Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 431

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Albert Bauckes was in 1795 armvoogd.


Op 19 maart 1777 is een successieakte gepasseerd, waarbij Albert Bauckes Wartna, coopman, wonende te Leeuwarden voor hemselfs en als last- en procuratie hebbende van:

Gerrijt Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Rinse Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Trijntie Lolckes, huisvrouw van Wighle Jans, old smakschipper, wonende te Leeuwarden, gesterkt met deselve haar man
Sijbren Wijtzes, coopman, wonende te Leeuwarden
Pieter Lolckes, coopman, wonende te Dockum
Anna Gosses, weduwe van Jetze Jans de Vries, Dockum, in leven insgelijks coopman, en de erven van
Hessel Lolckes, in leven huisman, wonende te Wartena
Minke Baukes, gesterkt met haar man Lolcke Feyens, schipper te Wartena

als gezamentlijke Erfgenamen van:

Lolcke Gerrijts, coopman, en Anna Gosses, in leven echtelieden te Wartena en gezamenlijke erfgenamen van de Zathe en Landen met huisinghe, sch–ire, Hovinge, Bomen en Plantage cum annexis gelegen onder Wartena ten stemcohiere aldaar opno. 16, bekent en tegenwoordig bij Jacob Gjolts als huirder gebruikt, Excumpt 't Hornleger en Stem dier Zathe, 't welke aan vrouwe A–relia van Haarsma, do–ariere van Camstra, wonende te Menald–m in Eigendom toebehoort, verklaren bij deze: overdragt van 'tEeuwig huurrecht van 't Hornleger.
Albert Bauckes woonde aan de "Lange pijp" te Leeuwarden.  
Wartena, Albert Bauckes (I439)
 
102 Albert Hieltjes en Fook Hessels te Warstiens kopen zeker huis of achterste kamer van het huis met het hiem, liggende op het eiland te Warstiens, bij Sipcke Annes bewoond en gekocht van Lolcke Hessels en zijn huisvrouw Antie Thomas voor 230 cg. (IDA 56-738a, 1699) Hessels, Fook (I1988)
 
103 Alexius is s'avonds om half zeven overleden. Bokkes, Alexius Nicolaas Antonius (I1488)
 
104 Als nationaliteit van Bernardus wordt vermeld: Ned. art. 1a wet 92. Hooghiemstra, Bernardus (I155)
 
105 Andries was tijdens de oorlog vanaf 6 januari 1943 tot half juni 1945 tewerk gesteld in Duitsland (Leunawerke Merseburg). Hooghiemstra, Andries (I272)
 
106 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Henricus Martinus (I732)
 
107 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Clazina Maria Johanna (I712)
 
108 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jan (I706)
 
109 Anekdote van Mevr. Hooghiemstra-Zwartjens:

Amsterdam, 2-4-1984

Het is al enige jaren geleden dat tante Barbara iets meegemaakt heeft en dat was in haar ogen niet zo prettig. Zij ging op een advertentie uit in Hillegom om zich te presenteren als huishoudster. Zij was de naam vergeten. Die meneer zijn naam was Waasdorp, een bordje was er niet aan de deur, dus ging zij op het nummer af. Zij belde aan, die heer opende de deur, en zij zegt: ben ik hier bij Blaasterop. Nee zegt die man, u bent hier bij Blaasterin, maar komt u binnen. Het gesprek was niet zo goed verlopen en toen zij weer wegging zegt die man (een klein beetje boos) Nu ben ik uw naam vergeten maar ik Blaaster u nu maar weer uit. Woedend komt zij 's avonds om zes uur bij ons aan. Ik keek vreemd op en een klopje op haar schouder en het leed was geweken. Zij heeft heerlijk met ons gegeten, zuurkool met worst. Wat was nu het geval, zij had haar reisgeld niet vergoed gekregen en dat was mis. Zunig wezen zei zij altijd. 
Zwartjens, Elisabeth (I1282)
 
110 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Wouter Franciscus Maria (I713)
 
111 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Agnes Susanna Maria (I1284)
 
112 Anna Monica was ongehuwd en is s'ochtends om 11 uur overleden. Bokkes, Anna Monica (I3)
 
113 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Klaver, Anne Ates (I3443)
 
