenaresse/veehoudersche (enige testamentair erfgenaam, ab intestato tot 1/4 gerechtigd); broer van Sipkje, Pietje (vrouw van Popke Bouwes de Boer, te Friens), Rimkje (weduwe van Taeke Rientjes vander Wey, aldaar) en Johannes Petrus/Pieters Blaauwhof, te Wolvega (elk ab intestato 27/160: erven samen al wat na dood van moeder Aaltje niet vervreemd is); halfbroer van Theodora Derks Kortenhorst (uit 2e huwelijk moeder: 12/160). 
Blauwhof, Cornelis (I3577)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»