Aantekeningen


Treffers 251 t/m 300 van 430

      «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
251 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Bosma, Johannes (I194)
 
252 Johannes vertrekt op 28 mei 1896 vanuit Dantumawoude naar Dongjum (gemeente Franekeradeel) waar hij vermoedelijk zijn oudere broer Hendrikus bijstaat of opvolgt. Ze hebben beide volgens mijn naspeuringen gewerkt bij J.Ypma, boer te Dongjum. In april 1900 heeft hij het hier dan al weer bekeken en vestigt zich op de vierde van deze maand te Arum. Samen met zijn gezin verhuisde hij op 12 mei 1914 naar Witmarsum, waar zij aan het Oostend op nr. 77 woonden. Dit adres is op 2 augustus 1948 vernummerd en heette vanaf die datum Schoolstraat nr. 9.  Hooghiemstra, Johannes (I295)
 
253 Johannes vertrok volgens het bevolkingsregister te Grouw op 12 mei 1859 naar Joure. Hijlkema, Johannes (I278)
 
254 Johannes was boer te Joure, in de Houtmolensteeg, en verhuisde nadien (met zijn zuster Johanna) naar Westermeer, Geert Knolweg nr. 53. Op 2december 1959 gaat hij in het Theresiahuis (RK bejaardenhuis in Joure)wonen.  Hooghiemstra, Johannes (I127)
 
255 Johannes woonde met zijn gezin (o.a. Sjoerd en Bennie) in de Hobbe van Baerdtstraat op nr.36. Vanaf 26 februari 1972 woonden zij aan de Uilke Boonstralaan nr. 55 te Joure. Johannes werkte van 17 juni 1919 tot 8 maart 1968 bij Douwe Egberts te Joure. Hooghiemstra, Johannes (I156)
 
256 Johannes-Hendriks, dienende bij het 3e Bataljon Infanterie als Flankeur, krijgt toestemming tot het aangaan van een wettig huwelijk. Kleinberend, Johannes Hendriks (I135)
 
257 Joseph is overleden kort na de doop. van der Werf, Joseph (I309)
 
258 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Joyce Riekje (I2514)
 
259 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F659
 
260 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Klaas Beint (I31)
 
261 Kornelia is om 8 uur s'avonds geboren en overleed s'morgens om 07.30 uur. van der Kolk, Kornelia Botes (I650)
 
262 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hofmeijer, Lambertus Tjietzes (I1185)
 
263 Lange tijd werd al aangenomen dat Bokke een broer moest zijn van Boote Abes. Deze conclusie werd getrokken uit het feit dat Bokke vaak getuige was bij familieaangelegenheden van Boote. Bovendien werd Bokke vaak als getuige opgeroepen bij notarië‰le verkopen (bijlbrieven) voor Boote, wanneer Boote weer eens een schip verkocht.

Op 29 april 1997 werd ik door de heer G. Wartena uit Stiens op een proclamatie (coopbrief) van 11 juli 1763 geattendeerd (inv. nr. 59, folio 313?) waarin het huis "eertijds van Bokke Abes mr.Cuiper en Aaltje Lolkes yder voor een gedeelte bewoond" werd verkocht, en waarin wordt vermeld dat "Albert Bauckes coopman tot Wartena bij strijkgeld in coop becomen van Bokke en Bote Abes, beide tot Wartena ten profijte voor de Crediteuren van haar Wijlen Grootvader voornoemt voor de somma van Eenhonderd en vier Goltguldens van 28 stuivers 't stuk te Betalen in Clinkende Munt en niet met Landschaps Obligatie op twee termijnen op den 7 july.

Omdat Fedde hierbij niet wordt genoemd is het waarschijnlijk dat Fedde dan al is overleden.