114 Antje is na het overlijden van Tjitske waarschijnlijk voor een 2e keer getrouwd. Gezin F915
 
115 Antje is niet katholiek. Antje? (I690)
 
116 Antje overleed om 08.00 uur. van der Kolk, Antje Hessels (I606)
 
117 Antonius was bij zijn overlijden ongehuwd. Weimans, Antonius Everts (I3073)
 
118 Apollonia overleed aan de ziekte van Parkinson. Ze was aanvankelijk in Joure in betrekking. Maar toen haar moeder overleed ging ze van huis. Eerst werkte ze in Utrecht en omgeving. Later vertrekt ze naar het westen en gaat per 4 juni 1953 in Haarlem wonen. Toen ze met pensioen ging heeft ze nog veel kunnen reizen, o.a. naar veel bedevaartplaatsen. Ze was een groot Mariavereerster. Om gezondheidsredenen is ze toch weer terug naar Joure gegaan. Daar heeft ze vijf jaar in Huize Theresia gewoond en is daar overleden zonder afscheid te kunnen nemen van haar dierbaren. Hooghiemstra, Apollonia Margaretha (I160)
 
119 Arriaantje is in huis nr. 71, s'nachts om half vier overleden. Botes, Arriaantje (I69)
 
120 Bauke (Bernoldus Henricus) overleed aan een ongeneeslijke ziekte in het ziekenhuis te Leiden. Hooghiemstra, Bauke (I568)
 
121 Baukje was bij haar overlijden ongehuwd. de Boer, Baukje (I3477)
 
122 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Bernarda (I573)
 
123 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F669
 
124 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jelmer Stijn (I2466)
 
125 Bij de huwelijksbijlagen op het gemeentehuis te Leeuwarden zat de volgende verklaring uit Wartena bijgevoegd:

Wij ondergetekenden, alhier woonagtig te Wartna, verklaren, dat Bokke Abes op den elfden Junij des Jaars Zeventien Honderd Negen en Negentig alhier is overleden. Ge? reden van Wetenschap, dat wij van Overledene alhier geen wil hebben gekend.
Wartna, den 5 mei 1817.
getekend door: Joeke Thomas van der Werf en A.J. Schaafsma.

Tevens waren papieren van de Nationale Militie bijgevoegd, waaruit het volgende:
Nationale Militie:
Bokke, Johannes, geboren te Wartena den 9 Aug. 1793, van beroep timmerman, zoon van Bokke ---- en van Antje Baukes, voor de Nationale Militie ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij Loting is ten deele gevallen het nummer 205, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Gegeven te Leeuwarden, 13 mei 1817.
signalement:
lengte : 5 Voet, 4 Duijm, 2
aangezigt : Ovaal
Voorhoofd : Lang
Oogen : Blaauw
Neus : een weinig gebogen
Mond : klein
Kin : rond
Haar en
Wenkbraauwen : Ligt Bruin
Merkbare tekenen: --------  
Gezin F1
 
126 Bij doop Tjerk wordt vermeld dat de ouders van Franeker komen. van der Meer, Tjerk Hanses (I622)
 
127 Bij Elsje wordt vermeld dat zij sinds enige tijd in de gemeente woonachtig is, voorheen echter afkomstig uit Ankum in Osnabrugge. Middelburg, Elisabeth (I474)
 
128 Bij het huwelijk werd vermeld dat de bruid in de 4e graad bloedverwantwas van de bruidegom.  Gezin F577
 
129 Bij overlijden woonde Wouter op het adres Ceintuurbaan 61, #7413DB#Deventer. Hooghiemstra, Wouter (I315)
 
130 Bocke Abes wordt vermeld in de floreencohieren van 1728 en 1738 als boer op nr. 9 (zie bijlage ).#Volgens de gegevens van Wartena boerde hij ook op nr.1, dus deze zaak nog verifiëren!#
#1698-1714 inv.nr 75, toegang 13-21, folio 93: Bocke Abes cum uxore debent aan Dirck Abes cum uxore 500,- cl.#

Bocke Abes en Ansk Gosses lenen 100 Caroly gulden van Melis Anes en Trijntie Alles, Wartena. #R7, fol. 209# De lening wordt geroyeerd op 22 mei 1730.

In het proclamatieboek nr. 58 van Idaarderadeel komen wij het volgende over Bocke Abes tegen:

blz. 60 geeft aan dat bij 3e proclamatie op 17 juli 1730 Bocke Abes, Mr.Cuiper tot Wartena een huis op de Midsburen koopt voor de somma van zes en dertigh Goltguldens een en twintigh Stuivers.

blz. 193 vermeldt:
Bokke Abes, Mr. Cuiper en Anskje Gosses, egtelieden tot Wartena, begeren bode en consent op de coop van sekere Huisinge, Hovinge, Hieminge, bomen en Plantagie, Sampt Hooiberg met al wat aard, band, Spijker en Nagelvast is, bestaande de Huisinge in twee kamers en buitenhuis, vorders met Wijdere Lasten en Profijten daar toe en aan van Ouds behorende. Hebbende deze huisinge tot Naastlegers de heer Grietman Camstra ten Oosten, ten Westen Jakob Jans, ten zuiden de Heer Scheltinge Com Sae; en ten Noorden het Wartenster Wijd, Sijnde dese huisinge beswaart de Eene kamer Homme Martens daaraan competerende een jaar huiringe; die daar Jaars voor te huir betaald Seven Carg.: dit alsoo in Coop bekomen van Hessel Jans,Groot Schipper tot Warga voor de Eene helft en Eelk Jans gesterkt met haar man Homme Martens tot Wartena voor de andere helft, en de alsoo te Samen voor 't geheel, voor de Somma van Twee hondert en een ggls enz.(3e procl. 25 april 1735) 
Abes, Bocke (I93)
 
131 Bokke Abes was regelmatig getuige bij huwelijken. Op 12 januari 1764 was hij, samen met Boukjen (= Baetje?) Ages, getuige bij het huwelijk van Boote Abes en Maryke Hessels. Op 13 januari 1765 is Bokke Abes samen met Feikjen Boukes (=Baukes, een zuster van zijn latere vrouw Antje) getuige bij het huwelijk van Andres Reiners en Trintje Ydes. Op 20 oktober van datzelfde jaar is Bokke getuige, en dan samen met zijn latere vrouw Antje Baukes, bij het huwelijk van Feikjen Boukes met Jan Renses. Gezin F2
 
132 Bonifacius (Bote) was ingeschreven voor militaire dienst, lichting 1865,"dat hem vervolgens bij loting ten deel is gevallen no.45, en dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht".
Voor zijn huwelijk met Jantje Hijlkes werkte Bote in Nijega (destijds gemeente Doniawerstal) als boereknecht. Achtereenvolgens werkte hij bij Pieter Gerrits Agricola, Jasper Gouda Hendriks en Freerk van Aalsum. In 1948 werd de naam van het toenmalige Nijega veranderd in "Scharsterbrug".
Bote vestigde zich volgens het bevolkingsregister per 30-05-1872 in Joure.
Bote leed aan maagkanker. Hij overleed op 31 mei 1902, s'nachts om 1uur, op het moment dat zijn vrouw Jantje, met de Lemmerboot, naar Amsterdam was afgereisd voor een begrafenis van een ander familielid. 
Hooghiemstra, Bonifacius (I46)
 
133 Bontje overleed ongehuwd Hoogerhuis, Bontje (I2531)
 
134 Bote Abes en Marike Botes waren getuige van het huwelijk met GrietjeClases. Hessels, Laurentius (I89)
 
135 Bote kocht op 28 maart 1924 bij akte 1822/23 (een boedelscheiding, ziebijlage ) perceel negentien van deze boedel, een arbeiderswoning methok, waarin stalling voor twee koeien, regenwaterbak en grond, kadasternommer 8 (Akkerwoude Sectie G), groot ‚‚n are zeventig centiare voorf1726,-. Het pand stond op een steenworp afstand van "de Boksmolen" bijDokkum, destijds aangekocht door en bewoond door halfbroer Tjerk. Hetpand van Bote is ook ten prooi gevallen aan de industrie omstreeks 1970.
Bote liet zich per 1 januari 1925 inschrijven als bewoner van het pandaan de Stroobosserweg nr. E 186 te Dokkum. Dit adres werd per 1 januari1951 gewijzigd door hernummering, waardoor dit adres veranderde in"Hogedijken nr. E 186". 
Hooghiemstra, Bote Baukes (I297)
 
136 Bouke is geboren "namiddags half zes ure", dus om 17.30 uur. Het gezin van Bouke woonde in Dokkum aan de Fetzestraat nr. A 80, later gewijzigd in "Op de Fetze nr. 9".  Hooghiemstra, Bouke (I312)
 
137 Bouwe Annes is kinderloos overleden. de Boer, Bouwe Annes (I3036)
 
138 Bouwe Broers was bij zijn overlijden ongehuwd. de Boer, Bouwe Broers (I2680)
 
139 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F196
 
140 Broer de Boer voetbalde tijdens de oorlogsjaren en direkt na de oorlog bij het roemruchte Heerenveen. Hij was vaak voorhoedespeler naast Abe Lenstra.  de Boer, Broer Lolkes (I40)
 
141 Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Datum: 1832
Plaats: Langweer

Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer I4
Sectie I
Legger 310


Eigenaar
Jozeph Tjitskes Rypkema (landbouwer) wonende te Goingarijp
Diversen: en mede-eigenaren