Bovengenoemde akte geeft in feite letterlijk aan dat Bokke Abes(1672-1756) hun beider grootvader was. Bokke werd niet in de kerkboeken vermeld als zoon van Abe Bokkes. Omdat het vroeger traditie was om de ouders te vernoemen zou Bokke de oudste zoon moeten zijn van Abe Bokkes. Gezien de trouwdatum van Abe Bokkes en Ydje Feddes is het mogelijk dat hij een buitenechtelijk kind was en dat hij daarom niet in het kerkboek vermeld staat! Een andere optie is dat Bokke buiten de gemeente of op een schip is geboren. 
Abes, Bokke (I10)
 
264 Langweer, Goingarijp, Broek, Ouwsterhaule, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Teroele, (In)Dijken, Boornzwaag, Legemeer
Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Langweer

Bijzonderheden:
Kind(eren):
Jacobus 12, Johannes 9, Joseph 7, Lukas 6, Grietje 3

Ingeschreven
Reinder Jacobus Groenendal wonende te St. Nicolaasga
 
Gezin F963
 
265 Levenloos geboren N.N. (I898)
 
266 Levenloos geboren à Nijeholt, Tecla (I2636)
 
267 Levenloos geboren N.N. (I2022)
 
268 Levenloos geboren Rijpkema, NN (I2811)
 
269 Levenloos geboren Groenendal, NN (I2878)
 
270 Levenloos geboren N.N. (I27)
 
271 Levenloos geboren de Boer, N.N. (I3024)
 
272 levenloos geboren jongetje de Boer (I3497)
 
273 Levenloos geboren jongetje. Siemonsma, N.N. (I3608)
 
274 Levenloos geboren kind Rijpkema, N.N. (I3140)
 
275 Levenloos geboren kind Rijpkema, N.N. (I3141)
 
276 Levenloos geboren meisje de Boer (I3498)
 
277 Levenloos geboren meisje. de Boer, N.N. (I3536)
 
278 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Douma, N.N. (I3502)
 
279 Lid v/d Heilige Familie. Hooghiemstra, Elisabeth (I130)
 
280 Lijsbert Ekas woont als weduwe in bij haar dochter Pietertje maar vertrekt na de dood van Pietertje per 08-04-1915 naar Sneek. Ekas, Lijsbert (I146)
 
281 Lodewijk boerde aan de Slachtedijk nr.26 hetgeen destijds bij Snikzwaag hoorde. Deze boerderij werd later bewoond door Henny Hogeterp en is ongeveer met kerstmis in 1957 afgebrand. Op 16 mei 1939 vestigde hij zich te Nijega (Doniawerstal), op nr. 5. Op 1 juni 1948 veranderde hij van adres en woonde hij vanaf dat moment te Scharsterbrug, op nr. 188. Vanaf 12 mei 1965 woonde hij te Joure, Hobbe van Baerdtstraat nr. 27. 14 augustus 1984 verliet hij deze straat weer. De laatste jaren woonde hij op de Woudfennen nr. 14 dat officieel bij Scharsterbrug hoorde. Hooghiemstra, Lodewijk (I134)
 
282 Lodewijk en Cilia woonden eerst op het Achterom, nr. G40 (tegenwoordigBrugstraat nr. 22). In 1962 zijn ze tweehonderd meter oostelijker aan deTitus Brandsmaweg 4 gaan wonen.

In de zomer van 1940 staat het volgende artikel in de krant:
Joure. Zondagmiddag zijn twee jonge mannen uit Joure van een wissen doodgered door een veertienjarige jongen. De beide jonge mannen, Theodorusvan der Sloot en Lodewijk Hooghiemstra, waren met een veertienjarigeloge‚ (neefje Herman Nijholt uit Baarn) aan het zwemmen in deScharsterrijn bij de Langweerder Wielen. Plotseling zag LodewijkHooghiemstra dat Theodorus van der Sloot zonk. Hij dook onmiddelijk enkreeg hem te pakken. In angst sloeg echter eerstgenoemde de handen om dehals van zijn vriend, waardoor deze niets kon doen. De jongen die eeneindje verder zwom en niets van de hachelijke toestand waarin de beideanderen verkeerden af wist, zag ineens beroering in het water. Toen hijde beide anderen niet meer zag, dook hij direct naar de diepte. Hetmocht hem gelukken de handen van Theodorus van der Sloot los te krijgenen met behulp van Lodewijk Hooghiemstra kregen beiden het slachtoffernaar boven en aan wal.
Later vernamen zij, dat kramp in ‚‚n der beenen de oorzaak was. Opkranige wijze heeft de veertienjarige loge‚ beide jonge mannen van eenverdrinkingsdood gered. 
Hooghiemstra, Lodewijk (I162)
 