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte Klasse Belasting
225 Weiland 60640 2
275 Opvaart als Weiland 1260 1
276 Schiphuis als Bouwland 40 1
277 Huis en Erf 1830 1 27
278 Boomgaard 790 2
279 Weiland 10820 2
280 Weiland 19490 2
281 Weiland 17330 2/3
282 Weiland 50790 2
283 Watermolen en Erf 110 1
284 Weiland 9350 2
285 Weiland 1990 1
286 Boomgaard 880 2
298 Weiland 13210 2
299 Weiland 45450 2
300 Rietland 200 2
301 Water 1070 Min.
315 Weiland 24830 2/3
316 Weiland 6760 3
317 Boschje 1370 2
396 Hooiland 20820 1
397 Water 2080 Min.
398 Water 2080 Min.
412 Hooiland 31220 1
413 Water 2080 Min.
414 Water 2730 Min.
436 Hooiland 22760 2
437 Water 1390 Min.
444 Hooiland 32450 2
445 Water 1020 Min.


 
Rijpkema, Joseph Tjitskes (I2735)
 
142 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Oldeberkoop
Bijzonderheden:
Filmnummer: 258

overleden te Friens ('waar hij toevallig verblijf hield'); zoon van wijlen Pieter of Petrus Hanzes Blaauwhof & Aaltje Cornelis Zwaga (later hertrouwd en thans weduwe vanderk Kortenhorst), landeigenaresse/veehoudersche (enige testamentair erfgenaam, ab intestato tot 1/4 gerechtigd); broer van Sipkje, Pietje (vrouw van Popke Bouwes de Boer, te Friens), Rimkje (weduwe van Taeke Rientjes vander Wey, aldaar) en Johannes Petrus/Pieters Blaauwhof, te Wolvega (elk ab intestato 27/160: erven samen al wat na dood van moeder Aaltje niet vervreemd is); halfbroer van Theodora Derks Kortenhorst (uit 2e huwelijk moeder: 12/160). 
Blauwhof, Cornelis (I3577)
 
143 Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
Datum: 1815

Bijzonderheden:
Vos, Hendrik Beints schoenmaker, geb. Joure 06.11.1791, wonende aldaar, zoon van Beint Piers Vos en Zwaantje Hendriks loteling lichting 1811 maire Joure; 19.12.1812 125e regt. inf. onder nr. 5288 5e bat., 4e comp.; 12.03.1813 134e linieregt.; wordt in november 1813 vermist; uit Maagdenburg via Amersfoort te Joure op 28.06.1814 te Joure teruggekeerd; bij aanneming familienaam 20 jaar; 26.05.1842 overleden in de gemeente Haskerland Bronnen: Tresoar Col. Visser; toegang 16/161 mairie Joure; BS Haskerland overl. akte 1842 nr. 10; Raf Joure fol. 44v; OA Haskerland ing. stukken gemeente Joure 28.06.1814
 
Vos, Hendrik Beints (I2047)
 
144 Carel Johannes overleed s'avonds om kwart voor twaalf. Bokkes, Carel Johannes (I1481)
 
145 Catharina en Johannes vestigen zich per 4 juni 1890 in Dantumawoude op BK nr. 4. Later vestigen zij zich in Bunnik. Op 18 mei 1937 gaan ze aan de Steinlaan (nr. 21) in Zeist wonen. Op dit adres wonen zij bijna vijf jaar. 13 januari 1942 verhuizen zij naar de Nicolaas Beetslaan nr. 35 te Zeist. Twee maanden later, op 5 maart 1942, laten zij zich overschrijven naar de Maatschapslaan nr. 5, nu weer te Bunnik. Postma, Johannes (I320)
 
146 Christina Alegonda is des nachts om kwart na een overleden. Bokkes, Christina Alegonda (I1479)
 
147 Dagregister kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

dochter van Pieter Pieters Witteveen, boer & Lykeltje Minnes Boersma; zuster van minderjarige Pieter, Tjebbe, Lijsbeth, Trijntje, Marijke en Minke Pieters Witteveen.

Overledene
Antje Pieters Witteveen overleden op 14-05-1851 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Antje Pieters (I3221)
 
148 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hoyer, David Hein (I2151)
 
149 De Burgelijke Stand geeft aan dat Antje woonde te Mirns en Bakhuizen en is overleden te Mirns en Bakhuizen. Rekers, Antje Jans (I2032)
 
150 De datum van het huwelijk stond vermeld tussen de proclamaties van Idaarderadeel (IDA 56-366b). Gezin F102
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... Volgende»