283 Lodewijk is ongehuwd overleden. Bokkes, Lodewijk (I8)
 
284 Lolcke Feyens is volgens de gegevens "plotseling" overleden. Wartna, Lolcke Feyens (I480)
 
285 Lolcke Gerrijts erfde van zijn ouders o.a. een gedeelte (5/18) van sate Emkema te Wartena, evenals zijn broer Rinse en zijn zuster Willemke. Van hun vader Gerrijt Lolckes is helaas (tot nu toe) geen inventaris of scheiding en deling van goederen gevonden.
In 1749 wordt Lolcke Gerrijts in het quotisatie kohier als de hoogst aangeslagene vermeld voor ruim 78 gulden en in het personele kohier (vermogensbelasting) van 1768 worden z'n erven aangeslagen voor een vermogen van 13000 gulden tegen betaling van 156 gg jaarlijks. In 1744 werd hij vermeld als houtkoper te Wartena met 3 gezinsleden evenals in 1749.
Lolcke Gerrijts zal gedoopt zijn als Ludovicus, dus zijn patroonsheilige, een oude Franse en Roomse Koning. Eé‚n van zijn schepen droeg dan ook de, in die tijd, provocerende naam "Ludovicus rex" en mede daardoor verkreeg hij al snel de bijnaam "de Koning van Wartena". Een tweede kofschip van hem droeg de naam "Rex Lodewijkus Wartna" waarop in 1754 Wytse Fockes Vliegendehond schipper was en welk schip te Harlingen op 7 juni 1755, een paar maanden voor Lolcke overleed, werd verkocht. In het scheepvaartmuseum te Amsterdam is daar een getuigd model van aanwezig.
Dat hij Rooms Katholiek was en zijn geloof trouw bleef in die tijd van hervorming en wetten tegen de Rooms Katholieke leer, bewijst het feit dat hij in 1715 in de voorgevel van zijn huis een crucifix metselde, waarvoor het Hof van Friesland hem veroordeelde en ordonneerde het crucifix binnen acht dagen te verwijderen, de plaats weer toe te metselen en tevens tot betaling van de proceskosten. Dit crucifix is op de een of andere manier in de kerk van Warga beland en ca. 200 jaar later, in 1947, terug gevonden op de zolders van het Fries Museum te Leeuwarden. (Gegevens overgenomen van Schaafsma).

Frappant detail is dat Boote Abes en niet één van zijn kinderen de opvolger op de werf werd.  
Gerrijts, Lolcke (I354)
 
286 Lolke Broers is in het ziekenhuis van St. Tönis (bij Krefeld) in Duitsland overleden aan een zware longontsteking. Het bericht van overlijden is destijds verzonden naar het klooster in Bennebroek, waar dochter Beitske de Boer novice was. de Boer, Lolke Broers (I36)
 
287 Lolke heeft in 1927 zijn gezin in Joure verlaten en is naar Duitsland getrokken. Tot dusver zijn de volgende locaties getraceerd waar hij als melker/boerenknecht geregistreerd was:
In het bevolkingsregister van Haskerland staat vermeld dat Lolke op 14 december 1927 ambtshalve is uitgeschreven en dat er een afschrift is verstuurd naar Carlsfeld (Duitsland), p/a Arnold Wedewer.

Op 23 augustus 1933 schrijft Lolke nog een brief aan dochter Wietske om haar geluk te wensen met haar huwelijk op 24 augustus 1933. Navraag bij de Gemeente Weeze levert daarna op dat hij zich op 26 juni 1933 in Weeze, komende vanuit Essen, heeft ingeschreven op het woonadres Höst nr. 1 en het gemeentehuis Weeze meldt dan dat hij zich op 21 november 1933 heeft laten uitschrijven naar Krefeld. Op 5 december 1933 meldt hij zich in Krefeld met de mededeling dat hij vanuit Weeze komt. Hij geeft als (voorlopig?) woonadres Kanalstrasse 146 te Krefeld op. Op 22 december 1933 verhuist hij binnen die stad naar een adres in de Bayerstrasse. Op 9 februari 1934 meldt hij bij de gemeente Krefeld dat hij naar Verden vertrekt. Vanuit Verden wordt echter gemeld dat hij daar niet geregistreerd is. Waarschijnlijk heeft Lolke zijn plannen tussentijds veranderd.

Op 19 juni 1938 schrijft Lolke een brief aan zijn jongste dochter Beitske vanuit Bockum, een gehucht dat nu opgeslokt is door Krefeld.  
de Boer, Lolke Broers (I36)
 
288 Lolke is zijn hele leven vrijgezel geweest. de Boer, Lolke (I3479)
 
289 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Esch, Lourens Henricus (I1018)
 
290 Margaretha overleed in het verzorgingstehuis "De Flecke" te Joure. Swart, Margaretha (I1171)
 
291 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Maria Boudina (I1225)
 
292 Maria vertrekt op 18 april 1933 naar Tilburg. Daar is zij op 30 oktober 1933 ingetreden als Lid der Congregatie der Zusters van Liefde van O.L.Vrouw Moeder van Barmhartigheid. Hooghiemstra, Maria (I570)
 
293 Marijke Johannes is overleden te Wytgaard onder Wirdum, huizinge nr.61, des avonds om 19.00 uur. Hooghiemstra, Maria Johannes (I63)
 
294 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lem, Marloes Joseline (I2464)
 
295 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hofmeijer, Martha Maria (I1189)
 
296 Martha was ongehuwd. de Boer, Martha Cecilia (I2686)
 
297 Maycke heeft vermoedelijk geen gelukkig leven gehad. Tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk werd ze geconfronteerd met het drama van haar aanstaand(e) schoonzus(je) Froukje (zie elders in dit boek). Ruim zeven jaar duurde het voor haar eerste kind werd geboren. Pas negen jaar na de geboorte van het eerste kind kwam het vierde kind, een jongetje, die dan ook naar haar vader werd genoemd. Bokke overleed echter. Drie dagen na de geboorte van haar vijfde kind, weer een jongetje (Bokke), is Maycke in het kraambed overleden.  Bokkes, Maycke (I100)
 
298 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 137
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Pieter Tjebbes Witteveen, boer & Trijntje Arjens; broer van Arjen, idem, Afke (vrouw van Pier Jans de Vries, idem Zuid-Broek), reeds overleden Klaas, reeds overleden Marijke en minderjarige Pieter, Aukje, Klaaske, Joseph, Grietje en Kornelis Pieters Witteveen.

Overledene
Tjebbe Pieters Witteveen overleden op 24-04-1826 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Tjebbe Pieters (I3148)
 
299 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 139
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Cornelis Tjebbes Witteveen, huisman & Corneliske Lodewijks Zwarts; broer van Tjebbe van boerenbedrijf, Joseph, idem, Marijke (vrouw van Michiel Pieters Oeben, koperslager Irnsum) en minderjarige Klaas, Meindert, Maaigje, Pieter en Johannes Cornelis Witteveen.

Overledene
Lodewijk Cornelis Witteveen overleden op 20-01-1835 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Lodewijk Cornelis (I3156)
 
300 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 1401
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

man van Fogeltje Meintes Bonthuis, boerin; vader van Tjebbe, boer Heelsum o/Parrega, Marijke (vrouw van Jarig Thomas Symensma, idem aldaar), Meinte, van boerenbedrijf, Hylkje (vrouw van Pieter Jacobs Andringa, idem Wytgaard) en minderjarige Trijntje, Cornelis en Harmen Josephs Witteveen.

Overledene
Joseph Tjebbes Witteveen overleden op 26-06-1841 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Joseph Tjebbes (I3152)
 

      «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»